490/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 11 § 3 mom.,

ändras 7 §, 11 § 2 mom. samt 17 och 42 §, av dessa 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1016/2001, samt

fogas till 20 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

7 §
Rätt att utöva televisions- och radio- verksamhet

För utövande av televisions- eller radioverksamhet med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt skall koncession sökas hos statsrådet (programkoncession).

I fråga om annan än i 1 mom. avsedd televisions- eller radioverksamhet skall anmälan som avses i 15 § 1 mom. göras till Kommunikationsverket innan verksamheten inleds.

Rundradion Ab får utöva analog allmännyttig televisions- och radioverksamhet utan koncession på de frekvenser som har anvisats bolaget i den plan för användning av frekvensområden som avses i 6 § radiolagen (1015/2001).

Rundradion Ab får utöva digital allmännyttig televisions- och radioverksamhet utan koncession. Statsrådet är skyldigt att sörja för att bolaget får tillgång till den mängd kapacitet i ett markbundet televisions- och radionät som det behöver i verksamheten och att bolaget kan använda den på ett ändamålsenligt sätt. Om ett teleföretags skyldighet att reservera en tillräcklig mängd av ovan nämnd kapacitet föreskrivs närmare i 8 § 2 mom. 10 punkten kommunikationsmarknadslagen (396/1997).

11 §
Koncessionsbestämmelser

Koncessionsmyndigheten har även rätt att meddela bestämmelser som gäller

1) utsändningarnas regionala hörbarhet eller sebarhet,

2) sändningstiden per dygn,

3) sändningstekniken och överföringskapaciteten, och

4) meddelanden från myndigheterna och verksamhet i undantagsförhållanden.


17 §
Oberoende producenters program

En utövare av televisionsverksamhet skall för program som producerats av oberoende producenter reservera 15 procent av sin sändningstid, till vilken inte räknas sådan tid som reserverats för nyheter, sportevenemang, underhållningsprogram av tävlingskaraktär, reklam, teleköpsändningar och text-tv-sändningar, eller alternativt 15 procent av sin budget för programutbud. Hälften av de program som inräknas i de oberoende producenternas ovan nämnda andel skall ha producerats under de senaste fem åren.

20 §
Utövande av ensamrätt

Vad som i 1 mom. föreskrivs om utövande av ensamrätt, tillämpas på motsvarande sätt på evenemang som nämns i den förteckning som avses i artikel 9a.2 i protokollet om ändring av europeiska konventionen om television över gränserna CM (98)93.


42 §
Skyldighet att distribuera vissa televisions- och radiosändningar

Ett teleföretag som tillhandahåller telenättjänster i något annat än ett markbundet televisions- och radionät är skyldigt att i telenätet utan ersättning distribuera

1) sändningar som kan tas emot med sedvanliga mottagningsanordningar i den kommun där nätet finns och som är avsedda för mottagning i hela landet och som görs av sådana utövare av televisions- och radioverksamhet som har beviljats koncession av statsrådet, samt

2) Rundradion Ab:s sändningar.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte sändning eller tillhandahållande av programutbud via satellit.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

En koncessionshavare som har en gällande koncession för televisions- och radioverksamhet då denna lag träder i kraft och som vill fortsätta sin verksamhet är inte skyldig att på nytt ansöka om koncession enligt 7 § (programkoncession), utan kan fortsätta att utöva televisions- och radioverksamhet på basis av gällande koncession.

Om koncession som berättigar till att sända televisions- och radioprogram med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt samt att utöva televerksamhet med hjälp av ledig överföringskapacitet (nätkoncession) föreskrivs i kommunikationsmarknadslagen.

RP 241/2001
GrUU 8/2002
TrUB 5/2002
RSv 66/2002

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.