1370/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 14 § 1 mom., sådant det lyder i lag 981/1996, som följer:

14 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2 mom., 35, 37―39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom., 46, 67, 69, 74 b, 74 c och 75 §, 79 § 1 och 4 mom., 80―83 och 84―86 §, 88 § 2 och 3 mom. samt 88 a § folkpensionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Om bostadsbidraget när denna lag träder i kraft betalas till en förmyndare, god man, vårdnadshavare eller någon annan som avses i 43 eller 44 § folkpensionslagen, fortsätter utbetalningen av bostadsbidraget till denna person eller instans tills folkpensionsanstalten har fått ett meddelande om någon annan intressebevakare eller instans som har rätt att lyfta pensionstagarens bostadsbidrag.

RP 163/1999
ShUB 26/1999
RSv 137/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.