1197/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av 26 § 2 mom. lagen den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998), 19 § 2 mom. gymnasielagen av samma dag (629/1998) samt 11 § lagen den 18 december 1998 om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om ett system för gemensam ansökan som tillämpas vid antagning av studerande till sådan grundläggande yrkesutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998) och till sådan gymnasieutbildning som avses i gymnasielagen (629/1998).

Systemet för gemensam ansökan tillämpas inte vid antagning av studerande till grundläggande yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning. Vederbörande ministerium beslutar till vilka övriga delar systemet för gemensam ansökan inte behöver tillämpas vid antagning av studerande till utbildning som avses i 1 mom. Ministeriet kan också på ansökan av utbildningsanordnaren besluta att antagningen av studerande till någon del inte skall ske med hjälp av systemet för gemensam ansökan.

Vederbörande ministerium kan besluta att systemet för gemensam ansökan tillämpas vid antagning av studerande också till annan utbildning än sådan som avses i 1 mom. och som ordnas med stöd av lagen om yrkesutbildning och gymnasielagen. Systemet för gemensam ansökan kan med utbildningsanordnarens samtycke tillämpas också på annan utbildning än sådan som avses i denna paragraf.

Om grunderna för antagning av studerande bestäms särskilt.

2 §
Syftet med gemensam ansökan

Systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning utgör ett centraliserat datasystem som används när information ges om den utbildning som står till buds, när inträde till utbildning söks och vid förmedling av behövliga uppgifter till utbildningsanordnarna för antagningen av studerande. Datasystemet används också för att stöda dem som inte blivit antagna att söka sig till annan utbildning samt för att förmedla information om sökande och antagna för uppföljning och utvärdering av verksamheten inom utbildningssystemet.

3 §
Ansvaret för ordnande av gemensam ansökan

Utbildningsstyrelsen svarar för det riksomfattande genomförandet av den gemensamma ansökan och för ordnandet av den riksomfattande informationen i anslutning till ansökan om inträde och antagning till utbildning samt meddelar anvisningar om det regionala genomförandet av den gemensamma ansökan. Utbildningsstyrelsen fastställer tidtabellen för gemensam ansökan.

Länsstyrelsen svarar inom sitt område för det regionala genomförandet av den gemensamma ansökan. Länsstyrelsen sköter inom sitt område mottagningen, behandlingen och förvaringen av ansökningarna, den allmänna information som gäller sökande och antagning samt övriga praktiska arrangemang som gäller den gemensamma ansökan. I Södra Finlands och Västra Finlands län skall de uppgifter som hänför sig till den gemensamma ansökan i fråga om den svenskspråkiga utbildningen skötas vid en särskild enhet för det svenskspråkiga utbildningsväsendet vid länsstyrelsens bildningsavdelning.

Utöver vad som bestäms i 2 mom. har länsstyrelsen i uppgift att i samarbete med kommunerna, arbetskrafts- och näringscentralerna och elevhandledningspersonalen inom den grundläggande utbildningen främja att de som inte fått en studieplats söker sig till de platser som blivit obesatta vid gemensam ansökan eller till annan utbildning eller till arbetslivet.

Utbildningsanordnarna meddelar systemet för gemensam ansökan grunderna för antagningen av studerande och annan information som antagningen förutsätter. Utbildningsan-ordnarna lämnar också uppgifter om dem som tagit emot en studieplats till systemet.

4 §
Register för gemensam ansökan

I registret för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning lagras sådana uppgifter som behövs vid antagningen i fråga om utbildning som hör till till- lämpningsområdet för systemet för gemensam ansökan och sökande till nämnda utbildning enligt vad vederbörande ministerium vid behov närmare bestämmer. Registret bildas med hjälp av automatisk databehandling.

Utbildningsstyrelsen svarar för inrättandet och upprätthållandet av registret för gemensam ansökan samt leder inrättandet och upprätthållandet av de regionala registren. Länsstyrelsen svarar för inrättandet och upprätthållandet av registret inom sitt område. I Södra Finlands och Västra Finlands län bildas särskilda register språkgruppsvis.

5 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av vederbörande ministerium.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Förordningen tillämpas vid antagningen av studerande till utbildning som inleds den 1 augusti 1999 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.