1261/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) 7 § 3 punkten, 8 § 1 mom. och den till lagen fogade accistabellen samt

fogas till 7 § en ny 4 punkt och till lagen en ny 8 a § och en ny mellanrubrik före 8 a § som följer:

7 §

Fri från accis och försörjningsberedskapsavgift är elström som


3) överlåts till ett område utanför gemenskapen eller levereras till förbrukning i något annat område inom gemenskapen än Finland,

4) levereras direkt för att användas inom den eldrivna spårbundna trafiken.

8 §

Den som producerar elström

1) med vindkraft eller

2) i ett vattenkraftverk vars nominella effekt är högst enmegavoltampere, eller

3) i ett kraftvärmeverk med en nominell effekt på högst 40 megavoltampere vilket producerar elström med ved eller bränntorv

har rätt att på ansökan erhålla stöd för elström som levereras till elnätet. Stödet är 2,02 penni per kilowattimme.


Annat stöd
8 a §

Den som producerar elström med ved eller träbaserade bränslen och överför på detta sätt producerad elström till elnätet har rätt att i andra fall än de som avses i 8 § på ansökan erhålla stöd för elström som levererats till elnätet. Stödet är 2,02 penni per kilowattimme.

På utbetalningen av stödet tillämpas vad som bestäms i 8 § 2―5 mom.

Den som producerar elström med ved eller träbaserade bränslen för eget eller andras bruk utan att överföra elström till elnätet har rätt att för detta erhålla ett stöd som motsvarar den elskatt som bör erläggas. Stödet utbetalas så att den till stöd berättigade accisskyldige uppger denna typ av elström som sin accisfria leverans. På det förfarande som gäller genomförandet av accisfriheten tillämpas i övrigt lagen om påförande av accis (1469/1994).

Vederbörande ministerium bestämmer särskilt om till vilken del elström som avses i denna paragraf anses vara producerad med ved och träbaserade bränslen eller med andra bränslen.

På stöd som avses i 8 § och denna paragraf tillämpas dessutom lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (1593/1994).

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjningsberedskapsavgift
Elström p/kWh
accisklass I 1 3,30 0,075
accisklass II 2 2,02 0,075
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol; mk/t 3 198,6 7
Bränntorv mk/MWh 4 4,9
Naturgas, i gasform p/nm3 5 8,3 0,5
Tallolja p/kg 6 25,8

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Det förfarande som avses i 8 a § 3 mom. i denna lag iakttas från ingången av den kalendermånad som följer efter att kommissionen har godkänt det i momentet avsedda stödet. För tiden mellan den dag då denna lag träder i kraft och den kalendermånad som godkännandet av stödet avser betalas stödet i efterskott på ansökan. Storleken på stödet är då den accis som har betalts för elströmmen och på stödet tillämpas i övrigt vad som bestäms i 8 § 2―5 mom.

RP 194/1997
StaUB 36/1997
RSv 205/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.