125/2000

Given i Helsingfors den 11 februari 2000

Förordning om ändring av förordningen om Räddningsinstitutet

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen den 16 december 1994 om Räddningsinstitutet (1237/1994) 14 och 16 §,

ändras 7 § 1 mom., 10―13, 15 och 18 §, samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till förordningen en ny 8 a § som följer:

2 §
Planering av undervisningen

I den utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen fastställer undervisningsministeriet utbildningsprogrammen och inriktningsalternativen enligt vad som bestäms i lagen om yrkeshögskolestudier (255/1995) och i den förordning som utfärdats med stöd av den. Innan ärendet avgörs skall undervisningsministeriet höra inrikesministeriet. Om läroplanerna för utbildningsprogrammen bestämmer Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu på framställning av Räddningsinstitutet.


7 §
Lärarkåren

Vid läroanstalten finns en lärarkår, som har till uppgift att delta i beredningen av arbetsordningen, utbildningsprogrammen och läroplanen, göra framställningar om undervisningsmaterial och materielanskaffningar, avge utlåtanden om andra vittbärande ärenden som gäller läroanstalten samt besluta om studerandenas vitsord.


8 a §
Räddningsinstitutets examensnämnd

För antagning av studerande och behandling av rättelseyrkanden gällande bedömningen av studieprestationer finns vid Räddningsinstitutet ett examensnämnd med tre medlemmar. Examensnämnden tillsätts av rektorn. Ordförande för examensnämnden är en överlärare och de andra medlemmarna är en lärare samt en studerande som väljs av elevkåren. Varje medlem har en personlig suppleant. Lärarmedlemmarnas mandattid är tre år och studerandemedlemmens ett år. Examensnämnden kan begära utlåtanden av experter, om det är nödvändigt för avgörande av en fråga.

10 §
Kallelse till befolkningsskyddsutbildning

Inrikesministeriet och länsstyrelsen eller på uppdrag av dessa Räddningsinstitutet kallar skriftligen in de personer som i enlighet med 53 § lagen om räddningsväsendet (561/1999) förordnats att delta i befolkningsskyddsutbildning.

11 §
Befrielse från befolkningsskyddsutbildning

På ansökan av den som förordnats att delta i befolkningsskyddsutbildning enligt 53 § lagen om räddningsväsendet kan den myndighet som utfärdat kallelsen bevilja personen i fråga uppskov eller befrielse från att delta i utbildningen på grund av kroppsskada, sjukdom eller av någon annat giltig orsak. Under utbildningens gång kan utbildningsanordnaren av ovan nämnda orsaker befria personen i fråga från att delta i utbildningen.

12 §
Hälsovård för dem som deltar i befolkningsskyddsutbildning

Den som deltar i sådan utbildning som avses i 53 § lagen om räddningsväsendet har rätt till avgiftsfri hälso- och sjukvård samt medicin, om personen i fråga under utbildningens gång insjuknar i en sjukdom som kräver vård. En studerande har också rätt till avgiftsfri ankomstgranskning som utförs av en läkare, om den studerande vid sin ankomst till utbildningen uppger sig vara sjuk eller på grund av sitt hälsotillstånd på annat sätt är oförmögen att delta i utbildningen, och utbildningsanordnaren inte anser sig kunna befria den studerande från att delta i utbildningen.

13 §
Ekonomiska förmåner för dem som deltar i befolkningsskyddsutbildning

Den som deltar i befolkningsskyddsutbildning enligt 53 § lagen om räddningsväsendet och utbildning enligt 40 § beredskapslagen (1080/1991) får av läroanstalten gratis logi samt reseersättning enligt bestämmelserna i tjänstekollektivavtalet angående ersättande av statstjänstemäns resekostnader.


15 §
Elevdisciplin

Beslut om varning som tilldelas en studerande som gjort sig skyldig till en förseelse fattas av rektor. Beslut om avstängning av en studerande för viss tid fattas av lärarkåren. Om en studerande har brutit mot elevhemmets ordningsregler kan han fråntas rätten att bo på elevhemmet. Beslut om fråntagande av rätten att bo på elevhemmet fattas för högst en månad av rektor och för längre tid än en månad av lärarkåren.

Innan ett disciplinärende behandlas skall den studerande bevisligen underrättas om den förseelse anklagelsen gäller, samt ges tillfälle att blir hörd i ärendet.

Ett beslut om avstängning kan verkställas trots att det överklagas. Om ett beslut om avstängning upphävs, har den studerande rätt att räkna de studier som han har genomfört till godo på en senare, motsvarande kurs, om han inte har möjlighet att fortsätta på den kurs som avstängningen gäller.

Bestämmelser om disciplinen i fråga om studerande som deltar i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen finns i lagen om yrkeshögskolestudier och i den förordning som utfärdats med stöd av den.

18 §
Rättelseyrkande

En sökande som är missnöjd med antagningen av studerande får skriftligen söka rättelse hos Räddningsinstitutets examensnämnd inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen har offentliggjorts. När resultaten offentliggörs skall det meddelas hur sökandena kan få veta hur antagningsgrunderna har tillämpats på dem samt hur rättelse kan yrkas. Resultatet av antagningen får inte med anledning av ett rättelseyrkande ändras till nackdel för någon som har antagits som studerande.

En studerande som är missnöjd med bedömningen av en studieprestation får muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den lärare som svarar för bedömningen. Begäran om rättelse skall göras inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande haft tillfälle att ta del av resultaten av bedömningen och tillämpningen av bedömningsgrunderna på honom eller henne.

En studerande som är missnöjd med ett beslut som avses i 2 mom. får söka rättelse i beslutet hos Räddningsinstitutets examensnämnd inom sju dagar från det att han eller hon har fått del av beslutet.

I den utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen behandlas de rättelseyrkanden som avses i denna paragraf av examensnämnden vid Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Helsingfors den 11 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.