413/2002

Given i Helsingfors den 24 maj 2002

Lag om ändring av 36 § lagen om medicinsk behandling av djur

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (617/1997) 36 § 1 och 2 mom. som följer:

36 §
Straffbestämmelser

Om straff för läkemedelsbrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 5 § strafflagen (39/1889).

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den använder läkemedel, läkemedelssubstanser eller andra ämnen som är avsedda för behandling av djur eller redskap som är avsedda för medicinsk behandling av djur,

2) bryter mot export- eller importbegränsningar som utfärdats med stöd av 39 §,

3) trots anmärkning av en tillsynsmyndighet underlåter att föra bok enligt 19―21 §, eller

4) försummar sin skyldighet att lämna hjälp enligt 26 §,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för förseelse mot medicinsk behandling av djur dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001
LaUB 5/2002
RSv 35/2002

Helsingfors den 24 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.