1115/2002

Rättelser till förordningen.

Utfärdat i Helsingfors den 9 december 2002

Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 13 § 3 och 4 mom. och 17 § 2 och 3 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95)

ändrat i sitt beslut av den 12 december 1996 om deklarationsskyldighet (SkatteSb 1442/01) 2 § 2 mom., 4 § 2 mom., 11 § 3 mom. och 13 § 2 mom. som följer:

2 §
Var skattedeklarationen skall lämnas in

Skattedeklarationen för en allmänt skattskyldig samt annan deklaration av bostadssamfund skall lämnas in eller sändas med posten till det skatteverk, som antecknats på returkuvertet eller till något annat skatteverk. Nämnda skatteverk vidarebefordrar deklarationen vid behov till det skatteverk som enligt 6 § lagen om beskattningsförfarande är behörigt att verkställa beskattningen.

Skattedeklaration för aktiebolag, andelslag, bostads- och fastighetsbolag, bostadsandelslag, föreningar och stiftelser kan lämnas in även i elektronisk form via en av Skattestyrelsen godkända operatör som förmedlar deklarationstjänster.

Skattedeklarationen för en person som har flyttat till Finland vidarebefordras vid behov till det skatteverk inom vars område han först har bosatt sig efter inflyttningen. Skattedeklarationen för ett samfund i fråga om inkomster som har förvärvats på Åland vidarebefordras vid behov till Sydvästra Finlands skatteverks skattebyrå på Åland.

4 §
Tidpunkten för inlämnandet av skatte- deklarationen

Skattedeklarationen samt annan deklaration av bostadssamfund skall för varje skatteår lämnas in senast den 31 januari följande år, om inte annat bestäms nedan.

En skattskyldig eller sammanslutning som bedriver jordbruk eller skogsbruk får lämna in sin skattedeklaration senast den sista februari. En skogsbruksidkare som omfattas av skatteförslagsförfarandet kan lämna blanketten 2 C samtidigt som han returnerar skatteförslaget.

En näringsidkare eller näringssammanslutning vars räkenskapsperiod har upphört den 1 oktober eller senare har rätt att lämna in sin skattedeklaration senast den 1 april. Staten, kommunerna och samkommunerna samt den evangelisk-lutherska kyrkans och det ortodoxa kyrkosamfundets församlingar skall också lämna in sin skattedeklaration senast nämnda datum.

Ett samfund och en samfälld förmån skall lämna in sin skattedeklaration inom 4 måna-der från utgången av den månad då räkenskapsperioden upphör.

11 §
Bostadssamfund som är befriade från deklarationsskyldigheten

Ett bostadsaktiebolag, ett fastighetsaktiebolag, ett bostadsandelslag eller annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en lägenhet i en av samfundet ägd byggnad, är inte utan särskilt yrkande skyldigt att inlämna skattedeklaration för annat än det första skatteåret, om

1) det finns endast lägenheter som är avsedda för stadigvarande bostadsbruk och till boendet anslutna utrymmen i den byggnad som samfundet äger (bostadssamfund),

2) bostadssamfundet under skatteåret har fått in endast inkomster av vederlag, fondbetalningar, bruksavgifter, andra smärre ersättningar i anslutning till fastigheten eller smärre ränteinkomster och

3) bostadssamfundets beskattningsbara inkomst, efter att fastställda förluster dragits av, understiger 30,00 euro.

En förutsättning för deklarationsfriheten är också att till skattedeklarationen för ett senare skatteår fogas en kopia av resultaträkningen och balansräkningen för de efter inlämnandet av den föregående skattedeklarationen vinstbringande räkenskapsperioder, för vilka någon skattedeklaration inte har lämnats in.

Ovan i 1 § nämnd annan deklaration av bostadssamfund skall dock inlämnas för varje skatteår.

13 §
Ikraftträdelse- och tillämpningsbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2003. Beslutet tillämpas första gången på de skattedeklarationer som skall lämnas in för 2002 års beskattning.

Helsingfors den 9 december 2002

Generaldirektör
Jukka Tammi

Byråinspektör
Elina Seppälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.