781/2002

Given i Helsingfors den 6 september 2002

Inrikesministeriets förordning om specialutbildning för väktare i användningen av maktmedel

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 61 § 2 mom. lagen den 12 april 2002 om privata säkerhetstjänster (282/2002):

1 §
Utbildningens uppbyggnad

Den specialutbildning för väktare i användningen av maktmedel som avses i 29 § 2 mom. lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) består av en allmän del och en särskild del som gäller skjutvapen, gasspray och teleskopbatong.

Den i 1 mom. avsedda utbildningen anses fullgjord i fråga om vart och ett maktmedel när väktaren godkänts i den allmänna delen av specialutbildningen i att använda maktmedel samt i den särskilda del av utbildningen som gäller maktmedlet i fråga.

När väktaren godkänns i den särskilda del av utbildningen som gäller skjutvapen berättigar detta väktaren att i bevakningsuppgifter bära ett skjutvapen av samma typ med vilket skjutprovet har avlagts.

2 §
Syftet med utbildningen

Syftet med specialutbildningen för väktare i användningen av maktmedel är att de som fullgjort utbildningen med godkänt resultat behärskar principerna för nödvärn, för nödtillstånd och för andra befogenheter att använda maktmedel. Väktarna behärskar användningen av de maktmedelsredskap som de bär och besitter sådana färdigheter i att bemöta olika typer av människor att de i hotande situationer och vid avvärjandet av sådana kan handla på ett försvarbart sätt utgående från en helhetsbedömning och även i övrigt på ett godtagbart sätt. Väktarna kan handla sakligt och objektivt samt så att de i första hand främjar försonlighet.

3 §
Ansvariga ledare, utbildare och övervakare

Den som ordnar utbildningen skall utse en ansvarig ledare för den. Den ansvariga ledaren skall ansvara för utbildningen och för dess säkerhet. Vid de praktiska övningar som ingår i utbildningen skall finnas ett tillräckligt antal övervakare. Övervakarna skall vara förtrogna med innehållet i och genomförandet av de praktiska övningarna.

Den ansvarige ledaren för och utbildaren vid den allmänna delen av utbildningen samt den särskilda del av utbildningen som gäller teleskopbatong och gasspray skall med godkänt resultat ha avlagt den allmänna delen av den utbildning för utbildare som avses i 8 §.

Den ansvarige ledaren för och utbildaren vid den särskilda del som gäller skjutvapen skall med godkänt resultat ha avlagt den allmänna och den särskilda delen av den utbildning för utbildare som avses i 8 §.

4 §
Utbildningens innehåll och längd

Den allmänna delen av utbildningen skall bestå av minst 4 undervisningstimmar. De särskilda delar av utbildningen som gäller teleskopbatong och gasspray skall jämte övningar bestå av minst 5 undervisningstimmar. Den särskilda del av utbildningen som gäller skjutvapen skall jämte övningar bestå av minst 24 undervisningstimmar. En undervisningstimme skall vara minst 45 minuter lång.

Villkoret för att väktare skall få delta i den särskilda del av utbildningen som gäller skjutvapen, gasspray och teleskopbatong är att de med godkänt resultat fullgjort den allmänna delen av utbildningen.

I bilagan till denna förordning anges innehållet i utbildningen och de ämnen som skall behandlas i undervisningen samt de övningar som skall utföras.

5 §
Villkor för och intyg över godkännande

För att en väktare skall bli godkänd i utbildningen förutsätts att väktaren regelbundet deltar i utbildningen samt avlägger det prov som ingår i utbildningen med godkänt resultat. För att bli godkänd skall den som utbildas få minst 60 procent av maximiantalet poäng i provets teoridel. De prov som ansluter sig till den särskilda delen av utbildningen skall innefatta en teoridel och en praktisk del.

Den som har verkställt utbildningen skall utan dröjsmål ge den som fullgjort utbildningen med godkänt resultat ett intyg, av vilket skall framgå åtminstone vem som ordnat utbildningen och tiden för utbildningen, utbildarna samt utbildningens innehåll och längd i undervisningstimmar. I fråga om skjutvapnen skall i intyget antecknas vilken typ av skjutvapen som använts vid skjutprovet. Den som fullgjort utbildningen med godkänt resultat skall utan dröjsmål lämna in intyget eller en avskrift av det till polisinrättningen i sin hemkommun.

6 §
Kontroll av hanterings- och skjutfärdig- heterna

Den tillräckliga skicklighet i hanteringen av skjutvapen och tillräckliga skjutskicklighet som avses i 29 § 2 mom. lagen om privata säkerhetstjänster och som skall visas årligen kontrolleras genom skjutprov. Den som blir godkänd i provet är berättigad att bära skjutvapen i bevakningsuppgifter i ett år från och med den dag då provet avlades.

Den som verkställer provet skall utan dröjsmål ge den som blivit godkänd i provet ett intyg, av vilket skall framgå åtminstone vem som ordnat provet, tiden för provet, resultatet av provet samt vilken typ av skjutvapen som använts vid provet. Den som avlagt provet med godkänt resultat skall utan dröjsmål lämna in intyget eller en avskrift av det till polisinrättningen i sin hemkommun.

Om mer än sex månader har förlöpt efter det att den i 1 mom. avsedda tid då en väktare får bära skjutvapen gått ut, är villkoret för att skjutvapen skall få bäras att den särskilda del av utbildningen som avser skjutvapen genomgås i sin helhet.

7 §
Anordnande av utbildning för utbildare som handhar specialutbildningen för väktare i användningen av maktmedel

Utbildning för utbildare som handhar specialutbildningen för väktare i användningen av maktmedel ordnas av Polisskolan.

På utbildningen tillämpas de bestämmelser som utfärdats om polisutbildningen med undantag av studerandenas studiesociala förmåner.

Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) tillämpas när utbildningen skall vara avgiftsbelagd.

8 §
Utbildningen för utbildare samt dess innehåll och längd

Utbildningen för utbildare består av en allmän del samt av en särskild del som ansluter sig till skjutvapenutbildningen samt av prov som hänför sig till de olika delarna. För att utbildare skall kunna delta i den särskilda delen av utbildningen förutsätts att den allmänna delen av utbildningen för utbildare är genomgången.

Den allmänna delen av utbildningen för utbildare skall bestå av minst 40 undervisningstimmar och den särskilda delen av minst 80 undervisningstimmar. Polisskolan fastställer undervisningsplanerna och prestationskraven i fråga om den allmänna och den särskilda delen av utbildningen för utbildare.

Den som har fullgjort utbildningen för utbildare med godkänt resultat skall ges ett intyg, av vilket åtminstone skall framgå vem som ordnat utbildningen och tiden för utbildningen samt utbildningens innehåll och längd i undervisningstimmar. Polisskolan underrättar den som för säkerhetsbranschens tillsynsregister i polisens datasystem för förvaltningsärenden om utbildning som fullgjorts med godkänt resultat.

9 §
Övergångsbestämmelse

En väktare som har erhållit utbildning i enlighet med tidigare bestämmelser eller anvisningar får i bevakningsuppgifter bära skjutvapen eller gasspray utan den utbildning som avses i denna förordning till och med den 31 december 2003.

10 §
Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 6 september 2002

Inrikesminister
Ville Itälä

Överinspektör
Janne Kerkelä

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.