183/1998

Given i Helsingfors den 13 mars 1998

Förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

På föredragning av inrikesministern

ändras i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 5 §, 7 § 2 mom., 8―10 §, 16 §, 17 § 1 mom., 21 § 2 och 3 mom., 22 § 3 mom., 23 § 1 mom., 26 § 2 mom., 27 §, 28 § 2 mom. samt 30 och 31 §,

av dessa lagrum 16 § och 17 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1273/1997 samt 30 § 2 mom. i förordning 487/1997, som följer:

5 §

Polisinrättningen i Helsingfors sköter direkt underställd ministeriet uppgifter som gäller

1) polisinrättningens resultatplan och budget,

2) riksomfattande specialuppgifter samt

3) polisinrättningens personal och polismusikkåren.

7 §

Ministeriet fastställer verksamhetsområdena för centralkriminalpolisens regionala enheter.

8 §

Skyddspolisen skall, för att fullgöra den uppgift som bestäms i polisförvaltningslagen, i enlighet med de allmänna grunder som fastställts av ministeriet meddela myndigheter och samfund sådana anvisningar, råd och upplysningar som behövs för upprätthållande av statens säkerhet eller för att förhindra att den kränks.

Ministeriet fastställer verksamhetsområdena för skyddspolisens regionala enheter.

9 §

Rörliga polisen skall för att fullgöra den uppgift som bestäms i polisförvaltningslagen i synnerhet

1) följa utvecklingen inom trafiksäkerheten samt utveckla trafikövervakningsmetoder och, i samarbete med Polisens teknikcentral, apparatur som används vid trafikövervakning,

2) utföra övervakningen av fordon och fordonsförare på huvudvägnätet,

3) utföra övervakningen av tung trafik,

4) sköta den övervakning av transporter av farliga ämnen samt förarnas kör- och vilotider som förutsätts i EG:s regelverk,

5) utföra övervakning av terrängtrafik och sjötrafik,

6) utföra de specialskyddsuppdrag som enligt gällande lagstiftning och andra bestämmelser ankommer på den, samt

7) utföra de av polisens körundervisningsuppgifter som påförts den.

Ministeriet fastställer verksamhetsområdena för rörliga polisens regionala enheter.

10 §

I anslutning till ministeriet finns en delegation för polisärenden och i anslutning till en polisinrättning finns en delegation för polisen. Länsstyrelsen eller ministeriet kan med stöd av 3 § 1 mom. besluta att ett samarbetsområde skall ha en delegation för samarbetsområdet.

16 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom polisen är i fråga om

1) chef för centralkriminalpolisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 23 § förordningen om polisutbildning avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och med uppgiftsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) chef för skyddspolisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 23 § förordningen om polisutbildning avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) chef för rörliga polisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 23 § förordningen om polisutbildning avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och med uppgiftsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

4) biträdande chef vid rörliga polisen högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet eller polisbefälsexamen,

5) biträdande chef vid centralkriminalpolisen samt chef för administrativa avdelningen vid polisinrättningen i Tammerfors och Åbo juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 23 § förordningen om polisutbildning avsedd högre högskoleexamen,

6) kriminalöverinspektör och kriminalinspektör högre högskoleexamen eller ekonomexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet eller polisbefälsexamen,

7) biträdande polischef i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidatexamen eller polisbefälsexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

8) avdelningschef vid centralkriminalpolisen, avdelningschef vid skyddspolisen samt laboratorieföreståndare vid centralkriminalpolisen lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

9) direktör för Polisens teknikcentral diplomingenjörsexamen eller ingenjörsexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga,

10) kriminalkemist, kriminalingenjör och undersökare vid centralkriminalpolisen högre högskoleexamen,

11) andra polismän som hör till polisbefälet polisbefälsexamen eller högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

12) polismän som hör till underbefälet polisunderbefälsexamen eller högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

13) yngre konstapel basperiod 1 av grundexamen för polis eller polisaspirantkurs,

14) andra polismän som hör till manskapet grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap.

17 §

Chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen och chefen för rörliga polisen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.


21 §

En tjänsteman som näms i 17 § 1 mom. beviljas tjänstledighet av ststsrådet. En tjänsteman som nämns i 17 § 1 mom. beviljas dock tjänstledighet av ministeriet när det är fråga om tjänstledighet som han har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal eller när det är fråga om annan tjänstledighet som varar högst ett år.

Polisinrättningen beviljar tjänstledighet även för en av ministeriet eller länsstyrelsen utnämnd tjänsteman som är underställd nämnda myndighet, när det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal eller när det är fråga om annan tjänstledighet för en tid av högst ett år.

22 §

En tjänsteman som avses i 17 § 1 mom. utnämns till tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år av ministeriet och för tid som varar över ett år av statsrådet.

23 §

Bisysslotillstånd beviljas av den utnämnande myndigheten. En tjänsteman som nämns i 17 § 1 mom. beviljas dock bisysslotillstånd av ministeriet.


26 §

Respektive ämbetsverk säger upp en tjänsteman med stöd av 27 § statstjänstemannalagen. En tjänsteman som nämns i 17 § 1 mom. sägs dock upp av ministeriet. Den utnämnande myndigheten säger upp en länsman och polischef samt chefen för ett ämbetsverk som nämns i 17 § 2 mom.

27 §

Beslut om varning som ges en tjänsteman, om permittering och om ändring av ett tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid fattas av den utnämnande myndigheten. Beträffande en tjänsteman som nämns i 17 § 1 mom. fattas beslutet dock av ministeriet.

28 §

Reglementet för ett samarbetsområde fastställs av polisens länsledning. I det fall som avses i 8 § 3 mom. polisförvaltningslagen fastställs reglementet av ministeriet.


30 §

Polischefen vid polisinrättningen i Helsingfors har titeln poliskommendör. Cheferna vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen har titeln polisråd.

Tjänsteman som den 30 november 1996 innehade en ordinarie tjänst som länsman eller biträdande länsman får använda titeln länsman och tjänsteman som vid ovan nämnda tidpunkt innehade en ordinarie tjänst som polismästare eller biträdande polismästare får använda titeln polismästare under den tid han innehar en tjänst som polischef, biträdande polischef, ledande häradsfogde, häradsfogde, ledande häradsåklagare eller häradsåklagare vid ett häradsämbete eller ett fristående ämbetsverk i ett härad samt efter att han avgått med pension från dessa tjänster.

31 §

Chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen, chefen för rörliga polisen samt länsmän och polischefer åtalas för tjänstebrott i hovrätten.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.