534/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ädelmetallarbeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 1 december 2000 om ädelmetallarbeten (1148/2000) 2 § 3 mom.,

ändras 5 § 1 mom., 10 § 2 mom., 13 och 14 § samt 15 § 1 och 2 mom.,

fogas till förordningen en ny 2 a §, till 10 § ett nytt 3 mom., en ny 10 a och 14 a § samt till 20 § ett nytt 4 mom., som följer:

2 a §
Matbestick, ljusstakar och motsvarande arbeten

För fästande eller fyllning av skaftet till ett matbestick eller motsvarande arbete, vilket har tillverkats av skivformad ädelmetall, kan av välgrundade skäl användas ädelmetall, metall eller annat material som underskrider den finhalt som skall stämplas. Tillverkaren skall dock skriftligen presentera grunderna för detta samt beskriva arbetets struktur och material.

Det som nämns i 1 mom. tillämpas också på ökandet av vikten på en av skivformad ädelmetall tillverkad fotdel till en ljusstake eller ett motsvarande arbete.

Den i 1 mom. avsedda skriftliga förklaringen kan antingen följa med ädelmetallarbetet eller hållas lättillgänglig på försäljningsplatsen.

5 §
Kontrollorganets kontrollstämpel

Kontrollorganets kontrollstämpel visar det kontrollorgan som har certifierat att ädelmetallarbetet stämmer överens med kraven. Kontrollstämpeln skall antingen slås eller märkas med laser på ädelmetallarbetet.


10 §
Övriga stämplar

I ett ädelmetallarbete får dock finnas stämplar som används i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas inte på de situationer som avses i 14 a §.

10 a §
Behandling av ett ädelmetallarbete efter stämplingen

Efter kontroll och stämpling får ett ädelmetallarbete inte behandlas så att kontrollstämpelns särdrag ändras. Behandlingen får inte heller försvaga läsbarheten hos de stämplar som avses i detta kapitel.

13 §
Bestämmande av finhalten

Avvikelser nedåt i ett ädelmetallarbetes finhalt är inte tillåtna.

14 §
Befrielse från stämpling

Guld- och platinaarbeten i vilka massan i den del som har tillverkats av en ädelmetallegering är under ett gram samt silverarbeten vilkas motsvarande massa är under 10 gram kan släppas ut på marknaden ostämplade.

Om ett arbete som avses i 1 mom. stämplas, skall i det finnas föreskrivna stämplar, dock så att i finhaltsstämpeln inte krävs den bottenform om vilken bestäms i 12 §.

14 a §
Ersättande av stämpling

Om föreskrivna stämplar inte finns i ett ädelmetallarbete som är till salu, har tullen, utsökningsmyndigheten, auktionskamrarna, pantlånekontoren samt konkurs- och dödsbon rätt att ersätta de föreskrivna stämplarna med ett skriftligt intyg. Härvid skall produktens finhalt avvikande från 11 § registreras enligt den faktiska finhalten.

15 §
Kontroll och stämpling

Den som svarar för att ett ädelmetallarbete stämmer överens med kraven kan hos kontrollorganet låta kontrollera ett ädelmetallarbete. Efter att vid en kontroll ha konstaterat att ädelmetallarbetet stämmer överens med kraven, certifierar kontrollorganet arbetet med kontrollstämpel.

Om ett arbete är sådant att det skadas eller dess värde sjunker om det stämplas, har kontrollorganet rätt att ge ett skriftligt intyg över att kraven uppfylls.


20 §
Ikraftträdande

Innan förordningen träder i kraft är det, utan hinder av vad som föreskrivs i den, tillåtet att släppa ut på marknaden och sälja ädelmetallarbeten som har tillverkats, kontrollerats och lagligen stämplats i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller har tillträtt Wienkonventionen (FördrS 17/1975).


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 16 juni 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.