527/2001

Given i Helsingfors den 13 juni 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 11 mars 1997 om lufttransport av farliga ämnen (210/1997) 4, 6―8 och 13―15 §, 16 § 2 mom., 20 och 21 § samt

fogas till förordningen en ny 14 a § som följer:

4 §
Farliga ämnen som resgods

Passagerare eller besättningsmedlemmar får inte medföra farliga ämnen ombord på luftfartyg i sitt resgods eller i övrigt, om inte Luftfartsverket i enlighet med ICAO-TI bestämmer något annat i fråga om vissa farliga ämnen. Sådana farliga ämnen som får transporteras i luftfartyg, men för vilkas transport enligt ICAO-TI krävs transportörens godkännande, får passagerare eller besättningsmedlemmar inte medföra ombord på luftfartyg förrän transportören har godkänt transporten.

Passagerare skall innan de går ombord på luftfartyg anmäla de farliga ämnen som de har i sitt resgods eller i övrigt medför. Denna skyldighet gäller dock inte ämnen som enligt 1 mom. får transporteras utan transportörens godkännande.

Transportören skall säkerställa att passagerarna i enlighet med ICAO-TI informeras om vilka ämnen det är förbjudet att transportera med luftfartyg.

6 §
Avsändarens skyldigheter

Innan en avsändare överlämnar ett farligt ämne för transport som flygfrakt, skall avsändaren förvissa sig om att lufttransport av ämnet inte är förbjuden samt att transportören har fått transportdokumenten och övriga i ICAO-TI avsedda handlingar.

Avsändaren skall ge sin personal tillräckliga instruktioner med iakttagande av vilka den förmår sköta sina uppgifter i anslutning till transport av farliga ämnen.

Förutom skyldigheterna i 1 och 2 mom. skall avsändaren iaktta vad som i övrigt åläggs honom i bestämmelser och föreskrifter.

7 §
Transportörens skyldigheter

Transportören skall ha tillstånd av Luftfartsverket för lufttransport av farliga ämnen. Tillstånd krävs dock inte om det är fråga om

1) det bränsle som luftfartyget använder under flygning,

2) ett ämne eller föremål som skall transporteras i luftfartyget i enlighet med föreskrifter om luftfartygs luftvärdighet eller flygverksamhet,

3) ett sådant i 4 § 1 mom. avsett ämne eller föremål som får transporteras,

4) i ICAO-TI avsedda ämnen eller föremål som är avsedda för försäljning till passagerarna under flygning,

5) i ICAO-TI avsedda ämnen eller föremål som är avsedda för vård av patienter under flygning,

6) övriga i ICAO-TI avsedda farliga ämnen eller föremål som inte omfattas av ICAO-TI:s tillämpningsområde på grund av deras speciella ändamål.

Transportören skall iaktta bestämmelserna i ICAO-TI vid godkännande av farliga ämnen för transport, vid tillfällig lagring och lastning av farliga ämnen, vid iakttagande av kollinas och containrarnas skick samt vid informering och instruerande av sin personal samt av andra. Transportörens drifthandbok skall innehålla tillräckliga instruktioner med iakttagande av vilka transportörens personal förmår sköta sina uppgifter i anslutning till transport av farliga ämnen.

Förutom skyldigheterna i 1 och 2 mom. skall transportören iaktta vad som i övrigt åläggs honom i bestämmelser och föreskrifter.

8 §
Tekniska krav på förpackningar och tankar

Om de tekniska kraven på förpackningar och tankar som används för transport av farliga ämnen bestäms i 13 a § lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och med stöd av den i beslut av Luftfartsverket.

13 §
Påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Om påvisande av att förpackningar och tankar som används för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven bestäms i 3 § statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (302/2001).

För transport av farliga ämnen får även användas förpackningar och tankar som godkänts av en utländsk, behörig myndighet som avses i ICAO-TI eller av en inrättning som denna myndighet har bemyndigat.

14 §
Myndigheter

Lufttransporter av farliga ämnen övervakas av Luftfartsverket, tullverket, polismyndigheterna och gränsbevakningsväsendet inom respektive myndighets behörighetsområde. Utöver vad som bestäms i 6 § 2 mom. lagen om transport av farliga ämnen övervakar militärmyndigheterna även andra lufttransporter av farliga ämnen som utförs som militär luftfart.

I frågor som gäller hantering, tillfällig lagring, lastning av farliga ämnen och iakttagande av deras skick är den i ICAO-TI avsedda behöriga myndigheten i Finland Luftfartsverket och i fråga om radioaktiva ämnen utöver Luftfartsverket dessutom strålsäkerhetscentralen.

I frågor som gäller transport av radioaktiva ämnen är det i Finland strålsäkerhetscentralen som

1) utför i ICAO-TI avsedda godkännanden av transporter,

2) utför i ICAO-TI avsedda godkännanden av transporter som sköts genom specialarrangemang,

3) mottar i ICAO-TI avsedda anmälningar till behöriga myndigheter,

4) i övrigt fungerar som i ICAO-TI avsedd behörig myndighet.

14 a §
Anmälan om godkännande av förpackningar eller tankar

Besiktningsorganet skall underrätta säkerhetsteknikcentralen om typgodkännande av förpackningar eller tankar avsedda för transport av farliga ämnen eller annat motsvarande påvisande av att de stämmer överens med kraven.

15 §
Anmälan när en förpackning eller tank har gått sönder

Avsändaren, transportören och mottagaren är skyldiga att vid transport av radioaktiva ämnen underrätta strålsäkerhetscentralen och vid transport av andra farliga ämnen att underrätta säkerhetsteknikcentralen när konstruktionen på en förpackning eller tank som är godkänd eller i övrigt har påvisats stämma överens med kraven har gått sönder under normala transportförhållanden.

16 §
Säkerhetsteknikcentralens och strålsäkerhetscentralens rättigheter och skyldigheter

Strålsäkerhetscentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen och som har typgodkänts eller vilkas typ på annat sätt har påvisats stämma överens med kraven. Säkerhetsteknikcentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av andra farliga ämnen.

20 §
Undantag

Luftfartsverket kan inom sitt verksamhetsområde i enskilda fall på ansökan bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna i denna förordning om det finns särskilt tvingande skäl därtill och om iakttagandet av bestämmelserna medför avsevärd olägenhet. Beviljande av undantag förutsätter dessutom att den säkerhet som krävs kan uppnås på något annat sätt och att beviljandet av undantag är förenligt med allmänt intresse.

21 §
Anvisningar

Inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Luftfartsverket, säkerhetsteknikcentralen, strålsäkerhetscentralen, tullverket, gränsbevakningsväsendet och gentekniknämnden kan vid behov meddela anvisningar om frågor som hör till respektive organs behörighetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Sådana tillstånd och godkännanden som beviljats med stöd av de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande gäller som sådana med de rättigheter och skyldigheter som avses i tillstånden och godkännandena.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 juni 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.