805/1998

Given i Helsingfors den 6 november 1998

Förordning om fritt bildningsarbete

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av lagen den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998):

1 §
Minimilängden för utbildning som anordnas av folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscentrer

Minimilängden för utbildning som folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscentrer anordnar i en studieperiod är 15 undervisningstimmar.

2 §
Beräkning av prestationer vid folkhögskolor och idrottsutbildningscentrer

Med en studerandevecka avses en studerandes studier vid en folkhögskola under fem arbetsdagar då studeranden har fått handledd undervisning under i medeltal minst fem timmar per dag. Kortare och längre studieperioder förvandlas till studerandeveckor genom att antalet arbetsdagar divideras med fem. Av de studerandeveckor som uppstår av studier som genomförs av studerande som bor utanför folkhögskolan beaktas när studerandeveckorna beräknas 90 procent.

I folkhögskolor som i tillståndet att driva läroanstalten har föreskrivits utbildningsuppgiften att ge brevundervisning, räknas de studier som genomförts som brevundervisning in i folkhögskolans studerandeveckor så att det genomförda antalet studiebrev divideras med två.

Med ett studerandedygn avses vid ett riksomfattande idrottsutbildningscenter en studerandes studier under ett dygn då studeranden har fått handledd undervisning under i medeltal minst fem timmar per dag.

Med en studerandedag avses en studerandes studier under minst fyra timmar per dag vid ett regionalt idrottsutbildningscenter.

3 §
Priset per enhet för en studerandevecka vid folkhögskolor

Priset per enhet för en studerandevecka vid en folkhögskola vars huvudsakliga utbildningsuppgift består i att anordna utbildning för gravt handikappade är 75 procent högre än ett annat pris per enhet än ett sådant som avses i denna paragraf och vid en folkhögskola vars utbildningsuppgift till en del består i att ordna utbildning för gravt handikappade, för studerandeveckor inom denna utbildning 20 procent högre än ett annat pris per enhet än ett sådant som avses i denna paragraf.

Priset per enhet i en folkhögskola vars särskilda utbildningsuppgift består i att ordna kurser på högst tio dagar är 20 procent högre än ett annat pris per enhet än ett sådant som avses i denna paragraf. När en särskild utbildningsuppgift för en folkhögskola bestäms skall utöver utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) också beaktas den grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning som samma utbildningsanordnare anordnar.

4 §
Studiecirklar vid en studiecentral

Med en studiecirkel avses en självständigt studerande grupp som består av minst fem personer som fyllt 15 år och som arbetar under minst 10 studiecirkeltimmar och som har anmält sig till en studiecentral enligt dess anvisningar. En studiecirkel väljer en studiehandledare inom sig.

5 §
Bosättningsstrukturgruppering

När de priser per enhet i medborgarinstitut som avses i 11 § 5 mom. lagen om fritt bildningsarbete beräknas skall kommunerna indelas i fem bosättningsstrukturgrupper på basis av befolkningstätheten enligt följande:

Befolkningstäthet per kvadratkilometer landareal vid ingången av året före budgetåret Bosättningsstrukturgrupp
högst 2 1
över 2 men högst 5 2
över 5 men högst 15 3
över 15 men högst 100 4
över 100 5

De kommuner som statsrådet med stöd av 9 § lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) har utsett till skärgårdskommuner hör med avvikelse från 1 mom. till den första bosättningsstrukturgruppen.

6 §
Ansökan om tillstånd att driva en läroanstalt

Tillstånd att driva en läroanstalt för fritt bildningsarbete skall sökas senast ett år innan läroanstalten inleder verksamheten. Vederbörande ministerium kan också behandla en senare ansökan.

I en ansökan om tillstånd skall bildningsbehovet utredas liksom frågan om de andra villkoren för tillståndet är uppfyllda.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen kräver får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 6 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.