1342/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av 4 § förordningen om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 22 december 1993 om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården (1435/1993) 4 § som följer:

4 §

Utbildningen varar två år om den fullgörs på heltid. En del av utbildningen kan fullgöras på deltid förutsatt att den totala utbildningstiden inte förkortas, målet för utbildningen uppnås och tjänstgöringen på deltid per vecka är minst 50 procent av tjänstgöring på heltid.

För att genomgå utbildningen skall läkaren

1) tjänstgöra i läkaruppgifter på heltid i minst nio månader vid en hälsovårdscentral som godkänts av utbildningsenheten,

2) tjänstgöra i läkaruppgifter på heltid i minst sex månader vid ett sjukhus som godkänts av utbildningsenheten,

3) delta regelbundet i utbildning på arbetsplatsen vid en verksamhet som avses i 1 och 2 punkten, samt

4) genomgå minst 16 timmars utbildning i kursform, som godkänts eller ordnas av utbildningsenheten och som gör läkaren förtrogen med hälsovårdsförvaltningen och socialskyddssystemet.

Av utbildningen kan högst sex månaders tjänstgöring fullgöras vid en annan på allmänläkaruppgifter inriktad inrättning eller enhet för hälso- och sjukvård som avses i 4 § 1 mom. lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och som godkänts av utbildningsenheten än de verksamhetsenheter som avses i 2 mom. 1 eller 2 punkten.


Förordningen träder i kraft den 1 januari 2003.

Förordningen tillämpas på dem som inleder studier inom tilläggsutbildning för läkare inom primärvården den 1 januari 2003 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Undervisningsråd
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.