602/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 19 a § lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 a § 1 mom. lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992), sådant det lyder i lag 245/1996, som följer:

19 a §
Särskilda bestämmelser om bolag

På egendomsförvaltningsbolags och andra sådana bolags aktier som avses i 1 § 4 mom. samt på aktier i bolag som dessa äger tillämpas inte 24 § 1 mom. lagen om statsbudgeten (423/1988) och inte heller lagen om utövande av statens delägarrätt i vissa aktiebolag som bedriver ekonomisk verksamhet (740/1991). På egendomsförvaltningsbolag tillämpas utöver den gällande lagstiftningen om aktiebolag vad som i 10 kap. kreditinstitutslagen (1607/1993) föreskrivs om kundskydd, i 94 § kreditinstitutslagen om tystnadsplikt och i 100 § kreditinstitutslagen om brott mot tystnadsplikten samt i 25 § lagen om Finansinspektionen (587/2003) om vite.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.