1262/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om Finlands Unesco-kommission

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 119 § grundlagen av den 11 juni 1999:

1 §

I skötseln av förbindelserna mellan Finland och Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, nedan Unesco, biträds undervisningsministeriet av Finlands Unesco-kommission. Kommissionen är en nationell rådgivande sakkunnigkommission och ett samarbetsorgan i enlighet med stadgan för Unesco som på Finlands vägnar undertecknades den 10 oktober 1956.

2 §

Unesco-kommissionen skall för undervisningsministeriet och statsrådet avge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som avser:

1) åtgärder i Finland med anledning av beslut och rekommendationer av Unescos generalförsamlingar och förvaltningsorgan samt internationella möten och rådplägningar som Unesco anordnar;

2) andra vittgående och principiella frågor som hör till Unescos verksamhet,

3) Finlands representation i Unescos generalförsamlingar och förvaltningsorgan samt vid möten och rådplägningar som Unesco anordnar,

4) andra frågor som gäller internationellt samarbete inom Unescos verksamhetsområden, vilka undervisningsministeriet hänskjutit till kommissionen, samt

5) att göra av Unescos syften och verksamhet kända.

3 §

Unesco-kommissionen skall årligen göra upp ett förslag till en verksamhetsplan och avfatta en verksamhetsberättelse över föregående års verksamhet.

4 §

Ordföranden för Unesco-kommissionen kallas av statsrådet. Dessutom kallar statsrådet till kommissionen högst elva andra ledamöter, som skall företräda Unescos olika verksamhetsområden.

Kommissionen utser inom sig en vice ordförande.

Undervisningsministeriet kallar, efter att ha hört kommissionen, utöver ledamöterna ett nödvändigt antal sakkunniga.

Representanter för undervisningsministeriet och utrikesministeriet har rätt att närvara vid kommissionens sammanträden och att yttra sig vid dem.

5 §

Unesco-kommissionen sammanträder på kallelse av mötesordföranden och är beslutför då mötesordföranden samt fem andra ledamöter är närvarande.

Vid omröstning avgörs ärendena genom enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, avgör mötesordförandens röst.

6 §

Mandatperioden för Unesco-kommissionens ordförande och ledamöter är fyra kalenderår i sänder. Avgår ordföranden eller en ledamot under mandattiden, kallar undervisningsministeriet i hans eller hennes ställe en ny ordförande eller ledamot för den återstående mandatperioden.

7 §

Undervisningsministeriet ansvarar för Unesco-kommissionens sekretariat. Som kommissionens generalsekreterare tjänstgör en av undervisningsministeriet förordnad tjänsteman som sköter uppdraget som tjänsteuppdrag.

8 §

Unesco-kommissionen kan tillsätta ett arbetsutskott för beredningen av ärendena.

Kommissionen kan konstituera sig i sektioner eller arbetsgrupper, som är ändamålsenliga med hänsyn till dess arbetsuppgifter samt Unescos program och verksamhetsområden. Ordförandena för sektionerna och arbetsgrupperna utses av kommissionen. Unesco-kommissionen har rätt att konsultera sakkunniga som inte hör till kommissionen.

9 §

Till Unesco-kommissionens ordförande, ledamöter och sekreterare samt sakkunniga kan utbetalas sammanträdesarvoden och ersättningar för resekostnader enligt undervisningsministeriets bestämmelser.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 11 mars 1966 om Finlands Unesco-kommission (163/1966) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2002

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Äldre regeringsekreterare
Fredrik Forsberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.