138/2001

Given i Helsingfors den 16 februari 2001

Lag om ändring av lagen om samhällstjänst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 december 1996 om samhällstjänst (1055/1996) 1 § 2 mom., 2 och 6 §, 7 § 2 mom., 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 11 § 1 mom. samt 12 och 13 § som följer:

1 §
Samhällstjänst

Högst fem timmar av ett samhällstjänststraff kan dock avtjänas så att tjänster avsedda att minska rusmedelsproblem anlitas på ett sätt som kriminalvårdsväsendet godkänner.

2 §
Verkställighet av samhällstjänst

För verkställigheten av samhällstjänst svarar krimialvårdsväsendet.

6 §
Tjänstgöringsplan

För utförande av samhällstjänst fastställer kriminalvårdsväsendet en tjänstgöringsplan med ett detaljerat tidsschema och övriga villkor för samhällstjänsten.

Kriminalvårdsväsendet kan av särskilda skäl med högst tre månader i sänder förlänga den tid inom vilken samhällstjänst enligt tjänstgöringsplanen skall utföras. Tiden får inte heller då den förlängts på detta sätt överstiga ett år och tre månader.

7 §
Tjänstgöringsvillkor

Om den dömde handlar i strid med tjänstgöringsplanen eller andra villkor, skall kriminalvårdsväsendet ge honom eller henne en muntlig eller skriftlig anmärkning.

8 §
Grovt brott mot tjänstgöringsvillkoren

Om den dömde inte börjar utföra samhällstjänst eller om han eller hon avbryter den eller på något annat sätt grovt bryter mot villkoren för tjänsten, skall kriminalvårdsväsendet utan dröjsmål anmäla saken till allmän åklagare. Samtidigt skall kriminalvårdsväsendet förbjuda att samhällstjänst inleds eller bestämma att utförandet av tjänsten skall avbrytas.


9 §
Hinder för utförande av tjänsten

Kan samhällstjänst av någon annan orsak än en som nämns i 8 § inte utföras inom den maximitid som anges i 5 § 1 mom., skall kriminalvårdsväsendet underrätta allmänna åklagaren om saken. Åklagaren för saken till den domstol som avses i 8 § 2 mom.


11 §
Nytt fängelsestraff

Om åklagaren beslutar att åtala en person som utför samhällstjänst för ett brott som enligt åklagarens bedömning kan medföra fängelsestraff, kan åklagaren underrätta kriminalvårdsväsendet om saken i syfte att förbjuda verkställigheten av tjänstgöringen. Kriminalvårdsväsendet skall när det har fått meddelandet förbjuda att tjänstgöringen inleds eller fortsätts.


12 §
Avdrag på grund av ett verkställt straff

Om en dom som avser samhällstjänst har gått i verkställighet fastän den inte har vunnit laga kraft och domen med anledning av ändringssökande ändras till fängelse, skall brottspåföljdsverket från fängelsestraffet dra av den tid som motsvarar den del av straffet som redan har verkställts som samhällstjänst.

Ett motsvarande avdrag skall göras när domstolen har förbjudit att samhällstjänst verkställs men inte har bestämt längden av den del av straffet som skall verkställas som fängelse, eller när en del av det gemensamma fängelsestraffet har avtjänats i form av samhällstjänst.

Brottspåföljdsverket skall från ett gemensamt samhällstjänststraff dra av den del som tidigare har utförts i form av samhällstjänst samt också en tid som motsvarar den del av straffet som har avtjänats som fängelse.

Vid beräknandet av avdrag iakttas samma förvandlingsrelation mellan fängelse och samhällstjänst som iakttogs när samhällstjänsten fastställdes. När avdraget räknas ut används det förvandlingssätt som är fördelaktigast för den dömde.

13 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet meddelas närmare bestämmelser om

1) anordnare av tjänstgöringsplats,

2) förfarandet vid utarbetande av lämplighetsutredning,

3) övervakning av utförande av samhällstjänst,

4) åtgärder och handlingar i anslutning till verkställighet av samhällstjänst samt övervakning av verkställigheten.

Justitieministeriet ger närmare anvisningar om verkställigheten av samhällstjänst och fastställer formulär för nödvändiga handlingar.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

RP 136/2000
LaUB 13/2000
RSv 212/2000

Helsingfors den 16 februari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.