509/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Förordning om nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 20 § 3 mom. adoptionslagen (153/1985) av den 8 februari 1985, sådant detta lagrum lyder i lag 175/1996:

1 §

Nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland (nämnden för adoptionsärenden) skall

1) insamla och förvara material om främmande staters lagstiftning angående adoption och internationell adoptionstjänst samt på begäran lämna myndigheter och adoptionstjänstorgan uppgifter därom,

2) följa med den internationella utvecklingen i internationella adoptionsärenden,

3) följa med hur den konvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner som ingicks i Haag den 29 maj 1993 (Haagkonventionen) tillämpas i Finland och vid behov vidta åtgärder för dess tillämpning,

4) samarbeta med centralmyndigheterna eller organ som sköter en centralmyndighets uppgifter i de stater som är part i Haagkonventionen i syfte att uppnå de mål som uppställts i konventionen och för utbyte av den information som avses i konventionen,

5) för bestämd tid godkänna i 21 § 3 mom. adoptionslagen (153/1985) nämnda utländska adoptionstjänstorgan med vilka finskt adoptionstjänstorgan får samarbeta, och återkalla tidigare godkännande,

6) bevilja de tillstånd till adoption som avses i 25 § adoptionslagen,

7) avge de utredningar som avses i 44 § adoptionslagen samt de utlåtanden som avses i 45 och 46 §, 47 a § 2 mom. och i 50 § 2 mom. adoptionslagen samt de utlåtanden som avses i 7 § 2 mom. adoptionsförordningen (508/1997),

8) sköta de uppgifter som enligt Haagkonventionen tillkommer en centralmyndighet och som inte i lag, förordning eller genom beslut av social- och hälsovårdsministeriet har anförtrotts att skötas av ett annat organ, samt

9) förelägga social- och hälsovårdsministeriet initiativ och framställningar för att utveckla den internationella adoptionsverksamheten.

2 §

Om nämnden för adoptionsärenden har beviljat tillstånd till adoption med stöd av 27 § 1 mom. adoptionslagen, skall i tillståndet antecknas att

1) adoptanten har konstaterats behörig och lämplig som adoptivförälder, samt

2) adoptanten har tillhandahållits internationell adoptionstjänst och adoptionsrådgivning.

Om nämnden för adoptionsärenden har beviljat tillstånd till adoption med stöd av 27 § 2 mom. adoptionslagen, skall i tillståndet antecknas att

1) ett utländskt organ har konstaterat att adoptanten är behörig och lämplig som adoptivförälder,

2) adoptanten har fått nödvändig rådgivning i den stat där han eller hon är bosatt, samt

3) enligt av adoptanten företedd utredning har barnet tillstånd eller får barnet tillstånd att resa in i den stat där adoptanten är bosatt och bo där permanent.

I tillstånd som avses i 1 och 2 mom. skall därtill göras en anteckning om tillståndets giltighetstid och villkor eller begränsning som avses i 27 § 3 mom. adoptionslagen, om villkor eller begränsning har uppställts.

Tillstånd som avses i 1 eller 2 mom. får på begäran av adoptanten utfärdas på engelska.

3 §

Ett tillstånd som har beviljats med stöd av 27 § adoptionslagen skall sändas direkt till det adoptionstjänstorgan som har tillhandahållit adoptanten internationell adoptionstjänst.

4 §

Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt ett tillräckligt antal andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda medlemmarna har en personlig suppleant.

Nämndens ordförande och vice ordförande skall vara företrädare för social- och hälsovårdsministeriet. Av de övriga medlemmarna skall åtminstone en företräda utrikesministeriet, en justitieministeriet, en utlänningsverket, en sakkännedomen inom det kommunala barnskyddsarbetet samt en sakkännedomen inom forskning och utveckling av socialvården, vartill en medlem skall väljas från varje av social- och hälsovårdsministeriet godkänt adoptionstjänstorgan. Vad som ovan bestäms om medlemmarna gäller på motsvarande sätt deras personliga suppleanter.

Majoriteten av nämnden skall utgöras av företrädare för myndigheter.

5 §

Statsrådet förordnar ordförandena samt medlemmarna och deras suppleanter för högst fem år i sänder. Social- och hälsovårdsministeriet utser en sekreterare för nämnden.

Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. När nämnden behandlar tillstånd som avses i 1 § 6 punkten, är den dock beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt de medlemmar som representerar sakkännedomen inom det kommunala barnskyddsarbetet och sakkännedomen inom forskning och utveckling av socialvården är närvarande.

6 §

Angående nämnden gäller i övrigt vad som föreskrivs om statens kommitéer.

Närmare anvisningar för nämnden ges vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 8 februari 1985 om nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland (155/1985) jämte ändringar.

Den nämnd för adoptionsärenden som är tillsatt när denna förordning träder i kraft fortsätter till utgången av sitt mandat. Till nämnden skall dock förordnas en i 4 § avsedd medlem som företräder utlänningsverket.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.