514/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Statsrådets förordning om begränsningar som gäller cement och fabrikat som innehåller cement

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådana de lyder, 43 § 1 mom. i lag 57/1999 och 44 § i lag 1412/1992:

1 §

Cement och fabrikat som innehåller cement får inte användas eller släppas ut på marknaden, om de i vattenblandning innehåller vattenlöslig krom VI mera än 2 mg/kg (2 ppm) av cementens totala torrvikt.

2 §

Om krom i cement har reducerats med reduktionsmedel, skall förpackningen med cement eller fabrikat som innehåller cement vara tydligt märkt med uppgifter om förpackningsdatum samt om de lagringsförhållanden och den lagringstid som är tillräckliga för att reduktionsmedlet skall bibehålla sin effekt och för att halten vattenlöslig krom VI skall ligga under den i 1 § föreskrivna gränsen.

Om cement eller fabrikat som innehåller cement levereras i lösvikt utan förpackning skall den i 1 mom. avsedda informationen ges till mottagaren på något annat sätt.

3 §

Denna förordning tillämpas inte på utsläppande på marknaden av sådana produkter som framställts vid övervakade, slutna och helt automatiserade processer där cement och fabrikat som innehåller cement behandlas enbart maskinellt och där det inte finns möjlighet till kontakt med huden.

4 §

Mätning av lösligt krom VI i cement skall ske i enlighet med en av Europeiska gemenskapernas kommission godkänd enhetlig testmetod eller andra testmetoder som är kända för att vara lika tillförlitliga, såsom de standarder om Finlands Standardiseringsförbund har fastställt.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 24 juli 1986 om halten av kromat i bygg- och murcement (593/1986).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/53/EG (32003L0053); EGT neL 178, 17.7.2003, s. 24

Helsingfors den 16 juni 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.