73/2001

Given i Helsingfors den 26 januari 2001

Lag om ändring av lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1977 om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/1977) 1 § 2 mom., 12 § 2 mom., 28 § 1 mom. och 29 § 1 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområdet

På arbetsavtal som avses i 1 mom. skall arbetsavtalslagen (55/2001) tillämpas, om inte något annat bestäms i denna lag.

12 §
Bestämmande av minimilönevillkor och övriga minimivillkor i arbetsförhållande

Om inget allmänt bindande kollektivavtal som avses i 2 kap. 7 § arbetsavtalslagen är gällande beträffande hushållsarbete, kan statsrådet för tryggande av en rättvis och skälig utkomst för arbetstagarna fastställa bestämmelser angående minimilön och andra sådana villkor i anställningsförhållandet som statsrådet anser vara behövliga.

28 §
Hävande av arbetsavtal

Angående rätt att häva arbetsavtal gäller vad som bestäms i 8 kap. 1 § arbetsavtalslagen.


29 §
Skydd i arbetet

Bestämmelserna om arbetstagares skydd i arbetet i 2 kap. 3 § och 3 kap. 2 § arbetsavtalslagen skall tillämpas även på arbete som avses i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Helsingfors den 26 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.