987/2002

Given i Helsingfors den 21 november 2002

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om sammansättningen hos och påskrifter för korv

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 5 mars 1996 om sammansättningen hos och påskrifter för korv (139/1996) 2 §, 4 § 1 mom., 5 § och 6 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) korv ett livsmedel som inneslutits i tarm eller i ett annat hölje eller en annan form och beträffande vilket den väsentliga ingrediensen är kött och som till sammansättningen eller till sina övriga egenskaper stämmer överens med bestämmelserna i 4 §;

2) kött däggdjurs och fåglars skelettmuskulatur samt kött från mellangärde och tuggmuskler som godkänns som livsmedel. Den totala mängden fett och bindväv som utgör en naturlig del av det kött som används som ingrediens får inte överskrida den mängd som föreskrivs särskilt;

3) maskinurbenat kött som erhålls genom att det kött som blivit kvar sedan skelettmuskulaturen skrutits bort avskiljs mekaniskt;

4) organ tunga, hjärta, lever, njure, lungor, hjärna och bräss;

5) späck sådan fettvävnad under svinets skinn som har avskilts från köttet och från vilken skinnet har avlägsnats;

6) svål ätbart svinskinn;

7) fjäderfäskinn ätbart skinn av fjäderfä;

8) kött från huvud annat kött som avskilts från nötkreaturs eller hästars huvuden än tuggmuskler, samt med

9) andra ingredienser som är jämförbara med kött maskinurbenat kött, organ, späck, svål, fjäderfäskinn och kött från huvud.

4 §
Sammansättningen hos korv

Den sammanlagda mängden kött och andra ingredienser som är jämförbara med kött skall i hållbar korv vara minst 95, i uppskärningskorv minst 50 och i matkorv minst 45 viktprocent av det färdiga livsmedlet.


5 §
Korv av klass A

Uppskärningskorv och matkorv får betecknas som korv av klass A om den uppfyller följande krav:

1) den sammanlagda mängden kött och andra ingredienser som är jämförbara med kött skall uppgå till minst 63 viktprocent av det färdiga livsmedlet;

2) som andra ingredienser som är jämförbara med kött har använts endast organ, späck och annan fettvävnad, svål och fjäderfäskinn;

3) som organ har använts endast tunga, hjärta eller lever;

4) svål och fjäderfäskinn får användas till högst 6 viktprocent av det färdiga livsmedlet och

5) som ingrediens har inte använts stärkelse eller potatismjöl.

6 §
Påskrifter för korv

Utöver vad som annars bestäms om förpackningspåskrifterna skall på färdigförpackad korv finnas påskrifter om åtminstone följande:

1) mängden kött i viktprocent av det färdiga livsmedlet;

2) andra ingredienser som är jämförbara med kött med deras egna beteckningar;

3) för kött och andra ingredienser som är jämförbara med kött djurart;

4) för uppskärningskorv och matkorv den genomsnittliga fetthalten i viktprocent vid tillverkningstidpunkten eller angiven på det sätt som bestäms särskilt om näringsvärdesdeklaration för livsmedel;

5) ursprunget för det proteinpreparat som använts och

6) om korven säljs rå och den är avsedd att mognas vid matlagning, meddelande om att korven måste mognas.

De påskrifter som enligt gällande bestämmelser skall göras på färdigförpackad korv kan alternativt göras på icke ätbart korvskinn.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Korv som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning får inte hållas till salu från och med den 1 juli 2003. Korv som har tillverkats och förpackats före nämnt datum får dock säljas slut under förutsättning att den uppfyller de krav som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 21 november 2002

Minister
Jari Vilén

Överinspektör
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.