422/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Lag om statliga exportgarantier

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syftet med exportgarantiverksamheten

Syftet med exportgarantiverksamheten är att stärka den ekonomiska utvecklingen i Finland genom att främja exporten och företagens internationalisering.

2 §
Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om de villkor och principer som skall tillämpas på statens exportgarantiverksamhet.

Exportgaranti beviljas för den förlustrisk som kan uppstå i samband med export eller investeringar i utlandet.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) export produktion, leverans, transport eller uthyrning av varor eller tjänster till en utländsk köpare eller hyrestagare, överföring av tillverkningsrättigheter eller immateriella rättigheter till utlandet, utförande av projekterings-, installations- eller byggnadsarbete eller något annat arbete eller en tjänst samt lagring av varor i utlandet,

2) investering finansiering i form av eget kapital eller annan finansiering, produktionsanordningar eller produktionsmetoder samt med dessa jämförliga ekonomiska förmåner som placeras i företagsverksamhet i det land där investeringen görs,

3) exportgaranti sådana avtal eller förbindelser i anslutning till export eller investeringar i utlandet för vilka staten ansvarar och vilka kan ingås eller ges i form av direkt försäkring, återförsäkring, proprieborgen, fyllnadsborgen eller annan ansvarsförbindelse.

4 §
Risker som täcks vid export

Exportgaranti kan beviljas för att ersätta förluster som uppstår i samband med export och som beror på att

1) en avtalspart, den som gett en förbindelse eller en förmånstagare som inte är garantitagare, bryter mot eller underlåter att uppfylla villkoren i ett avtal eller en förbindelse eller blir insolvent,

2) sådana av avtalsparterna, den som gett en förbindelse eller av förmånstagaren oberoende exceptionella omständigheter, såsom bestämmelser, myndighetsbeslut eller myndigheters åtgärder eller oöverstigliga hinder, hindrar en avtalspart eller den som gett en förbindelse från att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet eller förbindelsen.

5 §
Risker som täcks vid investeringar i utlandet

Exportgaranti kan beviljas för ersättande av en förlust som uppstår i samband med investeringar i utlandet och som beror på att sådana av avtalsparterna, den som gett en förbindelse, förmånstagaren, investeraren eller av investeringsobjektet oberoende exceptionella omständigheter, såsom bestämmelser, myndighetsbeslut eller myndigheters åtgärder eller oöverstigliga hinder, hindrar en avtalspart eller den som gett en förbindelse från att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet eller förbindelsen eller hindrar investeraren från att utnyttja investeringen.

Exportgaranti kan av särskilda skäl beviljas för ersättande av en sådan förlust i anslutning till investeringar i utlandet som uppstår till följd av finansiering i form av främmande kapital eller borgen och som beror på att en avtalspart, den som gett en förbindelse eller en förmånstagare som inte är garantitagare, bryter mot eller underlåter att uppfylla villkoren i ett avtal eller en förbindelse eller blir insolvent.

6 §
Specialrisktagning

Exportgaranti kan beviljas med stöd av en fullmakt som statsrådet av särskilda skäl har givit också då den risk som sammanhänger med exporten eller investeringar i utlandet, finansieringen av dessa eller med landet i fråga är så stor att exportgaranti inte kunde beviljas utifrån normal riskprövning eller då exportgaranti skulle beviljas på villkor som med tanke på riskprövningen avviker från de normala.

7 §
Omständigheter som beaktas vid beviljandet av exportgaranti

Vid beviljandet av exportgaranti och fastställandet av villkoren för exportgaranti beaktas

1) de internationella bestämmelser om exportgarantier som är bindande för Finland,

2) internationella konkurrensfaktorer,

3) miljökonsekvenserna av det projekt för vilket exportgaranti beviljas, som en del av bedömningen av den totala risk som är förenad med projektet.

Utöver bestämmelserna i 1 mom. beaktas att exportgarantiverksamheten inriktas på avhjälpande av brister som förekommer på finansieringsmarknaden.

8 §
Avgifter

För beslut om exportgaranti kan en handläggningsavgift tas ut. Handläggningsavgiften bestäms utgående från den arbetsmängd och de kostnader som handläggningen av en ansökan medför.

För exportgaranti tas ut en garantiavgift vars belopp bestäms utgående från riskperiodens längd, kreditvärdigheten hos föremålet för risken, kreditvärdigheten hos landet där föremålet för risken finns och andra omständigheter som inverkar på den risk som skall täckas samt konkurrensfaktorerna.

9 §
Skyddsarrangemang

För att trygga statens intressen kan skydd tas genom försäkringar, säkerheter, avtal om ansvarsbyte och andra arrangemang mot förlustrisk som kan uppstå vid exportgarantiverksamhet enligt denna lag (skyddsarrangemang).

10 §
Ansvarsgränser

Det sammanlagda ansvaret för exportgarantier och skyddsarrangemang får uppgå till högst 7 900 miljoner euro. Garantiansvaret för de exportgarantier som avses i 6 § får dock uppgå till högst 700 miljoner euro och garantiansvaret för de investeringsgarantier som avses i 5 § 2 mom. till högst 200 miljoner euro.

Vid beräkningen av det ansvar som avses i 1 mom. skall garantiansvaret i fråga om de exportgarantier som trätt i kraft när det gäller kapital som täcks av garanti, exklusive andra poster utöver kapitalet som eventuellt skall ersättas, beaktas till fullo, medan det garantiansvar som realiseras på grund av bindande garantianbud och som gäller kapital som täcks av garanti skall beaktas till hälften. Det ansvar som orsakas av skyddsarrangemangen beaktas till nettobelopp på det sätt som fastställs genom förordning av handels- och industriministeriet.

För beräknande av det ansvar som avses i 1 mom. omräknas avtalsvalutan till euro enligt den kurs som Europeiska centralbanken har meddelat för valutan den dag exportgarantin beviljades.

11 §
Beviljandet och administreringen av exportgarantier

Exportgarantier enligt denna lag beviljas och administreras av det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998). Bolaget fastställer också de allmänna avtalsvillkor som skall tillämpas på exportgarantier och ingår de avtal och ger de förbindelser som avses i 3 § 3 punkten samt vidtar skyddsarrangemang.

Bolaget skall vid handläggningen och administreringen av exportgarantier iaktta lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) och språklagen (148/1922).

12 §
Offentlighet och sekretess

Beträffande offentligheten för bolagets verksamhet enligt denna lag gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 § lagen om statens specialfinansieringsbolag.

13 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten och som gäller

1) fastställande av hur den ekonomiska utvecklingen i Finland, vilken avses i 1 §, skall främjas (förekomsten av ett finländskt intresse),

2) förutsättningarna för att en sådan kommersiell risk som avses i 5 § 2 mom. skall kunna täckas i fråga om en investering i utlandet,

3) bedömning av exportgarantiprojekts miljökonsekvenser,

4) avgifter som skall tas ut för exportgarantier, och

5) andra allmänna riktlinjer med anknytning till exportgarantiprodukter, risker och prissättning.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 14 september 1962 om exportgaranti (479/1962) jämte ändringar.

På de exportgarantier som trätt i kraft innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 215/2000
EkUB 5/2001
RSv 39/2001

Helsingfors den 23 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.