1308/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1996

Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget

Statsrådet har med stöd av lagen om bostadsbidrag den 4 juni 1975 (408/75) vid föredragning från miljöministeriet beslutat:

1 §

I detta beslut har kommunerna delats i följande grupper:

I kommungruppen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda

II kommungruppen: Björneborg, Borgå, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Kervo, Kouvola, Kuopio, Kyrkslätt, Lahtis, Lojo, Nurmijärvi, Reso, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sibbo, Tammerfors, Tavastehus, Träskända, Tusby, Uleåborg, Vasa, Vichtis, Villmanstrand och Åbo

III kommungruppen: Övriga kommunerna.

2 §

Vid bestämmandet av bostadsbidragets storlek beaktas markbeloppen för bassjälvriskandelarna för boendeutgifterna med beaktande av bostadens läge, antal personer och det sammanlagda beloppet av de fasta månadsinkomsterna för dem som hör till hushållet som följer:

Tabell

Om till ett hushåll bestående av två personer hör ett underårigt barn avdras 1700 mark från det sammanlagda beloppet av de fasta månadsinkomsterna för de tillhushållet hörande personerna.

Hör till hushåll flera än åtta personer beaktas, då bostadsbidragets storlek bestäms, markbeloppen för bassjälvriskandelarna för boendeutgifterna sådana de i 1 mom. är fastställda för hushåll omfattande åtta personer sålunda, att från det sammanlagda beloppet av de fasta månadsinkomsterna för de till hushållet hörande personerna avdras 1 500 mark för varje medlem av hushållet utöver åtta personer.

3 §

Den i 3 § 1 mom. bostadsbidragslagen avsedda sammanlagda beskattningsbara förmögenheten vid senast verkställda beskattning av de personer som hör till hushållet får inte överstiga följande markbelopp:

Antal personer Den beskattningsbara förmögenheten mark
1 75 000
2 87 000
3 100 000
4 112 500
5 125 000
6 eller flera 150 000
4 §

Vid beräknandet av boendeutgifterna läggs till hyran eller vederlaget särskilt erlagda uppvärmningskostnader om högst ett belopp som i tabellen i 2 mom. enligt bostadens läge fastställts som utgifter för fastighetens skötsel i månaden per kvadratmeter av bostadens areal och särskilt erlagda vattenavgifter om högst ett belopp av 72 mark i månaden per person.

De utgifter för fastighetens skötsel i månaden som räknas till boendeutgifterna för dem, som bor i egen bostad, belägen i annat hus än sådant som ägs av bostadsaktiebolag eller bostadsandelslag, beräknas sålunda, att det markbelopp per kvadratmeter som bestäms enligt bostadens läge och fastställts i tabellen i detta moment multipliceras med antalet kvadratmeter av bostadens areal. Till den produkt som erhålls på detta sätt läggs 330 mark per bostad samt 79 mark per person.

Bostadens läge mk/m2/mån
Nylands, Åbo och Björneborgs och Kymmene län 3,85
Tavastehus, S:t Michels och Vasa län 4,60
Mellersta Finland, Kuopio, Norra Karelens, Uleåborg och Lapplands län 5,50

Av de årliga räntorna på personliga lån som räknas till boendeutgifterna beaktas 55 procent såsom boendeutgifter och av årsavgifterna eller av den fasta ränta som bestämts före årsavgiften för de lån som beviljats med stöd av bostadsproduktionslagen (247/66) eller aravalagen (1189/93) 80 procent.

5 §

Vid bestämmandet av bostadsbidragets storlek beaktas såsom i 7 § lagen om bostadsbidrag avsedda maximala boendeutgifter, med beaktande av bostadens läge, ålder, storlek och utrustningsnivå, följande belopp per kvadratmeter i månaden:

Tabell

Om bostadens areal är större än det skäliga antal kvadratmeter av bostadens areal som enligt 6 § skall beaktas då storleken av bostadsbidraget bestäms, beaktas de maximala boendeutgifterna så, att de motsvarar en storlek i överensstämmelse med skäliga antalet kvadratmeter.

6 §

Vid bestämmandet av bostadsbidragets storlek beaktas såsom i 7 § lagen om bostadsbidrag avsett skäligt antal kvadratmeter av bostadens areal, med beaktande av antal personer, högst följande antal kvadratmeter:

Antal personer Det skäliga antalet kvadratmeter av bostadens areal
1 37
2 57
3 77
4 90
5 105
6 115
7 125
8 135

Hör till hushåll flera än åtta personer höjs det skäliga antalet kvadratmeter av bostadens areal med 10 kvadratmeter för varje medlem av hushållet utöver åtta personer.

7 §

Vid bestämmande av bostadsbidragets storlek beaktas såsom i 8 § 2 mom. lagen om bostadsbidrag avsedda boendeutgifter högst följande markbelopp i månaden med beaktande av antalet personer och bostadens läge:

Antal personer I kommungruppen II kommungruppen III kommungruppen
1 1 370 1 233 1 108
2 2 076 1 888 1 688
3 2 505 2 245 1 995
4 3 006 2 694 2 394
5 3 325 2 961 2 611
6 3 800 3 384 2 984
7 4 230 3 762 3 312
8 eller flera 4 700 4 180 3 680
8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras från och med nämnda dag eller därefter.

Helsingfors den 19 december 1996

Minister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Keijo Tanner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.