145/1998

Given i Helsingfors den 27 februari 1998

Skjutvapenförordning

På föredragning av inrikesministern föreskrivs med stöd av skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998):

1 §
Mätning av ett skjutvapens längd

Med ett skjutvapens totala längd avses dess största längd mätt i pipans eller eldrörets riktning. Har skjutvapnet en tilläggskolv eller någon annan anordning som är ihopfällbar, infällbar eller annars lätt att lösgöra, mäts den totala längden med kolven ihopfälld, infälld eller lösgjord.

Med pipans eller eldrörets längd avses dess största längd mätt från slagbottnen till pipans mynning. Har skjutvapnet en vid pipan fäst del eller anordning som är lätt att lösgöra med hjälp av ett verktyg eller på annat sätt, mäts vapnets totala längd samt pipans eller eldrörets längd utan denna del eller anordning.

2 §
Varaktigt obrukbara skjutvapen

Ett skjutvapen anses vara varaktigt obrukbart när det har skrotats eller deaktiverats.

Som skrotat betraktas ett skjutvapen som inte längre kan försättas i funktionsdugligt skick.

Som deaktiverat betraktas ett skjutvapen hos vilket den del av slutstycket som innesluter slagbottnen eller hos vilket patronkammaren eller motsvarande del samt pipan eller eldröret har ändrats så att skjutning med vapnet varaktigt hindrats. Ett skjutvapen anses inte vara deaktiverat, om det utan särskilda kunskaper och färdigheter kan försättas i funktionsdugligt skick.

3 §
Varaktigt obrukbara vapendelar

En vapendel anses vara varaktigt obrukbar om den på grund av gjorda ändringar inte längre lämpar sig för det ändamål för vilket den är avsedd.

4 §
Pansarpenetrerande patroner

Med pansarpenetrerande patron avses en patron vars projektil är försedd med mantel samt med en kärna av hårdmetall eller motsvarande material för åstadkommande av pansargenomslag.

5 §
Patroner försedda med en explosionsprojektil

Med patron försedd med en explosionsprojektil avses en patron vars projektil innehåller ett sådant ämne som exploderar vid anslag.

6 §
Patroner försedda med en brandprojektil

Med patron försedd med en brandprojektil avses en patron vars projektil innehåller ett sådant ämne som fattar eld då det kommer i kontakt med luft eller vid anslag.

7 §
Hålspetsprojektiler

Med hålspetsprojektil avses en projektil som i spetsen har ett minst 3 millimeter djupt hål för att projektilen skall utvidga sig vid anslag.

8 §
Vid anslag utvidgande projektiler

Med vid anslag utvidgande projektil avses en projektil i vars spets finns ett snitt, en hålighet eller motsvarande konstruktion som åstadkommer att projektilen vid anslag i gelatin eller något motsvarande mjukt ämne utvidgar sig så att den blir minst 30 procent större än sin diameter.

9 §
Vapendelar som motsvarar varandra

En vapendel betraktas som en motsvarande vapendel på det sätt som avses i 19 § 1 mom. 2 punkten skjutvapenlagen (1/1998), om vapentypen, funktionssättet eller kalibern inte ändras när en del till ett vapen ersätts med vapendelen i fråga. En vapendel betraktas dock inte som en motsvarande vapendel, om ett annat vapen än ett fickvapen blir ett fickvapen till följd av att delen i fråga byts ut.

10 §
Ansökan om näringstillstånd i vapenbranschen

Näringstillstånd i vapenbranschen skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress och personbeteckning eller affärs- och samfundssignum,

2) den verksamhet som skall bedrivas,

3) affärslokalens, fabrikens eller verkstadens läge,

4) den ort där förvaringslokalerna för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler är belägna,

5) den ansvariga personens namn, adress och personbeteckning,

6) typ och funktionssätt för skjutvapen samt slag av vapendelar, patroner, särskilt farliga projektiler och gassprayer som skall saluföras, tillverkas, repareras eller modifieras.

Till ansökan skall fogas ett av polisen uppgjort protokoll eller annat dokument över inspektion av förvaringslokalerna för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, en utredning över sökandens ekonomiska situation samt en kopia av tillståndsbeviset över den ansvariga personens vapenhanteringstillstånd. Om sökanden är en fysisk person, skall även en kopia av tillståndsbeviset över hans vapenhanteringstillstånd fogas till ansökan.

Tillståndsmyndigheten skall inhämta utlåtande om en ansökan av brand- och räddningsmyndigheterna samt polisinrättningen i den kommun inom vars område näringen i vapenbranschen är avsedd att idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

11 §
Tillståndsbevis över näringstillstånd i vapenbranschen

I ett tillståndsbevis som gäller näringstillstånd i vapenbranschen skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress,

2) tillståndets giltighetstid,

3) den verksamhet som tillståndet gäller,

4) de uppgifter som avses i 10 § 1 mom. 3―6 punkten,

5) eventuella tillståndsvillkor.

12 §
Registerföringsskyldighet för vapennäringsidkare med rätt att idka handel

En vapennäringsidkare som har rätt att idka handel med skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler skall föra register, i vilket antecknas

1) antal, typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som förvärvats och överlåtits,

2) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som förvärvats och överlåtits,

3) mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som förvärvats och överlåtits,

4) antal, slag och koncentration för de gassprayer som förvärvats och överlåtits,

5) överlåtarens och mottagarens namn,

6) tiden för förvärvet och överlåtelsen,

7) uppgifter om överlåtarens och mottagarens rätt att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller uppgifter om näringstillståndet i vapenbranschen.

13 §
Registerföringsskyldighet för vapennäringsidkare med rätt att tillverka

En vapennäringsidkare som har rätt att tillverka skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler skall föra register, i vilket antecknas

1) antal, typ, funktionssätt, kaliber, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som tillverkats,

2) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber, fabriksmärke, modell eller modellnummer och, om det är känt, serienummer för de vapendelar som tillverkats,

3) mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som tillverkats,

4) antal, slag och koncentration för de gassprayer som tillverkats,

5) mottagarens namn,

6) tiden för överlåtelsen,

7) uppgifter om mottagarens näringstillstånd i vapenbranschen.

14 §
Registerföringsskyldighet för vapennäringsidkare med rätt att reparera eller modifiera

En vapennäringsidkare som har rätt att reparera och modifiera skjutvapen och vapendelar skall föra register, i vilket antecknas

1) antal, typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som skall repareras eller modifieras,

2) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som skall repareras eller modifieras,

3) antal, slag och koncentration för de gassprayer som skall repareras eller modifieras,

4) uppdragsgivarens namn,

5) tiden för mottagandet och överlåtelsen,

6) uppgifter om uppdragsgivarens rätt att inneha skjutvapnet eller vapendelen eller om hans näringstillstånd i vapenbranschen.

15 §
Formen för vapennäringsidkarens register

Vapennäringsidkaren kan föra de register som avses i 12―14 § genom att föra in uppgifterna i en separat bok eller i ett register som har gjorts upp med hjälp av automatisk databehandling. Har uppgifterna förts in i ett register som gjorts upp med hjälp av automatisk databehandling, skall registret på anfordran av polisen visas upp som pappersutskrift samt överlåtas som pappersutskrift till tillståndsmyndigheten då näringstillståndet i vapenbranschen upphör att gälla eller om det återkallas.

16 §
Utredning över ansvarig person

Tillståndsmyndigheten skall inhämta utlåtande om den person som har föreslagits som ansvarig person hos en vapennäringsidkare av polisinrättningen i hans hemkommun. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för att bli godkänd som ansvarig person.

17 §
Ansökan om vapenhanteringstillstånd

Vapenhanteringstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress och personbeteckning,

2) den vapennäringsidkare hos vilken sökanden är anställd.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

Till ansökan skall fogas två fotografier av sökanden.

18 §
Tillståndsbevis över vapenhanteringstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller vapenhanteringstillstånd skall finnas ett fotografi av tillståndshavaren. I tillståndsbeviset skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid,

2) tillståndets giltighetstid,

3) eventuella tillståndsvillkor.

19 §
Ansökan om kommersiellt förhandssamtycke

Kommersiellt förhandssamtycke skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) namn och adress för avsändaren och mottagaren av skjutvapnen, vapendelarna, patronerna och de särskilt farliga projektilerna,

3) antal, typ, funktionssätt, kaliber, kategori enligt rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (91/477/EEG), nedan vapendirektivet, samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som skall överföras,

4) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som skall överföras,

5) mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som skall överföras,

6) att de skjutvapen och patroner som skall överföras har besiktats enligt bestämmelserna i förordningen om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter (656/1982) för konstaterande av deras säkerhet vid användning,

7) den adress som föremålen skall transporteras till.

Den myndighet som meddelar förhandssamtycke kan inhämta utlåtande om en ansökan av den länsstyrelse och den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Den myndighet som meddelar förhandssamtycket kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av förhandssamtycke.

20 §
Intyg över kommersiellt förhandssamtycke

I ett intyg över kommersiellt förhandssamtycke skall anges

1) namn och adress för förhandssamtyckets innehavare samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) förhandssamtyckets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 2―7 punkten,

4) eventuella villkor för förhandssamtycket.

21 §
Ansökan om kommersiellt införseltillstånd

Kommersiellt införseltillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) avgångsland,

3) antal, typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som skall föras in,

4) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som skall föras in,

5) mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som skall föras in.

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av den länsstyrelse och den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

22 §
Tillståndsbevis över kommersiellt införseltillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt införseltillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 21 § 1 mom. 2―5 punkten,

4) eventuella tillståndsvillkor.

23 §
Ansökan om kommersiellt införseltillstånd för gassprayer

Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) avgångsland,

3) antal, slag och koncentration för de gassprayer som skall överföras eller föras in.

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av den länsstyrelse och den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

24 §
Tillståndsbevis över kommersiellt införseltillstånd för gassprayer

I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt införseltillstånd för gassprayer skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 23 § 1 mom. 2 och 3 punkten,

4) eventuella tillståndsvillkor.

25 §
Ansökan om kommersiellt överföringstillstånd

Kommersiellt överföringstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 2―7 punkten,

3) transportmedel och rutt, om den är känd,

4) dag för avsändandet och beräknad ankomstdag.

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en ansökan av den länsstyrelse och den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av överföringstillstånd.

26 §
Tillståndsbevis över kommersiellt överföringstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt överföringstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 2―7 punkten,

3) transportmedel och rutt, om den är känd,

4) dag för avsändandet och beräknad ankomstdag,

5) eventuella tillståndsvillkor.

27 §
Ansökan om kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) destinationsland samt vid transitering även avgångsland,

3) antal, typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som skall föras ut eller transiteras,

4) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som skall föras ut eller transiteras,

5) mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som skall föras ut eller transiteras.

I ansökan skall de uppgifter som avses i 1 mom. 3―5 punkten anges särskilt för varje destinationsland.

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en ansökan om kommersiellt utförseltillstånd av den länsstyrelse och den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av kommersiellt utförseltillstånd eller kommersiellt transiteringstillstånd.

28 §
Tillståndsbevis över kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt utförseltillstånd eller kommersiellt transiteringstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 27 § 1 mom. 3―5 punkten särskilt för varje destinationsland,

4) eventuella tillståndsvillkor.

29 §
Ansökan om kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) destinationsland samt vid transitering även avgångsland,

3) antal, slag och koncentration för de gassprayer som skall överföras, föras ut eller transiteras.

I ansökan skall de uppgifter som avses i 1 mom. 3 punkten anges särskilt för varje destinationsland.

Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlåtande om en ansökan om kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer av den länsstyrelse och den polisinrättning inom vars område näringen i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av kommersiellt utförseltillstånd eller kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer.

30 §
Tillståndsbevis över kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer

I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt utförseltillstånd eller kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer skall anges

1) tillståndshavarens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 29 § 1 mom. 3 punkten särskilt för varje destinationsland,

4) eventuella tillståndsvillkor.

31 §
Intyg över att varan blir i landet

Det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor skall ge innehavaren av ett kommersiellt förhandssamtycke, kommersiellt införseltillstånd eller kommersiellt införseltillstånd för gassprayer ett intyg (intyg över att varan blir i landet), i vilket innehavaren av ett ovan nämnt förhandssamtycke eller tillstånd försäkrar

1) att han skall överföra till eller föra in i Finland de skjutvapen, deaktiverade skjutvapen, vapendelar, den skjutvapenutrustning samt de patroner och särskilt farliga projektiler som nämns i intyget över att varan blir i landet,

2) att de skjutvapen, deaktiverade skjutvapen, vapendelar, den skjutvapenutrustning och de patroner eller särskilt farliga projektiler som skall överföras till eller föras in i Finland inte transporteras till någon annan stat innan de anländer till Finland, utom i transiteringssyfte,

3) att de skjutvapen, deaktiverade skjutvapen, vapendelar, den skjutvapenutrustning och de patroner eller särskilt farliga projektiler som skall överföras till eller föras in i Finland inte överförs eller förs ut från Finland till någon annan stat utan lämpligt tillstånd, om tillstånd av en myndighet är en förutsättning för överföringen eller utförseln,

4) att innehavaren av intyget över att varan blir i landet underrättar den myndighet som har meddelat intyget om de uppgifter som nämns i intyget ändras väsentligt,

5) att innehavaren av intyget över att varan blir i landet utverkar ett intyg över att skjutvapnen, de deaktiverade skjutvapnen, vapendelarna, skjutvapenutrustningen, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna har överförts till eller förts in i Finland och överlämnar intyget till den som har levererat föremålen, om han eller den myndighet som meddelat honom tillstånd kräver det.

32 §
Ansökan om intyg över att varan blir i landet

Intyg över att varan blir i landet skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och adress samt numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) den som har levererat skjutvapnen, de deaktiverade skjutvapnen, vapendelarna, skjutvapenutrustningen, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna och hans ombud,

3) antal, typ, funktionssätt och kaliber för de skjutvapen eller deaktiverade skjutvapen som skall överföras eller föras in,

4) antal, slag och pipans eller eldrörets kaliber för de vapendelar som skall överföras eller föras in,

5) mängd och slag för den skjutvapenutrustning som skall överföras eller föras in,

6) mängd, slag och kaliber för de patroner eller särskilt farliga projektiler som skall överföras eller föras in,

7) antal, slag och koncentration för de gassprayer som skall överföras eller föras in,

8) värdet av de föremål som skall överföras eller föras in,

9) användningsändamålet för de föremål som skall överföras eller föras in,

10) uppgifter om det tillstånd som har meddelats för överföringen eller införseln.

Till ansökan skall fogas en beställningsbekräftelse eller någon annan motsvarande handling.

33 §
Ansökan om europeiskt skjutvapenpass

Europeiskt skjutvapenpass skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress, personbeteckning, födelseort och nationalitet,

2) de skjutvapen och vapendelar som sökanden önskar få införda i skjutvapenpasset,

3) uppgifter om innehavstillstånd eller parallelltillstånd för skjutvapnen och vapendelarna.

Till ansökan skall fogas två fotografier av sökanden.

34 §
Innehållet i ett europeiskt skjutvapenpass

I ett europeiskt skjutvapenpass skall finnas ett fotografi av skjutvapenpassets innehavare. I skjutvapenpasset skall anges

1) namn, adress, födelsetid och födelseort samt nationalitet för skjutvapenpassets innehavare,

2) skjutvapenpassets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 33 § 1 mom. 2 och 3 punkten,

4) uppgifter enligt meddelanden från övriga medlemsstater i Europeiska unionen (EU) om rätten att i EU:s medlemsstater inneha skjutvapnet eller vapendelen med stöd av det europeiska skjutvapenpasset.

35 §
Ansökan om privat förhandssamtycke

Privat förhandssamtycke skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) namn, adress, födelsetid och födelseort för avsändaren, om han är känd, och för mottagaren av skjutvapnen, vapendelarna, patronerna och de särskilt farliga projektilerna samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

3) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 3―7 punkten.

Den myndighet som meddelar förhandssamtycket kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av förhandssamtycke.

36 §
Intyg över privat förhandssamtycke

I ett intyg över privat förhandssamtycke skall anges

1) namn, adress, födelsetid och födelseort för förhandssamtyckets innehavare samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) förhandssamtyckets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 35 § 1 mom. 2 punkten,

4) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 3―7 punkten,

5) eventuella villkor för förhandssamtycket.

37 §
Ansökan om privat införseltillstånd

Privat införseltillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) grunden för ansökan,

3) avgångsland,

4) antal, typ, funktionssätt, kaliber, kategori enligt vapendirektivet samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som skall överföras eller föras in,

5) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som skall överföras eller föras in,

6) antal, slag och maximal koncentration för de gassprayer som skall överföras eller föras in,

7) särskilda kännetecken för skjutvapnen och vapendelarna,

8) den plats där avsikten är att skjutvapnen eller vapendelarna skall innehas.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

38 §
Tillståndsbevis över privat införseltillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller privat införseltillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 37 § 1 mom. 3―8 punkten,

4) eventuella tillståndsvillkor.

Ett privat införseltillstånd kan antecknas i det europeiska skjutvapenpasset.

39 §
Utredning över privat införseltillstånd

Om den som har hemkommun i Finland ansöker om privat införseltillstånd hos någon annan polisinrättning än den i hemkommunen, skall den polisinrättning som behandlar tillståndsansökan utreda hos polisinrättningen i sökandens hemkommun att det inte finns några hinder för att meddela tillstånd.

40 §
Ansökan om privat överföringstillstånd

Privat överföringstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) de uppgifter som avses i 35 § 1 mom. 2 punkten,

3) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 3―7 punkten,

4) transportmedel och rutt, om den är känd,

5) dag för avsändandet och beräknad ankomstdag.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av överföringstillstånd.

41 §
Tillståndsbevis över privat överföringstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller privat överföringstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) de uppgifter som avses i 35 § 1 mom. 2 punkten,

3) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 3―7 punkten,

4) transportmedel och rutt, om den är känd,

5) dag för avsändandet och beräknad ankomstdag,

6) eventuella tillståndsvillkor.

42 §
Tullverkets anmälningsskyldighet när det gäller kommersiell införsel

I den anmälan som avses i 40 § skjutvapenlagen skall tullverket ange tillståndshavarens namn och adress samt de uppgifter som avses i 21 § 1 mom. 2―5 punkten och 23 § 1 mom. 2 och 3 punkten i denna förordning. Vidare skall tullverket meddela att de skjutvapen och patroner som förs in med stöd av ett kommersiellt införseltillstånd har besiktats enligt bestämmelserna i förordningen om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter för konstaterande av deras säkerhet vid användning.

43 §
Ansökan om förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning,

2) grunden för ansökan,

3) typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer för det skjutvapen som skall förvärvas,

4) slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer för den vapendel som skall förvärvas,

5) slag och maximal koncentration för den gasspray som skall förvärvas.

Om länsstyrelsen är tillståndsmyndighet, skall den inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

44 §
Tillståndsbevis över förvärvstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller förvärvstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3―5 punkten,

4) eventuella tillståndsvillkor.

45 §
Ansökan om förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller födelsetid,

2) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3―5 punkten,

3) mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som skall förvärvas.

46 §
Tillståndsbevis över förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

I ett tillståndsbevis som gäller förvärvstillstånd för utomlands bosatt person skall anges

1) tillståndshavarens namn, adress och födelsetid,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3―5 punkten,

4) de uppgifter som avses i 45 § 3 punkten,

5) den adress som föremålen skall levereras till,

6) eventuella tillståndsvillkor.

47 §
Ansökan om privat tillverkningstillstånd

Privat tillverkningstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress och personbeteckning,

2) grunden för ansökan,

3) typ och, om det är känt, serienummer för det skjutvapen som skall modifieras samt numret på det tillstånd som berättigar till innehavet och den som har meddelat tillståndet,

4) slag och, om det är känt, serienummer för den vapendel som skall modifieras samt numret på det tillstånd som berättigar till innehavet och den som har meddelat tillståndet,

5) typ, funktionssätt och kaliber för det skjutvapen som skall tillverkas eller som skall färdigställas genom modifiering,

6) slag och pipans eller eldrörets kaliber för den vapendel som skall tillverkas eller som skall färdigställas genom modifiering samt huruvida avsikten är att vapendelen bestående skall fogas till ett vapen,

7) slag och koncentration för den gasspray som skall tillverkas.

Till ansökan skall fogas en utredning över sökandens kompetens att tillverka eller modifiera det föremål som ansökan avser.

Om länsstyrelsen är tillståndsmyndighet, skall den inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

48 §
Tillståndsbevis över privat tillverkningstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller privat tillverkningstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn, adress och personbeteckning,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 47 § 1 mom. 3―7 punkten,

4) eventuella tillståndsvillkor.

49 §
Tillståndsbevis över innehavstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller innehavstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3―5 punkten,

4) serienummer för skjutvapnet eller vapendelen, om det är känt,

5) särskilda kännetecken för skjutvapnet eller vapendelen,

6) eventuella tillståndsvillkor.

Uppgifter om innehavstillståndet kan temporärt antecknas i det tillståndsbevis som gäller ett förvärvstillstånd eller ett privat tillverkningstillstånd.

50 §
Ansökan om parallelltillstånd

Parallelltillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning,

2) grunden för ansökan,

3) uppgifter om innehavstillståndet eller om statens samtycke,

4) typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för skjutvapnet,

5) slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för vapendelen,

6) slag och maximal koncentration för gassprayen,

7) särskilda kännetecken för skjutvapnet och vapendelen.

Om länsstyrelsen är tillståndsmyndighet, skall den inhämta utlåtande om en tillståndsansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

51 §
Tillståndsbevis över parallelltillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller parallelltillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 50 § 1 mom. 3―7 punkten,

4) eventuella tillståndsvillkor.

52 §
Ansökan om godkännande som vapensamlare

Godkännande som vapensamlare skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning,

2) en samlingsplan där sökanden definierar samlingsområdet och de skjutvapen och vapendelar som det omfattar och där han motiverar sitt intresse för dessa skjutvapen och vapendelar,

3) den uppskattade tidtabellen för förvärvande av en samling som överensstämmer med samlingsplanen.

Till ansökan skall fogas en utredning över sökandens vapenhistoriska och vapentekniska sakkunskap.

Den myndighet som meddelar godkännandet skall inhämta utlåtande om ansökan av polisinrättningen i sökandens hemkommun. Den myndighet som meddelar godkännandet kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av godkännande.

53 §
Intyg över godkännande som vapensamlare

I ett intyg över godkännande som vapensamlare skall anges

1) namn och födelsetid för godkännandets innehavare,

2) godkännandets giltighetstid,

3) den av länsstyrelsen fastställda samlingsplanen,

4) eventuella villkor för godkännandet.

54 §
Innehållet i och formen för vapensamlarens register

I det register över vapendelar som en vapensamlare skall föra enligt 60 § skjutvapenlagen skall han anteckna

1) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer och särskilda kännetecken för de vapendelar som innehas,

2) överlåtarens och mottagarens namn,

3) tiden för förvärvet och överlåtelsen,

4) uppgifter om överlåtarens och mottagarens rätt att inneha vapendelar eller om näringstillståndet i vapenbranschen.

Vapensamlaren kan föra det register som avses i 1 mom. genom att föra in uppgifterna i en separat bok eller i ett register som har gjorts upp med hjälp av automatisk databehandling. Har uppgifterna förts in i ett register som gjorts upp med hjälp av automatisk databehandling, skall registret på anfordran av polisen visas upp som pappersutskrift samt överlåtas som pappersutskrift till den myndighet som har meddelat godkännandet då godkännandet upphör att gälla eller om det återkallas.

55 §
Ansökan om skjutförnödenhetstillstånd

Skjutförnödenhetstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning,

2) grunden för ansökan,

3) slag och kaliber för patroner och särskilt farliga projektiler.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som gäller förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

56 §
Tillståndsbevis över skjutförnödenhetstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller skjutförnödenhetstillstånd skall anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 55 § 1 mom. 3 punkten,

4) eventuella tillståndsvillkor.

57 §
Ansökan om samtycke

Samtycke skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3―5 punkten,

3) slag och kaliber för patroner och särskilt farliga projektiler.

58 §
Intyg över samtycke

I ett intyg över samtycke skall anges

1) namn, adress, födelseort och födelsetid för samtyckets innehavare samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) samtyckets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3―5 punkten,

4) slag och kaliber för patroner och särskilt farliga projektiler,

5) eventuella villkor för samtycket.

59 §
Innehållet i och formen för anmälan om vapendelar

En anmälan enligt 70 § skjutvapenlagen om förvärv av en vapendel skall göras skriftligen. I anmälan skall anges

1) slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för vapendelen,

2) om den förvärvade vapendelen skall ersätta en bestående del till ett skjutvapen eller inte,

3) överlåtarens namn och personbeteckning eller affärs- och samfundssignum,

4) tiden för överlåtelsen.

60 §
Underrättelseskyldighet när det gäller förutsättningarna för återkallelse av tillstånd och av godkännande som vapensamlare

Polisen skall utan dröjsmål underrätta den myndighet som har meddelat ett näringstillstånd i vapenbranschen om omständigheter som kan leda till att tillståndet återkallas med stöd av 23 § skjutvapenlagen.

Polisen skall utan dröjsmål underrätta den myndighet som har meddelat ett förvärvstillstånd, privat tillverkningstillstånd eller parallelltillstånd om omständigheter som kan leda till att tillståndet återkallas med stöd av 67 § skjutvapenlagen.

Polisen skall utan dröjsmål underrätta den myndighet som har meddelat godkännande som vapensamlare om omständigheter som kan leda till att godkännandet återkallas med stöd av 68 § 3 mom. skjutvapenlagen.

61 §
Innehållet i anmälan om överlåtelse

I en anmälan om överlåtelse skall anges

1) överlåtarens namn och personbeteckning eller affärs- och samfundssignum,

2) typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer och särskilda kännetecken för det skjutvapen som överlåtits,

3) slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer och särskilda kännetecken för den vapendel som överlåtits,

4) mottagarens namn och adress samt födelsetid eller affärs- och samfundssignum,

5) födelseort för en i utlandet bosatt mottagare samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

6) tiden för överlåtelsen,

7) uppgifter om det tillstånd som ger mottagaren rätt att förvärva skjutvapnet eller vapendelen.

62 §
Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som polisen omhändertagit temporärt

Om någon annan polisinrättning än den i tillståndshavarens hemkommun har beslutat att ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler temporärt skall omhändertas av polisen, skall den utan dröjsmål underrätta polisinrättningen i tillståndshavarens hemkommun om saken.

63 §
Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som förklarats förverkade till staten och övergått i statens ägo

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som har förklarats förverkade till staten och övergått i statens ägo med stöd av skjutvapenlagen skall sändas till polisens teknikcentral. En vapendel med ringa värde samt en ringa mängd patroner och särskilt farliga projektiler får dock förstöras på ett tryggt sätt på order från en polisman som hör till polisbefälet.

64 §
Duplettexemplar av tillståndsbevis

Om ett tillståndsbevis som gäller ett vapenhanterings-, innehavs-, parallell- eller skjutförnödenhetstillstånd som har meddelats med stöd av skjutvapenlagen har förkommit, förstörts eller stulits eller om tillståndshavarens personuppgifter har ändrats, får tillståndshavaren på begäran ett duplettexemplar av tillståndsbeviset. Duplettexemplaret skall sökas hos polisinrättningen i tillståndshavarens hemkommun eller, om tillståndsha- varen inte har hemkommun i Finland, hos den polisinrättning som har meddelat tillståndet.

65 §
Skyldighet att underrätta om ändring av tillståndshavarens hemort

Om innehavaren av ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler flyttar till en annan polisinrättnings område skall denna polisinrättning underrätta polisinrättningen i tillståndshavarens tidigare hemkommun om flyttningen för att nödvändiga anteckningar skall kunna göras i registret enligt 113 § skjutvapenlagen.

66 §
Närmare bestämmelser

Det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor kan utfärda närmare bestämmelser om de blanketter som skall användas då intyg över att varan blir i landet söks och meddelas.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Helsingfors den 27 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.