1258/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) och 3 § 1 mom. bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994):

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller iståndsättning och hopmontering av delar av skadade fordon i kategori M1 samt L3e och L4e samt besiktning och anteckning i registret av sådana fordon.

2. Förordningen gäller inte sådan iståndsättning, i vilken mindre än 35 procent av delarna i det iståndsatta fordonet härstammar från något annat fordon än det i 2 § avsedda stamfordonet. Förordningen gäller dock iståndsättning av fordon som begagnat införts i landet, när minst 25 procent av det iståndsatta fordonets delar härstammar från annat än det i 2 § avsedda stamfordonet.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

a) stamfordon, ett fordonsexemplar, från vilket mer än 50 procent av delarna i ett iståndsatt eller hopmonterat fordon härstammar,

b) reparerat fordon, ett fordon som skadats på grund av trafikolycka, korrosion eller någon annan orsak och som därefter iståndsatts, och som har ett stamfordon; med reparerat fordon avses också ett hopmonterat fordon som har ett stamfordon,

c) hopbyggt fordon, ett iståndsatt eller av komponenter hopmonterat fordon som saknar stamfordon, samt

d) reservdel, en del som använts vid iståndsättning eller hopmontering av ett fordon och som inte tidigare använts i detta fordon.

3 §
Fordonsdelarnas andel

1. Fordonsdelarna och komponentenheternas andelar av fordonet överensstämmer med det som anges i bilagan till denna förordning.

2. Om bara en del av den i bilagan nämnda komponentenheten används bestämmer besiktningsstället andelen genom värdering.

4 §
Iståndsättning och hopmontering av fordon

Iståndsättningen av ett skadat fordon eller dess hopmontering av delar skall utföras med omsorg och med användning av reservdelar som minst motsvarar åldern och konditionen hos det fordon som skall iståndsättas eller hopmonteras. Det iståndsatta eller hopmonterade fordonets hållfasthet skall motsvara hållfastheten hos ett lika gammalt men oskadat fordon.

5 §
Övervakning av arbetet

1. Stamfordonet till ett fordon som skall besiktigas som reparerat skall förevisas besiktningsstället för identifiering innan arbetet med att iståndsätta eller omändra fordonet eller arbetet med att montera ihop det påbörjas. Då fordonet blivit färdigt skall det föras till registrerings- eller ändringsbesiktning på samma besiktningsställe.

2. Den identifiering som utförts på besiktningsstället innan arbetet med att iståndsätta eller omändra fordonet eller arbetet med att montera ihop det har påbörjats är i kraft i två år.

3. Ett fordon som inte före arbetet med att iståndsätta eller omändra fordonet eller arbetet med att montera ihop det påbörjats har förevisats för identifiering godkänns för trafik endast som hopbyggt fordon.

4. Den som besiktigar fordonet har rätt att under arbetets gång granska att arbetet utförs på behörigt och tillförlitligt sätt.

6 §
Utredning över delarnas ursprung

1. Vid registrerings- eller ändringsbesiktningen av ett reparerat fordon skall framställas en tillförlitlig utredning om vilka delar som härstammar från stamfordonet. Ursprunget av andra delar än sådana som härstammar från stamfordonet skall även utredas tillförlitligt, med exempelvis faktura, tullintyg eller motsvarande, om besiktningsstället anser det nödvändigt.

2. En tillförlitlig utredning skall likaså framställas över ursprunget av de delar som använts vid montering av ett hopbyggt fordon. Utredningen skall ges med minst samma noggrannhet som indelningen i bilagan till denna förordning.

3. Uppgifterna om delarnas ursprung lämnas på en blankett som fastställts av Fordonsförvaltningscentralen. Till blanketten bifogas utredningar över delarnas ursprung. Blankettens riktighet skall vara bestyrkt av fordonets eller delarnas ägare eller av någon annan tillförlitlig person.

7 §
Det iståndsatta eller hopmonterade fordonets tillverkningsnummer

1. Ett reparerat fordon antecknas i registret med stamfordonets tillverkningsnummer. Om tillverkningsnumret vid iståndsättningen skadas eller måste avlägsnas, skall man innan iståndsättningsarbetet påbörjas avtala med besiktningsstället om kontroll av tillverkningsnumret.

2. Om en del som använts vid iståndsättningen har ett annat tillverkningsnummer än stamfordonets, makulerar besiktningsstället detta nummer genom att stryka över det så, att det ändå förblir läsbart. Besiktningsstället bestyrker makuleringen framför och efter tillverkningsnumret med sin stans.

3. Om stamfordonets tillverkningsnummer måste omstansas, bestyrker besiktningsstället tillverkningsnumret framför och efter numret med sin stans.

4. Besiktningsstället ger ett hopbyggt fordon ett nytt tillverkningsnummer, som stansas på fordonets karosseri eller ram. Efter att ha kontrollerat numret bestyrker besiktningsstället det med sin stans framför och efter numret.

5. Uppgifter om stansen som anger besiktningsstället skall meddelas till Fordonsförvaltningscentralen innan stansen tas i bruk.

8 §
Anteckning i registret

1. Ett reparerat fordon antecknas i registret under samma märke och modell som stamfordonet. Tidpunkten för fordonets ibruktagande är densamma som för stamfordonet. Övriga registeruppgifter kontrolleras och ändras så att de motsvarar det reparerade fordonet. Utredningarna beträffande de vid reparationen använda delarnas ursprung fogas till besiktningsinstrumentet. I registret och registerutdraget antecknas uppgifter om ersatta delar och deras procentandelar samt anmärkningen "REPARERAT FORDON".

2. Om man för iståndsättningen använt delar som inte härstammar från samma fordonsmodell eller från en fordonsmodell i samma modellserie och om man gjort väsentliga förändringar i stamfordonets konstruktion eller i dess tekniska egenskaper, anses det reparerade fordonet vara förändrat. Ett fordon av detta slag antecknas i registret under stamfordonets märke och modell eller vid behov ändrad modell. I registret och registerutdraget antecknas uppgifter om ersatta delar och deras procentandelar samt anmärkningen "REPARERAT OCH ÄNDRAT FORDON".

3. Ett hopbyggt fordon antecknas i registret under märket självbyggt eller som en hembyggd fordonsmodell med ett eget märke som den som har anmält fordonet för registrering särskilt har uppgett för fordonet. Under punkten anmärkningar och specialvillkor i registerutdraget antecknas uppgifter om märkena på de fordon från vilka huvuddelen av det hopbyggda fordonet härstammar. Om mer än 50 procent av det hopbyggda fordonets delar härstammar från en fordonsmodell av ett visst märke och om den som har anmält det hopbyggda fordonet för registrering har rätt enligt varumärkeslagen (7/1964) att använda fordonets märke, får det hopbyggda fordonet antecknas i registret under samma märke och modell eller som en ändrad sådan modell som den fordonsmodell från vilken mera än 50 procent av fordonsdelarna härstammar. Som ibruktagningsdag för det hopbyggda fordonet antecknas den dag då fordonet i fråga för första gången antecknats i registret. I registret och registerutdraget antecknas anmärkningen "HOPBYGGT FORDON" eller "HOPBYGGT OCH ÄNDRAT FORDON".

4. Uppgift om anteckning av nytt tillverkningsnummer och makulering av tillverkningsnummer samt andel utbytta och ändrade delar antecknas på behörigt sätt i fordonsregistret.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 14 februari 1997 om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter (167/1997) jämte ändringar.

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Överingenjör
Kari Saari

Bilagorna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.