199/1998

Given i Helsingfors den 20 mars 1998

Lag om ändring av lagen om utnyttjande av elektronisk telekommunikation och automatisk databehandling vid domstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juni 1993 om utnyttjande av elektronisk telekommunikation och automatisk databehandling vid domstolarna (594/1993) lagens rubrik, 1, 3 och 8 § som följer:

Lag

om elektronisk telekommunikation i rättegångsärenden

1 §

Stämningsansökningar, svar och andra rättegångshandlingar får tillställas en domstol eller någon som av domstol förordnats att ta emot handlingar också som telefax eller elektronisk post eller med hjälp av automatisk databehandling till mottagarens datasystem (elektroniskt meddelande).

Justitieministeriet kan bevilja en sökande tillstånd att med hjälp av automatisk databehandling till tingsrättens datasystem sända de uppgifter som skall ingå i stämningsansökan.

Denna lag tillämpas inte i allmänna förvaltningsdomstolar, vattendomstolar, vattenöverdomstolen eller i försäkringsdomstolen.

3 §

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit när det finns tillgängligt för mottagaren i mottagarapparaten så att det kan skrivas ut eller då en handling som har sänts med hjälp av automatisk databehandling har inkommit till mottagarens datasystem.

Om det inte finns någon utredning om den tidpunkt som nämns i 1 mom., anses ett elektroniskt meddelande ha inkommit vid den tidpunkt då det har avsänts, om en tillförlitlig utredning om avsändningstidpunkten företes.

Svar, skriftliga utsagor eller andra rättegångshandlingar som domstolen eller någon som domstolen förordnat har begärt anses ha inkommit inom utsatt tid, om den åtgärd som avses i 1 eller 2 mom. har vidtagits under den sista dagen av denna tid.

8 §

Vid en rättegång kan andra handlingar än stämningar i form av elektroniska meddelanden delges den som saken gäller på det sätt han har uppgett.

Stämningar och handlingar som skall sändas i form av elektroniska meddelanden kan undertecknas maskinellt.

Behandlingen av mål och ärenden vid en domstol eller en myndighet skall ordnas så att det efteråt kan konstateras vem som ansvarar för varje åtgärd i samband med behandlingen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1998.

RP 97/1997
LaUB 1/1998
RSv 6/1998

Helsingfors den 20 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.