344/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Lag om ändring av personalfondslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i personalfondslagen av den 15 september 1989 (814/1989) 1 och 2 §, 3 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 och 7 §, 8 § 2 mom., 10 och 14 §, 15 § 1 mom., 27 § 1 och 2 mom., 44 § 2 mom., rubriken för 9 kap., 53 § 1 och 3 mom. samt 55 § 1 mom.,

av dessa lagrum 27 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1660/1995 och 44 § 2 mom. sådant det lyder i lag 237/1993, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på finska öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, andelslag, sparbanker, hypoteksföreningar, försäkringsföreningar, i handelsregistret införda ekonomiska föreningar, affärsverk enligt lagen om statens affärsverk (627/1987) (företag), statliga ämbetsverk och inrättningar (ämbetsverk) samt på personalfonder som har bildats av dem som är anställda hos företaget eller vid ämbetsverket (personal).

2 §
Definitioner

Med personalfond avses en fond som ägs och förvaltas av personalen vid ett företag eller ämbetsverk och vars ändamål är att förvalta de vinstpremieandelar som företaget eller ämbetsverket har betalt till fonden och de övriga medel som nämns i denna lag.

Med vinstpremieandel avses i denna lag en penningprestation som i fråga om företag väsentligen beräknas på basis av rörelsevinsten enligt resultaträkningen eller en därmed jämförbar uträkning i den interna redovisningen justerad med avskrivningarna eller någon senare redovisningspost som utvisar verksamhetens lönsamhet och dessutom eventuellt på basis av andra faktorer som utvisar företagsverksamhetens effektivitet, och i fråga om ämbetsverk beräknas på basis av resultatpremierna enligt det resultatlönesystem som tillämpas vid ämbetsverket.

När vinstpremiesystem eller vinstpremieandel nämns nedan i denna lag avses med dem för ämbetsverkens del ett resultatlönesystem och de resultatpremier som betalas i överensstämmelse med detta system.

3 §
Medlemmar och rättsförmåga

Till en personalfond hör företagets eller ämbetsverkets hela personal, om inte något annat följer av 14 §. Medlemmarna i en fond svarar inte personligen för dess förpliktelser och medlemskapet får inte medföra några personliga förpliktelser.


5 §
Förutsättningar för bildandet

Vid ett företag eller ämbetsverk vars personal omfattar minst 30 personer kan en personalfond bildas i enlighet med denna lag. Inom ett sådant företag eller ämbetsverk kan en fond bildas även vid en resultatenhet med minst tio anställda. För två eller flera företag kan en gemensam personalfond bildas endast om företagen hör till samma koncern. Vad som bestäms nedan om ett företags personal tillämpas på motsvarande sätt på personalen vid en här nämnd resultatenhet eller koncern.


6 §
Förhandlingar om systemet

Innan en personalfond bildas skall förhandlingar föras mellan företaget eller ämbetsverket och personalen om att införa ett vinstpremiesystem och att bilda en personalfond. Förhandlingarna skall föras i enlighet med lagen om samarbete inom företag (725/1978) eller lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) eller på något annat sätt som har överenskommits mellan företaget eller ämbetsverket och de personalgrupper som avses i de nämnda lagarna.

7 §
Beslut av företaget eller ämbetsverket

Företaget eller ämbetsverket fattar beslut om att införa och tillämpa ett vinstpremiesystem.

Vinstpremiesystemet skall tillämpas senast på företagets eller ämbetsverkets andra räkenskapsperiod efter det att en personalfond har bildats. Företaget skall ålägga sina revisorer att till fonden avge de utlåtanden som nämns i 51 § 2 mom.

Företaget eller ämbetsverket skall fatta beslut om beräkningsgrunderna för vinstpremieandelen och om ändring av dem före ingången av den period för vilken vinstpremieandelen betalas. Innan beslutet fattas skall saken behandlas i enlighet med 6 §.

8 §
Beslut av personalen

Om det inte inom ett företag eller ämbetsverk på något annat sätt kan klarläggas om personalen godkänner förslaget, skall omröstning i saken förrättas. Beträffande omröstningen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om val av arbetarskyddsfullmäktig. Förslaget anses ha blivit godkänt, om det har biträtts av majoriteten av dem som har deltagit i omröstningen.

10 §
Stadgar

I personalfondens stadgar skall nämnas

1) fondens namn,

2) det företag eller ämbetsverk eller den resultatenhet som fonden hänför sig till,

3) den kommun i Finland som är fondens hemort,

4) de principer enligt vilka medlemmarnas andelar av medlemsandelskapitalet beräknas,

5) de grunder enligt vilka en fondandels bundna och disponibla del beräknas,

6) hur fondandelarna får lyftas,

7) när fonden skall hålla möte och hur möteskallelsen skall utfärdas,

8) de ärenden som skall behandlas vid ordinarie möte,

9) antalet styrelsemedlemmar och revisorer samt, om fullmäktige skall väljas, deras antal eller hur det bestäms samt valsätt och mandatperiod, samt

10) fondens räkenskapsperiod.

14 §
Medlemskap

Den som är anställd vid ett företag eller ämbetsverk blir medlem i personalfonden på grund av sitt arbets- eller tjänsteförhållande. Vad som i denna lag föreskrivs om arbetsförhållande skall på motsvarande sätt tillämpas på ett anställningsförhållande som kan jämställas med ett arbetsförhållande.

I fondens stadgar kan det bestämmas att i stadgarna närmare angivna personer som står i arbets- eller tjänsteförhållande på viss tid eller som hör till företagets eller ämbetsverkets ledning inte är medlemmar i fonden.

15 §
Medlemskapets början och upphörande

När en personalfond bildas börjar medlemskapet i fonden genast för dem som omfattas av stadgarna. Den som anställs vid företaget eller ämbetsverket sedan fonden har bildats, blir medlem när företagets eller ämbetsverkets första räkenskapsperiod efter anställningen börjar. I stadgarna kan även bestämmas någon annan tidpunkt, dock så att var och en som varit anställd vid företaget eller ämbetsverket under hela räkenskapsperioden innan fonden bildades, blir medlem när fonden bildas och att övriga anställda blir medlemmar senast när den andra räkenskapsperioden efter anställningen börjar.


27 §
Utbetalning av en fondandel sedan arbets- eller tjänsteförhållandet upphört

Oberoende av vad stadgarna bestämmer om lyftande av en fondandel skall denna utbetalas inom fyra månader från den värdebestämningsdag som närmast följer

1) efter att en hel räkenskapsperiod vid företaget eller ämbetsverket har löpt ut sedan medlemmens arbets- eller tjänsteförhållande upphörde antingen på grund av att medlemmen själv sagt upp sitt arbetsavtal eller tjänsteförhållande eller på grund av att arbetsgivaren sagt upp eller hävt arbetsavtalet eller tjänsteförhållandet av en orsak som beror på arbetstagarens eller tjänstemannens förfarande, eller

2) efter att medlemmen har gått i pension eller medlemmens arbets- eller tjänsteförhållande upphört av någon annan än i 1 punkten nämnd orsak eller efter den dag då medlemmen avlidit.

Om en medlem säger upp sitt arbetsavtal med stöd av 42 § 1 mom. lagen om arbetsavtal (320/1970) eller om en tjänsteman säger upp sitt tjänsteförhållande med stöd av 29 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/ 1994) sedan permitteringen pågått minst 90 dagar utan avbrott, skall utan hinder av 1 mom. 1 punkten ovan 2 punkten tillämpas på utbetalningen av fondandelen.


44 §
Styrelsen

En styrelsemedlem skall vara medlem i fonden eller höra till företagets eller ämbetsverkets ledning. Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara styrelsemedlem.

9 kap.

Omställningar i företag eller ämbetsverk som har en personalfond

53 §
Beslut om överlåtelse av fondandelar

Om företagets eller ämbetsverkets verksamhet helt eller delvis övertas av ett annat företag eller ämbetsverk (övertagande företag eller ämbetsverk) som har eller skall få personalfond, kan den personal som flyttar över från det ena företaget eller ämbetsverket till det andra besluta att deras fondandelar skall överlåtas till den personalfond som finns eller skall bildas vid det andra företaget eller ämbetsverket. Vad som här sägs om företag eller ämbetsverk gäller även resultatenheter. Bestämmelserna kan tillämpas även när ett företag lämnar en koncern vid vilken det finns en personalfond som är gemensam för flera företag samt när ett företag med en egen personalfond ansluts till en koncern.


Om fondandelarna överlåts till en fond som redan finns vid det övertagande företaget eller ämbetsverket, skall styrelsen för denna fond och företrädarna för dem som överflyttningen gäller göra upp ett förslag om villkoren för överlåtelsen och om vilka rättigheter i fonden som den överflyttande personalen skall ha. Ett beslut om överlåtelse är giltigt endast om förslaget vid omröstning i saken har biträtts av minst två tredjedelar av de röster som avgivits av dem som överflyttningen avser samt fondmötet vid fonden i det övertagande företaget eller ämbetsverket har godkänt förslaget i den ordning som gäller för ändring av stadgarna.

55 §
Grunderna för upplösning

En personalfond skall upplösas när

1) företaget har upplösts eller anses ha blivit upplöst eller när det har försatts i konkurs eller när ämbetsverket har lagts ner,

2) fonden inte uppfyller de krav som ställs i denna lag och förhållandet inte har blivit avhjälpt inom en tid som arbetsministeriet har förelagt och som kan omfatta högst tre år, samt när

3) när fondmötet annars har beslutat att upplösa fonden.Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 262/1998
ApUB 18/1998
RSv 271/1998

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.