726/2000

Given i Helsingfors den 4 augusti 2000

Lag om ändring av 6 och 7 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) 6 § 2 mom. och 7 § 3 mom. som följer:

6 §
Rättelse

Om tilläggsstöd betalas till sökanden med stöd av ett rättelsebeslut enligt 1 mom. och detta inte beror på sökanden, betalas på tilläggsbeloppet en årlig ränta på sex procent räknat från den dag då beslutet om att stödet beviljas eller ansökan avslås fattades fram till den dag då ett rättelsebeslut enligt 1 mom. ges.


7 §
Återkrav

Om ett belopp som med stöd av 1 mom. beviljats utan grund eller till ett för högt belopp återkrävs av den som har mottagit stödet, kan det bestämmas att på det belopp som återkrävs skall betalas ränta enligt en årlig ränta på sex procent. Räntan skall beräknas på grundval av den tid som förflyter mellan utbetalningen och den faktiska återbetalningen eller, om det belopp som återkrävs har dragits av från en post som skall betalas senare, mellan utbetalningen och avdraget. Ett belopp som utan ränta uppgår till högst 300 mark per producent och per stödansökan som lett till återkrav behöver dock inte återkrävas.Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000. Den grund som avses i den andra meningen i 7 § 3 mom. tillämpas dock första gången i fråga om återkrav som gäller stödbeslut som meddelats 2000 eller senare.

RP 43/2000
JsUB 9/2000
RSv 94/2000

Helsingfors den 4 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.