1396/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Förordning om lantbrukets forskningscentral

På föredragning av jord- och skogsbruksministern föreskrivs med stöd av 3 och 6 § lagen den 30 december 1997 om lantbrukets forskningscentral (1395/1997):

1 §
Organisation och personal

Vid lantbrukets forskningscentral kan finnas forskningsenheter samt andra verksamhetsenheter enligt vad som bestäms i arbetsordningen. I arbetsordningen bestäms också i övrigt om forskningscentralens interna organisation.

Forskningscentralens verksamhet leds och övervakas av en direktion.

Chef för forskningscentralen är en överdirektör.

Vid forskningscentralen kan finnas tjänster som forskningsdirektör, professor, forskningsprofessor, förvaltningsdirektör och direktör för en verksamhetsenhet samt övrig personal i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande. Tjänsterna som forskningsdirektör, forskningsprofessor och direktör för en forskningsenhet kan besättas för högst fem år i sänder.

Överdirektören, forskningsdirektören och direktörerna för forskningsenheterna har professors titel.

2 §
Direktion

Vederbörande ministerium utser till direktionen högst sju medlemmar som är förtrogna med jordbruk och näringsliv. Av dessa medlemmar utser ministeriet en till ordförande och en till vice ordförande. Till direktionen hör dessutom forskningscentralens överdirektör och en företrädare för personalen. Direktionens mandatperiod är tre år.

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Direktionen är beslutför då mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Direktionen fattar sina beslut genom enkel majoritet. Om rösterna faller lika, blir den åsikt gällande som mötets ordförande stöder.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

3 §
Delegationer

Direktionen kan till stöd för samarbetet mellan verksamhetsenheterna och deras intressegrupper på viss tid tillsätta delegationer, till vilka den kallar en ordförande och experter inom det aktuella området.

4 §
Avgörande av ärenden

Forskningscentralens ärenden avgörs av direktionen, överdirektören eller, enligt vad som bestäms i arbetsordningen och ekonomistadgan, någon annan tjänsteman.

Ärendena avgörs på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

5 §
Ärenden i vilka direktionen har beslutanderätt

Direktionen beslutar om

1) riktlinjerna och målen för forskningscentralens verksamhet inom ramen för de resultatmål som avtalats med jord- och skogsbruksministeriet, särskilt i fråga om uppställandet av mål för den strategiska forskningen och fördelningen av de budgetmedel som tilldelas forskningscentralen,

2) forskningscentralens verksamhets- och ekonomiplan jämte budgetförslag, den årliga verksamhetsplanen samt godkännandet av verksamhetsberättelsen,

3) arbetsordningen,

4) tillsättandet av delegationer för verksamhetsenheterna och deras uppgifter, samt

5) andra för forskningscentralen vittomfattande och principiellt viktiga frågor.

6 §
Överdirektörens uppgifter

Överdirektören leder, övervakar och utvecklar forskningscentralens verksamhet samt ansvarar för att verksamheten ger resultat och att de resultatmål som uppställts för forskningscentralen uppnås.

Överdirektören avgör de ärenden som ankommer på forskningscentralen och som inte skall avgöras av direktionen eller som inte i arbetsordningen eller ekonomistadgan har överförts på någon annan tjänsteman.

Överdirektören kan i enskilda fall förbehålla sig avgörandet i ett ärende som annars skall avgöras av någon annan tjänsteman.

7 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid forskningscentralen är

1) för överdirektören, forskningsdirektören och direktörerna för forskningsenheterna doktorsexamen, god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap och tillräckliga kunskaper i främmande språk,

2) för professor och forskningsprofessor doktorsexamen, god förtrogenhet med forskningen inom forskningsområdet, ledarförmåga och tillräckliga kunskaper i främmande språk,

3) för förvaltningsdirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med ledning och utvecklande av organisationer, i praktiken visad ledarförmåga och tillräckliga kunskaper i främmande språk, samt

4) för direktörerna för övriga verksamhetsenheter högre högskoleexamen, förtrogenhet med enhetens verksamhetsområde i praktiken ledarförmåga och sådan kunskap i främmande språk som uppgifterna kräver.

8 §
Besättande

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Forskningsdirektören, professorerna, forskningsprofessorerna, direktörerna för verksamhetsenheterna och förvaltningsdirektören utnämns av direktionen på framställning av överdirektören.

En forskningsprofessorstjänst kan också tillsättas genom kallelseförfarande.

Annan än ovan nämnd personal i tjänsteförhållande eller i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av överdirektören eller någon annan tjänsteman vid forskningscentralen på det sätt som bestäms i arbetsordningen.

9 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet beviljas

1) överdirektören för högst ett år av jordoch skogsbruksministeriet och för över ett år av statsrådet,

2) forskningsdirektören, professorer, forskningsprofessorer, direktörerna för verksamhetsenheterna och förvaltningsdirektören för högst ett år av överdirektören och för över ett år av direktionen, samt

3) övriga tjänstemän av överdirektören eller någon annan tjänsteman som förordnats därtill i arbetsordningen.

Bestämmelser om beviljande av sådan tjänsteledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag, förordning eller tjänstekollektivavtal utfärdas i arbetsordningen.

10 §
Vikariat

Om skötseln av en tjänst under tjänstledighet eller när tjänst är vakant bestämmer den som beviljar tjänstledigheten.

11 §
Företrädande av staten

Forskningscentralen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och ämbetsverk i alla ärenden som ankommer på forskningscentralen, om inte något annat bestäms annorstädes.

12 §
Tystnadsplikt

Den som är anställd vid forskningscentralen får inte utan uppdragsgivarens tillstånd för utomstående röja affärs- eller yrkeshemligheter eller annat sådant som är sekretessbelagt och som han fått kännedom om i samband med ett uppdrag eller på annat sätt.

13 §
Utomstående forskare och praktikanter

Forskningscentralen kan för viss tid ta emot utomstående forskare och praktikanter, som forskar utan arvode och får därvid använda de möjligheter till forskning som forskningscentralen erbjuder.

14 §
Arbetsordning

I arbetsordningen utfärdas närmare bestämmelser om forskningscentralens organisation, förordnande av ställföreträdare för överdirektören, verksamhetsenheternas och personalens uppgifter, avgörandet av ärenden och organiseringen av forskningscentralens arbete i övrigt.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.