78/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om Försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

För tillsynen över och inspektionen av försäkrings- och pensionsanstalterna samt andra som är verksamma inom försäkringsbranschen finns Försäkringsinspektionen. Inspektionen lyder i förvaltningshänseende under det ministerium till vars verksamhetsområde försäkringsverksamheten hör (vederbörande ministerium).

2 §

Med tillsynsobjekt avses i denna lag

1) försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979),

2) arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997),

3) utländska försäkringsbolag som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995),

4) försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987),

5) försäkringskassor som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992),

6) pensionsstiftelser som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995),

7) pensionsskyddscentralen,

8) arbetspensionskassan,

9) pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare,

10) lantbruksföretagarnas pensionsanstalt,

11) sjömanspensionskassan,

12) försäkringsmäklare som avses i lagen om försäkringsmäklare (251/1993),

13) trafikförsäkringscentralen,

14) patientförsäkringsföreningen,

15) Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund,

16) Miljöförsäkringscentralen,

17) försäkringskasseföreningen, samt

18) andra sammanslutningar, inrättningar och näringsidkare, när det i lag bestäms att tillsynen över och inspektionen av dem skall skötas av Försäkringsinspektionen.

3 §

Försäkringsinspektionen skall

1) övervaka och inspektera tillsynsobjektens verksamhet så som särskilt bestäms om detta,

2) följa utvecklingen på försäkringsmarknaden och inom de sektorer som hänför sig till den,

3) göra framställningar om åtgärder som utvecklingen inom försäkringsbranschen kräver,

4) delta i det internationella samarbetet mellan myndigheter samt, i synnerhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samarbeta med andra myndigheter som utövar försäkrings- och finanstillsyn,

5) sköta de administrativa uppgifter som vederbörande ministerium bestämmer samt sådana utrednings-, statistik- och forskningsuppgifter som hänför sig till försäkringsverksamheten, samt

6) sköta andra uppgifter som föreskrivs för den.

Vid skötseln av sin uppgift samarbetar Försäkringsinspektionen med finansinspektionen och med andra myndigheter.

4 §

Försäkringsinspektionen har en direktion. Chef för inspektionen är överdirektören. Om direktionens uppgifter och om Försäkringsinspektionens organisation föreskrivs genom förordning.

Direktionen har en ordförande och fem andra medlemmar. Medlemmarna har personliga suppleanter. Vederbörande ministerium utser ordföranden och en vice ordförande bland medlemmarna.

Vederbörande ministerium utnämner för högst tre år åt gången tre medlemmar i direktionen samt suppleanter för dem. Av dessa utnämns två av medlemmarna och två av suppleanterna på förslag av Finlands Bank och det ministerium till vars verksamhetsområde kreditinstitutsverksamheten hör.

Till direktionen hör dessutom Försäkringsinspektionens överdirektör, finansinspektionens direktör och chefen för resultatenheten för försäkringsärenden vid vederbörande ministerium. Vederbörande ministerium utnämner suppleanter för dem. Suppleanterna för Försäkringsinspektionens överdirektör och finansinspektionens direktör utnämns på förslag av Försäkringsinspektionen och finansinspektionen.

De anställda vid Försäkringsinspektionen väljer bland sig för en tid av högst tre år en extra direktionsmedlem, som har rätt att delta i direktionens beslutsfattande när direktionen behandlar ärenden som gäller personalen.

5 §

Om tillsynsobjektens skyldighet att betala avgift för att täcka kostnaderna för tillsynen föreskrivs särskilt.

6 §

Över Försäkringsinspektionens beslut får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär får anföras på den grunden att beslutet strider mot lag.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Åtgärder som är nödvändiga för att Försäkringsinspektionen skall kunna inleda sin verksamhet vid lagens ikraftträdande får vidtas innan lagen träder i kraft.

9 §

När tjänsterna besätts första gången överflyttar vederbörande ministerium från och med den tidpunkt då lagen träder i kraft Försäkringsinspektionens tjänster, med undantag av överdirektörens tjänst, och inrättar vid behov nya tjänster. Dessutom anställer ministeriet, i samband med att Försäkringsinspektionen inrättas, första gången personalen i arbetsavtalsförhållande och interimistiska tjänsteinnehavare, beviljar tjänstledighet och anställer vikarier.

Tjänsten som överdirektör får första gången besättas innan lagen trätt i kraft.

De tjänster som inrättas vid Försäkringsinspektionen den 1 april 1999 får första gången besättas utan att de förklaras lediga.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.