368/2000

Given i Helsingfors den 14 april 2000

Lag om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 3 maj 1961 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961) en ny 1 a § som följer:

1 a §

För utdelningen av de stipendier och understöd som avses i 1 § finns en nämnd som är tillsatt av undervisningsministeriet.

Ändring i ett beslut av nämnden som gäller utdelning av stipendier och understöd får inte sökas genom besvär.

Närmare bestämmelser om nämnden och tillsättandet av den utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

Lagen tillämpas på utdelningen av stipendier och understöd från den 1 januari 2001.

Den nämnd som har tillsatts för utdelningen av stipendier och understöd innan denna lag träder i kraft fortsätter som i denna lag avsedd nämnd mandatperioden ut.

De stipendie- och understödsärenden som är anhängiga vid undervisningsministeriet när denna lag träder i kraft överförs till nämnden.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 3/2000
KuUB 1/2000
RSv 36/2000

Helsingfors den 14 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.