589/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 7 § 2 mom., 14 § 1 mom., 17 och 19 §, 20 § 1―4 mom. och 22 § 1 mom. som följer:

7 §

En kombinationsfusion får inte registreras om inte den koncession som avses i 1 mom. samtidigt registreras.

14 §

Finansinspektionen kan i enlighet med detta kapitel på ansökan av ett kreditinstitut återkalla dess koncession utan att kreditinstitutet behöver försättas i likvidation.


17 §

Finansinspektionen skall för registrering anmäla beslut som avses i 14 §. Återkallelsen av koncessionen träder i kraft då beslutet har registrerats.

19 §

Finansinspektionen skall samtidigt som den beslutar om återkallelse av ett kreditinstituts koncession förordna att kreditinstitutet skall träda i likvidation, om inte något annat följer av 5 kap. Likvidationen börjar då Finansinspektionen har fattat beslutet om återkallelse av koncessionen och om likvidationen.

20 §

När Finansinspektionen beslutar att ett kreditinstitut skall försättas i likvidation skall den samtidigt utse en eller flera likvidatorer. På likvidatorerna tillämpas i övrigt 13 kap. 6 § lagen om aktiebolag. Också Finansinspektionen kan, utöver vad som föreskrivs i det nämnda lagrummet, ansöka om ett sådant förordande som avses i 13 kap. 6 § 2 mom. lagen om aktiebolag.

Likvidatorerna skall göra sådan anmälan som avses i 13 kap. 9 § lagen om aktiebolag till insättningsgarantifonden, säkerhetsfonden och ersättningsfonden för investerarskydd, om kreditinstitutet är medlem av fonden samt, när anmälan inte är baserad på ett beslut som avses i 19 §, till Finansinspektionen.

Likvidatorerna skall utan dröjsmål efter att Finansinspektionen har beslutat återkalla koncessionen sammankalla kreditinstitutets bolagsstämma för att besluta om åtgärder med anledning av att kreditinstitutet fusioneras med ett annat kreditinstitut eller för att besluta om korrigering av koncessionsförutsättningarna i något annat avseende eller om upplösning av kreditinstitutet.

Likvidatorerna skall hos Finansinspektionen ansöka om återkallande av koncessionen omedelbart efter att förutsättningarna för koncessionen har upphört eller då koncessionen inte längre behövs för ett ändamålsenligt fortsättande av likvidationen.


22 §

När en borgenär ansöker om att ett kreditinstitut skall försättas i konkurs skall domstolen omedelbart underrätta Finansinspektionen om ansökan. Domstolen skall skjuta upp behandlingen av ärendet med högst en månad, om Finansinspektionen framställer en begäran om detta inom en vecka efter mottagandet av det meddelande som avses i detta moment.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.