706/2002

Given i Helsingfors den 14 augusti 2002

Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

upphävs i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 5 § och 7 § 1 mom. 3 punkten,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i förordning 183/1998,

ändras 3 §, 16 § 6 punkten, 17 § 2 mom., 19 och 25 §, 28 § 1 mom. samt 30 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 16 § 6 punkten och 30 § 3 mom. sådana de lyder i förordning 355/1999, 17 § 2 mom., 19 § och 28 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1273/1997 och 30 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 183/1998, samt

fogas till 16 §, sådan den lyder i nämnda förordningar 183/1998 och 355/1999, nya 3 a- och 9 a-punkter som följer:

3 §

Polisens högsta ledning godkänner, sedan den förhandlat med de berörda enheterna, resultatmålen och riktlinjerna för verksamheten i dess underlydande enheter samt beslutar om de anslag som skall anvisas dessa.

Polisens länsledning godkänner, sedan den förhandlat med de berörda enheterna, resultatmålen för dess underlydande enheter utgående från de resultatmål och riktlinjer som polisens högsta ledning uppställt för länsledningen samt beslutar om de anslag som skall anvisas enheterna inom ramen för det anslag som polisens högsta ledning anvisat länsledningen.

16 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom polisen är i fråga om


3 a) biträdande chef för skyddspolisen i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidatexamen eller annan högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,


6) kriminalöverinspektör och kriminalinspektör högre högskolexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,


9 a) direktören för Polisens datacentral högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga,


17 §

Inrikesministeriet utnämner direktören för Polisens teknikcentral, direktören för Polisens datacentral samt polischefen och biträdande polischeferna vid polisinrättningen i Helsingfors härad.


19 §

Polisinrättningen i häradet, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisens teknikcentral och Polisens datacentral utnämner andra än i 17 och 18 § nämnda tjänstemän vid enheten samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

25 §

Semester för länsmannen och polischefen, med undantag av polischefen vid polisinrättningen i Helsingfors härad, fastställs av polisens länsledning. Om fastställande av semester för den övriga personalen gäller vad som bestäms i enhetens reglemente.

28 §

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisens teknikcentral, Polisens datacentral och polisinrättningen i häradet skall ha ett reglemente som enheten fastställer.


30 §

Polischefen vid polisinrättningen i Helsingfors härad har titeln poliskommendör. Cheferna vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen har titeln polisråd. Centralkriminalpolisens laboratorieföreståndare har professors titel om han eller hon har docentkompetens.


En tjänsteman som den 31 augusti 1997 innehade en ordinarie tjänst som länspolisråd får använda titeln länspolisråd under den tid han eller hon innehar en tjänst som länspolisdirektör eller som polisöverinspektör vid länsstyrelse eller länspolisöverinspektör samt efter att han eller hon avgått med pension från dessa tjänster.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 augusti 2002

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Lagstiftningsråd
Kimmo Hakonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.