45/2002

Given i Helsingfors den 25 januari 2002

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 3 §, 4 a § 1 mom. 1 och 2 punkten, 15 §, 16 § 1 mom., rubriken för 18 § samt 18 § 1, 2 och 5 mom., 19 §, 21 § 3 mom., 22 § 4 mom., 43 §, 68 § 2 mom., 75 § 3 och 4 mom., 76 § I gruppen 6 och 7 punkten och 94 § 1 och 3 mom.,

av dessa 4 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 949/1996, 18 § 1 och 5 mom., 21 § 3 mom., 22 § 4 mom., 43 §, 68 § 2 mom., 75 § 3 och 4 mom. och 94 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1340/1997 samt 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 570/1996, samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom., till 5 §, sådan den lyder i nämnda lag 1340/1997, ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom., till 16 § nya 2 och 3 mom., till lagen en ny 17 a §, till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1340/1997 och i lag 108/1999, ett nytt 7 mom., till lagen en ny 19 a §, till 39 §, sådan den lyder i nämnda lag 1340/1997, ett nytt 5 mom., till 42 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 71 a §, till 75 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1340/1997 och 108/1999, ett nytt 3 mom., varvid de ändrade 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom. och det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till 76 § I gruppen, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 570/1996 och i lag 684/2000, en ny 8 punkt, till 94 §, sådan den lyder i lag 578/1997 och i nämnda lag 1340/1997, nya 4 och 5 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 6 och 7 mom., samt till lagen en ny 100 a § i stället för den 100 a § som upphävts genom lag 69/1998, som följer:

3 §
Finansiella institut

Med finansiella institut avses i denna lag med undantag för kreditinstitut sammanslutningar vilka såsom sin huvudsakliga verksamhet tillhandahåller tjänster som avses 20 § 1 mom. 2―10 punkten eller förvärvar ägarandelar. Som finansiella institut betraktas inte försäkringsholdingsammanslutningar enligt lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och inte heller konglomerats holdingsammanslutningar enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/ 2002).

4 §
Holdingsammanslutning

Efter att ha fått kännedom om att en holdingsammanslutning hör till en konsolideringsgrupp som avses i 5 § skall finansinspektionen fatta beslut härom och utan dröjsmål meddela det till konsolideringsgruppens moderföretag.

4 a §
Betydande bindning

I denna lag avses med betydande bindning en förbindelse som uppstår när

1) en fysisk eller juridisk person direkt eller indirekt äger minst 20 procent av aktierna, medlemsandelarna, garantiandelarna eller bolagsandelarna i en sammanslutning,

2) en fysisk eller juridisk person direkt eller indirekt har minst 20 procent av det röstetal som aktierna, medlemsandelarna, garantiandelarna eller bolagsandelarna i en sammanslutning medför och detta röstetal baserar sig på ägande, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller andra med dessa jämförbara regler eller annat avtal, eller


5 §
Koncern och konsolideringsgrupp

Utöver vad som bestäms ovan betraktas vid tillämpningen av 16 § 2 mom., 21 och 22 § samt 8 och 9 kap. i denna lag som en konsolideringsgrupps moderföretag och ett finansiellt institut, om inte finansinspektionen beslutar något annat i ett enskilt fall, ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat när företagen i finansbranschen står för en andel i konglomeratet som beräknad i enlighet med 6 § 2 mom. i nämnda lag är större än den andel som företagen i försäkringsbranschen står för och som en konsolideringsgrupps dotterföretag fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) där konsolideringsgruppens moderföretag har bestämmande inflytande enligt 2 mom. 1 punkten. Innan finansinspektionen fattar ett beslut som avses i detta moment skall den begära utlåtande av Försäkringsinspektionen.


2 kap.

Inrättande och ägande av kreditinstitut

15 §
Separat ledning för kreditinstitut och försäkringsbolag

Verkställande direktören för ett kreditinstitut och dennes ställföreträdare får inte vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare för ett försäkringsbolag som hör till samma koncern som kreditinstitutet eller för ett försäkringsbolag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som kreditinstitutet.

Majoriteten av medlemmarna och suppleanterna i ett kreditinstituts styrelse skall vara personer som inte är medlemmar eller suppleanter i ett sådant försäkringsbolags styrelse som avses i 1 mom. och inte heller verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare för ett sådant försäkringsbolag, om inte finansinspektionen beviljar undantag från detta.

16 §
Kreditgivning och investering i vissa fall

Betydande och principiella beslut som gäller kreditgivning till ett försäkringsbolag som hör till samma koncern som kreditinstitutet eller till ett försäkringsbolag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som kreditinstitutet och betydande och principiella beslut om investeringar i ett sådant försäkringsbolag skall fattas av kreditinstitutets styrelse.

Ett kreditinstitut får inte bevilja kredit till ett koncernföretag som inte hör till dess konsolideringsgrupp för förvärv av ett sådant företags aktier, andelar, kapitallån eller debenturer som hör till konsolideringsgruppen.

Vad som i denna paragraf bestäms om kreditgivning tillämpas på motsvarande sätt på ställande av borgen eller annan säkerhet för betalningen av en kredit som någon annan beviljat.

17 a §
Ledningen av kreditinstitut och holding- sammanslutningar

Ett kreditinstituts styrelse och verkställande direktör skall leda kreditinstitutet med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall dessutom vara väl ansedda och de skall ha sådan allmän kännedom om kreditinstitutsverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av kreditinstitutets verksamhet.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt på holdingsammanslutningar. En holdingsammanslutning skall omedelbart underrätta finansinspektionen om utbyte av de personer som avses i 1 mom.

18 §
Anmälan om förvärv av aktier och andelar

Om någon har för avsikt att i ett kreditinstitut eller en holdingsammanslutning direkt eller indirekt förvärva en andel som utgör minst 10 procent av dess aktie- eller andelskapital eller som medför minst 10 procent av röstetalet för aktierna eller andelarna, skall finansinspektionen på förhand underrättas om förvärvet.

Om en andel som nämns i 1 mom. ökas så att den uppgår till minst 20, 33 eller 50 procent av aktie- eller andelskapitalet eller medför ett minst lika stort röstetal eller om kreditinstitutet eller holdingsammanslutningen blir ett dotterföretag, skall finansinspektionen också underrättas om förvärvet på förhand.


Kreditinstitutet och holdingsammanslutningen skall minst en gång om året underrätta finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. avsedda andelarnas ägare och hur stort innehavet är samt omedelbart anmäla sådana förändringar i innehavet av andelar som kommit till dess kännedom.


Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om innehavet i kreditinstitutet eller holdingsammanslutningen förvärvas indirekt genom förvärv av aktier i ett konglomerats holdingsammanslutning som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och anmälan om ett sådant förvärv har gjorts till Försäkringsinspektionen.

19 §
Myndighets rätt att motsätta sig förvärv

Finansinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 18 § förbjuda förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet och lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra kreditinstitutets eller dess konsolideringsgrupps affärsverksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om andelen har förvärvats trots finansinspektionens förbud, kan den förbjuda att aktie- eller andelsförvärvet införs i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen. Om finansinspektionen efter förvärvet av andelen observerar att innehavet av andelen allvarligt äventyrar kreditinstitutets eller dess konsolideringsgrupps verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper, kan finansinspektionen kräva att det aktie- eller andelsförvärv som har införts i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen ogiltigförklaras för högst ett år i sänder.

Om ett förvärv leder till att ett kreditinstitut blir dotterföretag till ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med verksamhetstillstånd i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dotterföretag till ett sådant kreditinstituts, värdepappersföretags eller försäkringsbolags moderföretag, skall finansinspektionen inhämta utlåtande om förvärvet av motsvarande tillsynsmyndighet i den staten. På samma sätt skall förfaras om bestämmanderätten i kreditinstitutet övergår till samma fysiska eller juridiska personer som i det kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag som avses ovan.

19 a §
Förvärv av bestämmande inflytande i ett företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett kreditinstitut eller ett företag inom dess konsolideringsgrupp får inte förvärva i 1 kap. 5 och 6 § bokföringslagen avsett bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte kreditinstitutet eller företaget inom dess konsolideringsgrupp har anmält detta till finansinspektionen på förhand eller om finansinspektionen efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom.

Finansinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom., om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som skall tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över kreditinstitutet eller dess konsolideringsgrupp.

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om ett företag som avses i 1 mom. hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och motsvarande anmälan har gjorts till Försäkringsinspektionen.

3 kap.

Kreditinstitutets verksamhet

21 §
Förhållandet mellan ett kvalificerat innehav och kapitalbasen

Ett företag som hör till kreditinstitutets konsolideringsgrupp får ensamt eller tillsammans med andra till konsolideringsgruppen hörande företag, i sådana i 1 mom. avsedda företags aktier, andelar eller kapitallån i vilka de till konsolideringsgruppen hörande företagen tillsammans har ett kvalificerat innehav, investera högst ett i 1 och 2 mom. angivet belopp av kreditinstitutets konsoliderade kapitalbas.


22 §
Begränsning som gäller innehav av fastig- heter samt aktier och andelar i fastighets- sammanslutningar

Kreditinstitutets i 1 mom. angivna konsoliderade balansräkning skall upprättas genom sammanställning av de företags balansräkningar som hör till konsolideringsgruppen, enligt vad som i bokföringslagen och i 39 § bestäms om upprättande av koncernbokslut.


39 §
Koncernbokslut

Om ett försäkringsbolag hör till ett kreditinstituts eller en holdingsammanslutnings koncern, får koncernbokslutet utan hinder av detta kapitel upprättas på det sätt som bestäms i 3 kap. lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av koncernens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

42 §
Tillämpning av bestämmelserna om revision och revisorer

Vad som i denna paragraf bestäms om revision av kreditinstitut och dess revisorer tillämpas på motsvarande sätt på revision av holdingsammanslutningar och dess revisorer.

43 §
Revisorernas behörighet

Till revisor för ett kreditinstitut och en holdingsammanslutning får väljas endast en sådan godkänd revisor som avses i 2 § 2 punkten revisionslagen. Minst en revisor skall uppfylla kraven i 4 § revisionslagen eller vara en sådan revisionssammanslutning som avses i 5 § revisionslagen.

8 kap.

Riskkontroll

68 §
Generalklausul om riskkontroll

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur riskkontrollen och den interna kontrollen skall ordnas samt om kraven på en tillförlitlig förvaltning.

71 a §
Anmälan om interna affärstransaktioner

En konsolideringsgrupps moderföretag skall till finansinspektionen anmäla sådana till konsolideringsgruppen hörande företags affärstransaktioner där motparten är

1) ett företag som inte hör till konsolideringsgruppen men som hör till samma koncern som kreditinstitutet eller som är ett i bokföringslagen avsett ägarintresseföretag för kreditinstitutet eller för ett företag som hör till samma koncern som kreditinstitutet,

2) en sådan i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) avsedd pensionsstiftelse som grundats av ett arbetsgivarföretag som hör till konsolideringsgruppen och vars verksamhetskrets omfattar personer som är anställda hos arbetsgivarföretaget, eller

3) en i lagen om försäkringskassor (1164/1992) avsedd pensionskassa vars verksamhetskrets kan omfatta personer som är anställda hos ett arbetsgivarföretag som hör till konsolideringsgruppen.

Den anmälan som avses i 1 mom. skall göras åtminstone en gång i kvartalet beträffande sådana affärstransaktioner vilkas värde eller, om flera affärstransaktioner av samma typ har gjorts under den tidsperiod som avses i detta moment, deras sammanlagda värde överstiger en miljon euro, om inte finansinspektionen godkänner en högre gräns.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om anmälan av affärstransaktioner som avses i denna paragraf.

9 kap.

Kreditinstitutets soliditet

75 §
Avdragsposter

I stället för avdrag enligt 2 mom. 3 punkten från det sammanlagda beloppet av den primära och supplementära kapitalbasen kan från minimibeloppet av en försäkringsanstalts verksamhetskapital beräknat i enlighet med lagen om försäkringsbolag eller motsvarande utländska lag avdras en andel som motsvarar kreditinstitutets innehav i försäkringsanstalten.

Vid beräkningen av de avdrag som avses i 2 mom. 1―3 punkten skall med aktier, andelar och kapitallån jämställas sådana fordringar på företaget vilka är efterställda gäldenärens övriga skulder. Vid beräkningen av avdrag enligt 2 mom. 1 punkten anses kreditinstitutets innehav omfatta också av sådana finansiella institut och tjänsteföretag som avses i 21 § 5 mom. ägda aktier, andelar, kapitallån och därmed jämförbara fordringar, räknade enligt det sätt som avses i det nämnda momentet. Vid beräkningen av avdrag enligt 2 mom. 1 och 3 punkten och 3 mom. anses kreditinstitutets innehav omfatta också aktier, andelar, kapitallån och därmed jämförbara fordringar som avses i denna paragraf och som ägs av en försäkringsholdingsammanslutning och ett finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutning som är kreditinstitutets dotter- eller intresseföretag, i samma proportion som kreditinstitutet äger en sådan holdingsammanslutnings aktier eller andelar. Vid beräkningen av sådana avdrag som avses ovan i detta moment beaktas inte investeringar i företag inom samma konsolideringsgrupp som kreditinstitutet.

Med finansinspektionens tillstånd får ett avdrag enligt 2 eller 3 mom. lämnas ogjort då en investering som avses i 2 eller 3 mom. är nödvändig i samband med sanering av ett annat kreditinstituts eller finansiellt instituts eller en försäkringsanstalts affärsverksamhet eller då det finansiella institutets huvudsakliga verksamhet går ut på att äga aktier eller andelar i andra företag än kreditinstitut eller finansiella institut och det finansiella institutet inte hör till något annat kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupp.


76 §
Riskgruppering av tillgångarna

Ett kreditinstituts tillgångar skall vid beräkningen av det i 72 § avsedda relationstalet grupperas som följer:

I gruppen


6) fordringar hos andra stater än dem som avses i 2 punkten och hos andra centralbanker än dem som avses i 4 punkten, när fordringarnas belopp anges i lokal valuta och de är finansierade med lokal valuta, samt fordringar som är garanterade av dem,

7) fordringar för vilka säkerheten består av en deposition i samma kreditinstitut eller placeringsbevis eller motsvarande värdepapper som kreditinstitutet har emitterat och som pantsatts hos det, samt

8) sådana i 75 § 1―4 mom. avsedda poster som har avdragits från kreditinstitutets kapitalbas.

94 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ inom ett kreditinstitut eller inom ett till samma konsolideringsgrupp som detta hörande företag, inom en kreditinstitutssammanslutning eller inom kreditinstitutets ombud eller inom något annat företag som agerar för kreditinstitutets räkning eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om den ekonomiska situationen hos någon av kreditinstitutets kunder eller hos kunder till företag som tillhör samma konsolideringsgrupp eller samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som kreditinstitutet eller hos någon annan person med anknytning till kreditinstitutets verksamhet eller om någons personliga förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som skall hållas hemliga får inte heller lämnas till bolagsstämma, principalmöte, andelsstämma eller fullmäktige eller till en hypoteksförenings stämma eller till aktieinnehavare eller medlemmar som deltar i stämman eller mötet.


Ett kreditinstitut och ett företag som hör till kreditinstitutets konsolideringsgrupp har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma koncern, samma konsolideringsgrupp eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda konglomerat för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens eller konglomeratets riskkontroll. Vad som ovan i detta moment bestäms om lämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999) och inte sådana uppgifter som baserar sig på registrering av betalningsuppgifter mellan en kund och ett företag som inte hör till konglomeratet.

Utöver vad som bestäms i 3 mom. kan ett kreditinstitut och ett företag som hör till kreditinstitutets konsolideringsgrupp lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till en sammanslutning som hör till samma ekonomiska sammanslutning som kreditinstitutet, om den som tar emot uppgifterna berörs av tystnadsplikt enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. Vad som ovan i detta moment bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.

Kreditinstitutet har utan hinder av vad som bestäms ovan i denna paragraf rätt att lämna sådana upplysningar till en i 1 mom. avsedd kreditinstitutssammanslutning, vars medlem kreditinstitutet är, som är behövliga för sammanslutningens verksamhet. Vad som i 1 mom. och i detta moment bestäms om kreditinstitutssammanslutning tillämpas på motsvarande sätt på andelsbankernas och sparbankernas centrala finansiella institut.


100 a §
Brott mot bestämmelserna om förvärv av kreditinstituts aktier eller andelar

Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 19 § 1 mom. eller utan finansinspektionens samtycke enligt 19 a § förvärvar aktier eller andelar skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om förvärv av kreditinstituts aktier eller andelar dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 165/2001
EkUB 19/2001
RSv 215/2001

Helsingfors den 25 januari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.