374/2003

Given i Helsingfors den 22 maj 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om övervakning av förvaltningen av konkursbon

I enlighet med statsrådets beslut, fattar på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon (111/1995) 7 § samt

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

7 §

Delegationen för konkursärenden bistår konkursombudsmannen.

Delegationens uppgift är att följa de förfaringssätt som tillämpas i förvaltningen av konkursbon och i genomförandet av företagssaneringar samt att ta initiativ till och avge förslag om utvecklande av konkursförfarandet och förfarandet i företagssaneringar, av god boförvaltningssed och god företagssaneringssed samt av övervakningen av konkursbon och övervakningen i anslutning till företagssaneringar. Delegationen skall också avge utlåtanden och rekommendationer i dessa frågor.

Delegationen för konkursärenden består av en ordförande och en vice ordförande samt högst sju andra medlemmar som utses av justitieministeriet för tre år i sänder. För var och en av dem skall förordnas en personlig suppleant. Delegationens medlemmar och deras suppleanter skall vara förtrogna med konkursärenden. Justitieministeriet, domstolarna, advokaterna, centrala offentligrättsliga och privaträttsliga borgenärsgrupper samt näringsidkare skall vara företrädda i delegationen.

7 a §

Delegationen för konkursärenden sammankallas av ordföranden eller vice ordföranden. Konkursombudsmannen skall kallas till delegationens möte, och konkursombudsmannen eller en tjänsteman som han har förordnat har rätt att närvara och yttra sig vid mötet.

Delegationen är beslutför då mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Framkommer avvikande åsikter då beslut skall fattas, avgörs saken med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgörs ärendet i enlighet med den åsikt som ordföranden har biträtt.

Till delegationens ordförande, medlemmar och sekreterare samt sakkunniga kan utbetalas sammanträdesarvoden och ersättningar för resekostnader enligt grunder som justitieministeriet fastställer.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

Helsingfors den 22 maj 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Mirja Kurkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.