805/2001

Given i Helsingfors den 21 september 2001

Kommunikationsministeriets förordning om tekniska krav på transportabla tryckbärande anordningar som används vid transport av vissa farliga ämnen på väg eller järnväg.

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 a § lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 124/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller tekniska krav på sådana gasflaskor, rörkärl och kryokärl som hänför sig till transportabla tryckbärande anordningar, samt ventiler och andra tillbehör till dem, som används vid transport av farliga ämnen på väg eller järnväg.

Denna förordning tillämpas vid bedömningen av nya i 1 mom. avsedda anordningars överensstämmelse med gällande krav och vid en förnyad bedömning av redan existerande anordningars överensstämmelse med gällande krav, när man vill släppa ut dessa anordningar på marknaden försedda med sådan π (pi)-märkning som avses i VII bilagan till rådets direktiv om transportabla tryckbärande anordningar (1999/36/EG).

2 §
Tekniska krav

På sådana gasflaskor, rörkärl och kryokärl som hänför sig till transportabla tryckbärande anordningar samt ventiler och andra tillbehör till dem tillämpas de tekniska bestämmelserna, sådana de lyder den 1 juli 2001, i Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979; ADR-överenskommelsen) eller i RID-bestämmelserna, som utgör bilaga till konventionen om internationell järnvägstrafik (FördrS 5/1985; COTIF).

Materialet på de förpackningar jämte ventiler och andra tillbehör som avses ovan i 1 mom. skall vara beständigt mot sprödbrott upp till en temperatur av -40 °C. På förpackningen skall en märkning "-40 °C" som visar materialets hållbarhet finnas efter den märkning om överensstämmelse och besiktningsorganets identifikationsnummer som avses i 6 § 1 mom. statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (302/2001) eller någon annan märkning som säkerhetsteknikcentralen har godkänt.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

4 §
Övergångsbestämmelser

Sådana gasflaskor, rörkärl och kryokärl samt ventiler och andra tillbehör till dem som stämmer överens med de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande får alltjämt användas i Finland.

När det gäller tekniska krav på sådana gasflaskor, rörkärl och kryokärl som hänför sig till transportabla tryckbärande anordningar samt ventiler och andra tillbehör till dem får fortfarande tillämpas de vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande gällande trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (660/1997) och trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg (901/1997), tills något annat bestäms. Då får emellertid inte anordningarna förses med sådan π (pi)-märkning som avses i VII bilagan till rådets direktiv om transportabla tryckbärande anordningar (1999/36/EG).

Helsingfors den 21 september 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.