773/2002

Given i Helsingfors den 30 augusti 2002

Lag om ändring av 19 § lagen om näringsförbud

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 13 december 1985 om näringsförbud (1059/1985) 19 § 3 mom., sådant det lyder i lag 311/1986, samt

fogas till 19 § ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag 1220/1997 som följer:

19 §
Behandlingen av mål

Vid behandlingen av ett ärende som gäller upphävande av näringsförbud skall vad som i 8 kap. rättegångsbalken bestäms om behandling av ansökningsärenden iakttas. Domstolen skall dock vidta de åtgärder som behövs för hörande av åklagaren. Åklagaren har rätt att söka ändring i ett beslut genom vilket ett näringsförbud har upphävts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

När ett ärende som har blivit anhängigt innan denna lag trätt i kraft behandlas i domstol skall de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet iakttas.

RP 32/2001
LaUB 12/2002
RSv 97/2002

Helsingfors den 30 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.