476/2000

Given i Helsingfors den 25 maj 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 7 februari 1964 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (46/1964) 2, 3, 7 och 9 § samt 10 § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1140/1983 och 7 § sådan den lyder i förordning 397/1967, som följer:

2 §

Stipendierna och understöden åt författare och översättare utdelas på ansökan.

3 §

Till den nämnd som avses i 1 a § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare hör en ordförande, en vice ordförande och sju andra medlemmar, vilka undervisningsministeriet förordnar för tre år i sänder. För var och en av dem förordnas en personlig suppleant.

Undervisningsministeriet förordnar de sju medlemmarna och deras suppleanter efter att ha hört riksomfattande författar- och översättarorganisationer som företräder vardera språkgruppen.

För beredning av ärenden kan nämnden inom sig tillsätta sektioner. Till en sektion kan höra permanenta sakkunniga som inkallats för nämndens mandatperiod.

Nämnden kan anta en eller med undervisningsministeriets tillstånd flera sekreterare med uppdraget som bisyssla. Nämnden kan höra sakkunniga.

7 §

Ansökan om stipendier åt författare och översättare som utför skapande litterärt arbete och om understöd åt ålderstigna författare och översättare i svåra ekonomiska förhållanden görs på en av nämnden fastställd blankett före utgången av januari månad. Nämnden kan dock av särskilda skäl anslå ovannämnda stipendier och understöd att sökas också senare.

Ansökan om understöd åt författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga råkat i ekonomiska svårigheter kan då behov av understöd yppar sig göras på en av nämnden fastställd blankett.

9 §

Stipendierna utbetalas på en gång och understöden i ändamålsenliga poster månatligen i början av varje månad, om inte nämnden beslutar något annat.

10 §

Om ett understöd uppenbart används i strid med dess ändamål eller om understödstagaren i avsikt att erhålla understöd har givit vilseledande uppgifter om sig eller sina förhållanden, kan nämnden dra in den del av understödet som inte betalts ut samt, när skäl till det anses föreligga, bestämma att den del som redan betalts ut åt personen i fråga skall återkrävas.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Den nämnd som är tillsatt med stöd av de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft fortsätter mandattiden ut.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 maj 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.