496/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) en ny 37 a § som följer:

4 kap.

Vissa skyldigheter för försäkringstagaren och den försäkrade samt begränsningar av försäkringsgivarens ansvar

37 a §
Krigsrisk inom livförsäkringen

I ett avtal som gäller livförsäkring eller dess tilläggsförsäkring får försäkringsgivaren inte åberopa ett avtalsvillkor enligt vilket försäkringsgivaren befrias från ansvar eller försäkringsgivarens ansvar minskar, om en försäkrad finsk medborgares eller en i Finland bosatt försäkrad persons död eller arbetsoförmåga orsakas av väpnat angrepp eller krig som riktar sig mot Finland.

Under krig har försäkringsgivaren rätt att ta ut en krigstillskottspremie för sådana försäkringsavtal som berörs av ovan nämnda ökning av risken. Försäkringsinspektionen fastställer grunderna för krigstillskottspremien.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

RP 200/2002
FsUB 2/2002
RSv 267/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.