381/1997

Given i Helsingfors den 25 april 1997

Förordning om examina vid Bildkonstakademin

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Utbildningsansvar och examina

Universitetsexamina på bildkonstens område kan avläggas vid Bildkonstakademin.

Examina vid Bildkonstakademin är

1) kandidatexamen, som är lägre högskole-examen,

2) magisterexamen, som är högre högskoleexamen, och

3) doktorsexamen, som är en påbyggnadsexamen.

Examensbenämningarna är kandidatexamen i bildkonst, magisterexamen i bildkonst och doktorsexamen i bildkonst.

2 §
Studier

Till de studier som leder till examina kan höra

1) grundstudier,

2) praktiska och teoretiska studier,

3) ett lärdomsprov för magisterexamen,

4) språkstudier,

5) studier inom påbyggnadsutbildning på bildkonstens område samt ett konstnärligt lärdoms- och färdighetsprov samt en doktorsavhandling.

3 §
Utbildningsprogram

De studier som leder till kandidat- och magisterexamen ordnas i form av utbildningsprogram.

De utbildningsprogram som leder till kandidatexamen och på grundval av den till magisterexamen inriktas på någon uppgiftssektor som förutsätter begåvning och sandunskap på bildkonstens område och på undecklandet av denna uppgiftssektor. Dessa utbildningsprogram är

1) utbildningsprogrammet för skulptur,

2) utbildningsprogrammet för måleri,

3) utbildningsprogrammet för konstgrafik,

4) utbildningsprogrammet för rum-tidkonstverk.

Utöver de utbildningsprogram som uppräknas i 2 mom. kan det vid Bildkonstakademin finnas ett konstteoretiskt utbildningsprogram som leder till magisterexamen med lägre högskoleexamen eller studier på motsvarande nivå som grund.

4 §
Omfattningen av kandidat- och magisterexamina

Bildkonstakademin ordnar den utbildning som leder till kandidatexamen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på fyra läsår, samt den utbildning som leder till kandidatexamen och till magisterexamen i utbildningsprogram på områden som motsvarar varandra så att en heltidsstuderande kan avlägga examina på sammanlagt fem och en halvt läsår.

Det utbildningsprogram som avses i 3 § 3 mom. omfattar två år.

Till studierna för magisterexamen hör ett krävande lärdomsprov.

5 §
Språkkunskaper

En studerande skall i de språkstudier som ingår i kandidat- eller magisterexamen eller på annat sätt visa sig ha förvärvat

1) sådana kunskaper i ett främmande språk som är nödvändiga med tanke på det egna området, samt

2) sådana kunskaper i finska och svenska som enligt lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fokkras (149/1922) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt och för vilken högskoleexamen är ett krav, och som är nödvändiga med tanke på det egna området.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte en studerande som fått sin skolbildning på ndnot annat språk än finska eller svenska, inte heller en studerande som fått sin skolbildning utomlands. Bildkonstakademin beslutar om de språkkunskaper som skall krävas av en sådan studerande.

Bildkonstakademin kan av särskilda skäl delvis eller helt befria en studerande från de språkkunskapskrav om vilka bestäms i 1 mom.

En studerandes språkkunskaper skall anges i examensbetyget.

2 kap.

Kandidatexamen

6 §
Målet för kandidatexamen

Grunden för den utbildning som leder till kandidatexamen är den nivå som gymnasiestudierna och studentexamen eller motsvarande utbildning ger. Av särskilda skäl kan en person som inte har slutfört gymnasiet eller avlagt studentexamen eller genomgått motsvarande utbildning antas som studerande.

Målet för utbildningen är att studeranden tillägnar sig

1) den konstnärliga förmåga, de kunskaper och färdigheter samt den teori som behövs i bildkonstärens yrke,

2) förmåga att vara verksam som självständig bildkonstnär,

3) tillräckliga kommunikativa färdigheter, samt

4) kunskaper och färdigheter för studier som leder till magisterexamen.

7 §
Avläggande av kandidatexamen

För examen skall studeranden slutföra de studier som hör till utbildningsprogrammet och visa att han uppnått de mål som uppställts för examen och studierna samt förvärvat de språkkunskaper som avses i 5 §. Studeranden skall också inom området för utbildningsprogrammet avlägga ett skriftligt mognadsprov som utvisar kunskaper i finska eller svenska. Om en studerande med stöd av 5 § 2 eller 3 mom. befrias från att visa fullständiga kunskaper i finska eller svenska, kan han befrias också från mognadsprovet.

3 kap.

Magisterexamen

8 §
Målet för magisterexamen

I de utbildningsprogram enligt 3 § 2 mom. som leder till magisterexamen med kandidatexamen som grund är målet att studeranden tillägnar sig

1) den krävande konstnärliga, teoretiska, kunskapsmässiga och praktiska yrkesfärdighet som yrkesuppgifter på bildkonstens oghåde förutsätter, samt

2) färdigheter för självständigt, krävande konstnärligt arbete samt för påbyggnadsutbildning på bildkonstens område.

Målet för det utbildningsprogram som avses i 3 § 3 mom. är att studeranden tillägnar sig färdigheter för självständigt, krävande konstteoretiskt arbete samt för pvsyggnadsutbildning på bildkonstens område.

9 §
Behörighet för studier som leder till magisterexamen

Den som har avlagt kandidatexamen i bildkonst eller bildkonstexamen har rätt att fortsätta sina studier för magisterexamen inom ett utbildningsprogram på motsvarande område inom vilket han har avlagt lägre högskoleexamen på bildkonstens område. En sökande som har avlagt examen inom ett utbildningsprogram med annat namn eller som inte har avlagt examen vid Bildkonstakademin kan också antas till ett utbildningsprogram som leder till magisterexamen, om akademin anser att sökanden har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

10 §
Avläggande av magisterexamen

För examen skall studeranden slutföra de studier som hör till utbildningsprogrammet och visa att han uppnått de mål som uppställts för examen, studierna och lärdomsprovet samt förvärvat de språkkunskaper som avses i 5 §. Studeranden skall också avlägga ett skriftligt mognadsprov som utvisar förtrogenhet med det område som lärdomsprovet behandlar och kunskaper i finska eller svenska. En studerande som avlagt mognadsprov för kandidatexamen behöver inte avlägga ett nytt mognadsprov för att visa sina språkkunskaper.

Om språkkunskaper enligt 5 § 1 mom. inte krävs av studeranden, bestämmer Bildkonstakademin om studeranden skall avlägga ett skriftligt mognadsprov och på vilket språk detta skall avläggas.

4 kap.

Doktorsexamen

11 §
Målet för doktorsexamen

Grunden för doktorsexamen i bildkonst är högre högskoleexamen. Av särskilda skäl kan en person som inte har avlagt högre högskoleexamen antas till utbildningen, om akademin konstaterar att han har kunskaper och färdigheter på motsvarande nivå.

Målet för utbildningen är att studeranden är grundligt förtrogen med sitt eget område och att han uppnår förmåga till sådana prestationer på hög nivå som utvisar konstnärlig mognad samt till självständigt skapande arbete på det område som han företräder och till utvecklande av detta område.

12 §
Avläggande av doktorsexamen

En studerande som antagits till på- byggnadsutbildning på bildkonstens område för att avlägga doktorsexamen i bildkonst skall

1) slutföra studierna inom påbyggnadsutbildningen på bildkonstens område, samt

2) avlägga konstnärliga lärdoms- och färdighetsprov, som är offentliga, eller avfattaen doktorsavhandling.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

13 §
Tillgodoräknande av studier

En studerande kan vid avläggande av examen enligt vad akademin beslutar räkna sig till godo studier som han slutfört vid en inhemsk eller utländsk läroanstalt.

14 §
Betyg

Bildkonstakademin ger studeranden ett examensbetyg över avlagd examen.

Bildkonstakademin ger även under studiernas gång på begäran ett intyg till studeranden över slutförda studier.

Bildkonstakademin ger på begäran till den som har avlagt examen eller slutfört studier vid högskolan en sådan bilaga till examensbetyget eller intyget som är avsedd särskilt för internationellt bruk och i vilken ges tillräckliga uppgifter om högskolan, de studier och studieprestationer som avses i examensbetyget eller intyget samt nivån på dem och deras ställning i utbildningssystemet.

15 §
Utvecklande av utbildningen

Bildkonstakademin har till uppgift att fortlöpande utveckla examina, de studier som ingår i examina samt undervisningen. Särskild uppmärksamhet skall ägnas utbildningens nivå, undervisningens och studiernas kvalitet, examinas och studiernas nationella och internationella motsvarighet samt uppnående av goda resultat i utbildningen.

16 §
Närmare bestämmelser

Bildkonstakademin utfärdar närmare bestämmelser om målet för och innehållet i examina och studierna samt om undervisningen och studieprestationerna.

17 §
Titeln kandidat i bildkonst och titeln magister i bildkonst

Bildkonstakademin beviljar på ansökan titeln kandidat i bildkonst till en person som har avlagt bildkonstexamen enligt förordningen om lägre och högre högskoleexamen på bildkonstens område (367/1993), och titeln magister i bildkonst till en person som har avlagt slutexamen vid Bildkonstakademin enligt nämnda förordning.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 16 april 1993 om lägre och högre högskoleexamen på bildkonstens område (367/1993).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

19 §
Studerandenas ställning

De som när denna förordning träder i kraft studerar för lägre eller högre högskoleexamen på bildkonstens område har rätt att övergå till att studera enligt denna förordning eller fortsätta sina studier enligt den förordning som upphävs genom 18 §. En studerande övergår dock till att studera enligt denna förordning, om han inte har avlagt examen enligt den upphävda förordningen före utgången av 2001. Bildkonstakademin bestämmer om övergångsarrangemangen.

En studerande kan för en examen enligt denna förordning räkna sig till godo studirestationer som har ingått i studier enligt förordningen om lägre och högre högskole-examen på bildkonstens område.

På studerande som fortsätter sina studier enligt 1 mom. för bildkonstexamen eller slutexamen vid Bildkonstakademin enligt den upphävda förordningen tillämpas i tillämpliga delar bestämmelserna i förordningen om lägre och högre högskoleexamen på bildkonstens område.

Helsingfors den 25 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.