101/2002

Given i Helsingfors den 7 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

upphävs i skjutvapenförordningen av den 27 februari 1998 (145/1998) 50 § 1 mom. 6 punkten och 65 §,

ändras 10 § 1 mom. 3 och 6 punkten, 17 § 1 mom. 2 punkten, 43 §, 44 § 1 punkten, 47 §, 48 § 1 punkten, 49 § 1 mom. 1 och 4 punkten, 50 § 2 mom., 52 och 53 §, 54 § 1 mom. det inledande stycket och 4 punkten, 55 §, 56 § 1 och 3 punkten, 57, 58, 63 och 64 §, samt

fogas till förordningen nya 1 a och 16 a §, till 17 § 1 mom. en ny 3 punkt, till förordningen nya 26 a―26 c §, till 37 § 1 mom. en ny 6 a-punkt, till förordningen nya 42 a, 44 a, 44 b, 51 a och 51 b §, till 54 § 1 mom. en ny 1 a-punkt och till förordningen en ny 65 a § som följer:

1 a §
Serie- eller identifieringsnummer påskjutvapen

Om ett skjutvapen inte är försett med serie- eller identifieringsnummer när innehavstillstånd söks, skall polisinrättningen innan tillstånd beviljas sända vapnet till inrikesministeriet för märkning med identifieringsnummer.

Om skjutvapnet har ett betydande samlarvärde som skulle minska på grund av märkningen, kan polisinrättningen bevilja innehavstillstånd för vapnet även om det inte är försett med serie- eller identifieringsnummer.

10 §
Ansökan om näringstillstånd i vapenbranschen

Näringstillstånd i vapenbranschen skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


3) verksamhetsställets läge,


6) typ och funktionssätt för skjutvapen samt slag av vapendelar, patroner, särskilt farliga projektiler och gassprayer som skall saluföras, tillverkas, repareras eller modifieras eller användas på skjutbanor eller vid utbildning i användningen av skjutvapen.


16 a §
Prov för ansvarig person

Inrikesministeriet anordnar årligen minst två provtillfällen vid vilka det prov som krävs av den som är ansvarig person hos en näringsidkare i vapenbranschen kan avläggas.

Provet omfattar fyra alternativa deluppgifter. Varje godkänd deluppgift ger behörighet att vara ansvarig person i motsvarande vapenbransch. Deluppgifterna är

1) idkande av handel i vapenbranschen,

2) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar,

3) bedrivande av skjutbaneverksamhet,

4) utbildning i användningen av skjutvapen.

Inrikesministeriet kan som ett i 2 mom. avsett prov godkänna en sådan i lagen om yrkesutbildning (630/1998) avsedd yrkesexamen eller utomlands avlagd annan examen i vilken examensfordringarna motsvarar åtminstone kraven i provet.

17 §
Ansökan om vapenhanteringstillstånd

Vapenhanteringstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


2) den vapennäringsidkare eller annan arbetsgivare hos vilken sökanden är anställd,

3) det arbete för vilket tillståndet söks.


26 a §
Ansökan om tidsbundet kommersiellt över-föringstillstånd

Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 2―7 punkten.

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en ansökan av den länsstyrelse och den polisinrättning inom vars område näring-en i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av överföringstillstånd.

26 b §
Tillståndsbevis över tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 2―7 punkten,

3) eventuella tillståndsvillkor.

26 c §
Anmälan om överföring som görs med stöd av tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd

I en anmälan om överföring som görs med stöd av ett tidsbundet kommersiellt över-föringstillstånd skall anges

1) anmälarens namn och adress samt numret på det tidsbundna kommersiella överföringstillståndet,

2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 2―7 punkten,

3) transportmedel och rutt,

4) dag för avsändandet och beräknad ankomstdag.

37 §
Ansökan om privat införseltillstånd

Privat införseltillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


6 a) maximiantal, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som skall överföras eller föras in,


42 a §
Tullverkets anmälningsskyldighet när det gäller privat införsel

I den anmälan som avses i 83 a § skjutvapenlagen skall tullverket ange tillståndshavarens namn och adress, avgångsland och de uppgifter som avses i 21 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 51 a § 1 mom. 3 punkten i denna förordning. Vidare skall anges numret på förvärvstillståndet, det privata tillverkningstillståndet, tillståndet för gassprayer och tillståndet för privat införsel samt den som har meddelat tillståndet.

43 §
Ansökan om förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) grunden för ansökan,

3) typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer för det skjutvapen som skall förvärvas,

4) slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer för den vapendel som skall förvärvas,

5) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen.

Sammanslutningar och stiftelser skall till ansökan foga bolagsordning, stadgar eller annan skriftlig utredning över syftet med verksamheten.

Om inrikesministeriet är tillståndsmyndighet, skall det inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens hemort. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

44 §
Tillståndsbevis över förvärvstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller förvärvstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid eller företags- och organisationsnummer,


44 a §
Ansökan om godkännande som vapenansvarig

Godkännande som vapenansvarig skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning,

2) namn, adress samt företags- och organisationsnummer för den sammanslutning eller stiftelse hos vilken sökanden avses vara vapenansvarig.

Den polisinrättning som meddelar godkännandet skall inhämta utlåtande om ansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun. Till ansökan skall fogas en utredning över att sökanden har utsetts till vapenansvarig i sammanslutningen eller stiftelsen. Polisinrättningen kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av godkännande.

44 b §
Intyg över godkännande som vapenansvarig

I ett intyg över godkännande som vapen-ansvarig skall anges

1) den vapenansvarigas namn och födelsetid,

2) namnet på den sammanslutning eller den stiftelse för vilken sökanden har godkänts som vapenansvarig,

3) godkännandets giltighetstid,

4) eventuella villkor för godkännandet.

47 §
Ansökan om privat tillverkningstillstånd

Privat tillverkningstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) grunden för ansökan,

3) typ och, om det är känt, serienummer för det skjutvapen som skall modifieras samt numret på det tillstånd som berättigar till innehavet och den som har meddelat tillståndet,

4) slag och, om det är känt, serienummer för den vapendel som skall modifieras samt numret på det tillstånd som berättigar till innehavet och den som har meddelat tillståndet,

5) typ, funktionssätt och kaliber för det skjutvapen som skall tillverkas eller som skall färdigställas genom modifiering,

6) slag och pipans eller eldrörets kaliber för den vapendel som skall tillverkas eller som skall färdigställas genom modifiering samt huruvida avsikten är att vapendelen bestående skall fogas till ett vapen,

7) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen.

Till ansökan skall fogas en utredning över sökandens kompetens att tillverka eller modifiera det föremål som ansökan avser. Sammanslutningar och stiftelser skall till ansökan dessutom foga bolagsordning, stadgar eller annan skriftlig utredning om syftet med verksamheten.

Om inrikesministeriet är tillståndsmyndighet, skall det inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens hemort. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

48 §
Tillståndsbevis över privat tillverkningstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller privat tillverkningstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,


49 §
Tillståndsbevis över innehavstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller innehavstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid eller företags- och organisationsnummer,


4) serie- eller identifieringsnummer för skjutvapnet eller serienummer för vapendelen, om det är känt,


50 §
Ansökan om parallelltillstånd

Om inrikesministeriet är tillståndsmyndighet, skall det inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättning-arna för meddelande av tillstånd.

51 a §
Ansökan om tillstånd för gassprayer

Tillstånd för gassprayer skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) grunden för ansökan,

3) antal, slag och maximal koncentration för de gassprayer som skall förvärvas,

4) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen.

Sammanslutningar och stiftelser skall till ansökan foga bolagsordning, stadgar eller annan skriftlig utredning om syftet med verksamheten. Polisinrättningen kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

51 b §
Tillståndsbevis över tillstånd för gassprayer

I ett tillståndsbevis som gäller tillstånd för gassprayer skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid eller företags- och organisationsnummer,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 51 a § 1 mom. 3 och 4 punkten,

4) eventuella tillståndsvillkor.

52 §
Ansökan om godkännande som vapensamlare

Godkännande som vapensamlare skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) en samlingsplan där sökanden definierar samlingsområdet och de skjutvapen och vapendelar som det omfattar och där han motiverar sitt intresse för dessa skjutvapen och vapendelar,

3) den uppskattade tidtabellen för förvärvande av en samling som överensstämmer med samlingsplanen,

4) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen.

Till ansökan skall fogas en utredning över sökandens vapenhistoriska och vapentekniska sakkunskap. Sammanslutningar och stiftelser skall till ansökan dessutom foga bolagsordning, stadgar eller annan skriftlig utredning om syftet med verksamheten.

Den myndighet som ger godkännandet skall inhämta utlåtande om ansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens hemort. Den myndighet som ger godkännandet kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för godkännande.

53 §
Intyg över godkännande som vapensamlare

I ett intyg över godkännande som vapensamlare skall anges

1) namn och födelsetid eller företags- och organisationsnummer för innehavaren av godkännandet,

2) godkännandets giltighetstid,

3) den av inrikesministeriet fastställda samlingsplanen,

4) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen,

5) eventuella villkor för godkännandet.

54 §
Innehållet i och formen för vapensamlarens register

I det register över skjutvapen och vapendelar som en vapensamlare skall föra enligt 59 a och 60 § skjutvapenlagen skall han anteckna


1 a) antal, typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer och särskilda kännetecken för de skjutvapen som innehas,


4) uppgifter om överlåtarens och mottagarens rätt att inneha skjutvapen eller vapendelar eller om näringstillståndet i vapenbranschen.


55 §
Ansökan om skjutförnödenhetstillstånd

Skjutförnödenhetstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer

2) grunden för ansökan,

3) slag och kaliber för patroner och särskilt farliga projektiler,

4) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen.

Sammanslutningar och stiftelser skall till ansökan foga bolagsordning, stadgar eller annan skriftlig utredning om syftet med verksamheten. Polisinrättningen kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

56 §
Tillståndsbevis över skjutförnödenhetstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller skjutförnödenhetstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid eller företags- och organisationsnummer,


3) de uppgifter som avses i 55 § 1 mom. 3 och 4 punkten,


57 §
Ansökan om samtycke

Samtycke skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3 och 4 punkten,

3) antal, slag och maximal koncentration för gassprayer,

4) slag och kaliber för patroner och särskilt farliga projektiler.

58 §
Intyg över samtycke

I ett intyg över samtycke skall anges

1) namn, adress, födelseort och födelsetid för samtyckets innehavare samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) samtyckets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3 och 4 punkten,

4) antal, slag och maximal koncentration för gassprayer,

5) slag och kaliber för patroner och särskilt farliga projektiler,

6) eventuella villkor för samtycket.

63 §
Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som förklarats förverkade till staten och övergått i statens ägo

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som har förklarats förverkade till staten och övergått i statens ägo med stöd av skjutvapenlagen skall sändas till Polisens teknikcentral. En vapendel av ringa värde, en gasspray samt en ringa mängd patroner och särskilt farliga projektiler får dock förstöras på ett tryggt sätt på order från en polisman som hör till polisbefälet.

64 §
Duplettexemplar av tillståndsbevis och intyg

Om ett tillståndsbevis över ett vapenhanterings-, innehavs- eller parallelltillstånd, tillstånd för gassprayer eller skjutförnödenhetstillstånd eller ett intyg över godkännande som vapenansvarig som har meddelats med stöd av skjutvapenlagen har förkommit, förstörts eller stulits eller om i tillståndsbeviset eller intyget antecknade uppgifter om innehavaren har ändrats, får innehavaren på begäran ett duplettexemplar av tillståndsbeviset eller intyget. Ett duplettexemplar kan ges även när en sammanslutning eller en stiftelse byter vapen-ansvarig. Duplettexemplaret skall sökas hos polisinrättningen i innehavarens hemkommun eller på innehavarens hemort eller, om innehavaren inte har hemkommun eller hemort i Finland eller om det är fråga om ett intyg över godkännande som vapenansvarig, hos den polisinrättning som har meddelat tillståndsbeviset eller intyget.

65 a §
Skjutvapennämnden

I den skjutvapennämnd som avses i 117 a § skjutvapenlagen ingår en ordförande, en sekreterare och 9 andra medlemmar. Inrikesministeriet förordnar ordföranden och sekreteraren samt utnämner övriga medlemmar för två år i sänder. Till ordförande och sekreterare förordnas tjänstemän som tjänstgör inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

I nämnden skall ingå representanter för häradenas polisinrättningar, försvarsmakten, utrikesministeriet, Krigsmuseet, idrottarna i reserven, näringsidkarna i vapenbranschen, jägarna, sportskyttarna och vapensamlarna. Om en medlem i nämnden avgår under mandatperioden, förordnar eller utnämner ministeriet en ny medlem för den återstående mandatperioden.

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden kan även arbeta i sektioner och vid behov höra sakkunniga. Angående nämnden gäller i övrigt vad som föreskrivs om statliga kommittéer.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Helsingfors den 7 februari 2002

Inrikesminister
Ville Itälä

Lagstiftningsråd
Pertti Normia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.