1260/1996

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om accis på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För elström, stenkol, bränntorv, naturgas och tallolja skall till staten i accis betalas grundaccis och tilläggsaccis enligt denna lag.

För finansiering av utgifter som åsamkas staten av säkerhetsupplagring och av annat tryggande av försörjningsberedskap skall dessutom betalas försörjningsberedskapsavgift för elström, stenkol och naturgas till den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992) så som stadgas i denna lag.

2 §

I denna lag avses med

1) elström elektrisk energi som hör till position 2716 i tulltariffen,

2) stenkol stenkol, stenkolsbriketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol samt brunkol vilka hör till positionerna 2701 och 2702 i tulltariffen,

3) bränntorv stycketorv och fräsbränntorv som hör till position 2703 i tulltariffen,

4) naturgas naturgas i gasform enligt position 2711 21 00 i tulltariffen,

5) tallolja råtallolja enligt position 3803 00 10 i tulltariffen,

6) elnät elnät so avses i 3 § 1 punkten elmarknadslagen (386/1995),

7) nätinnehavare nätinnehavare som avses i 3 § 8 och 9 punkten elmarknadslagen,

8) industri brytning av mineraler samt industriell tillverkning och förädling av varor. Med industri jämställs även yrkesmässig växthusodling.

3 §

Tullverket sköter påförande av accis och uppbörd av försörjningsberedskapsavgift för produkter som avses i denna lag samt tillsynen över acciserna och avgifterna.

4 §

Accis och försörjningsberedskapsavgift skall betalas enligt den till lagen bifogade accistabellen. Accisen för elström har indelats i accisklass I och accisklass II.

Accis enligt accisklass II betalas för elström som används inom industrin och som kan mätas skilt för sig vid leveransen. För annan elström skall accis betalas enligt accisklass I.

Elaccisskyldighet
5 §

Skyldig att betala accis och försörjningsberedskapsavgift för elström är

1) nätinnehavare,

2) den som i sin förvärvsverksamhet producerar elström (elproducent),

3) den som har anskaffat eller själv producerat elström med accis enligt accisklass II, om elströmmen har använts för eller överlucits till ett ändamål som förutsätts i acciuclass I,

4) den som inte är nätinnehavare men som i sin förvärvsverksamhet tar emot elström från en annan medlemsstat eller importerar elström från ett område utanför gemenskapen, om elströmmen inte går via ett elnät i Finland.

Utan hinder av vad 1 mom. 2 punkten stadgar skall accis på elström och försörjningsberedskapsavgift dock inte betalas för elström som produceras i generatorer vars effekt är under två megavoltampere och som inte överförs till elnätet. Accis och avgift skall inte betalas för elström som produceras på fartyg, på tåg, i bil eller i något annat transportmedel för dess eget bruk och inte heller för elström som förbrukas i ett kraftverk enligt 8 §.

Grunderna för bestämmande av accis på elström
6 §

Accis och försörjningsberedskapsavgift för elström påförs enligt accistabellen för varje skatteperiod för den mängd elström som

1) en nätinnehavare överlåter till förbrukning,

2) en elproducent enligt 5 § 1 mom. 2 punkten producerar,

3) en accisskyldig enligt 5 § 1 mom. 3 punkten använder under en skatteperiod, varvid den accis som påförs är lika stor som skillnaden mellan accisen enligt accisklass I och II,

4) en accisskyldig enligt 5 § 1 mom. 4 punkten tar emot eller importerar.

Utan hinder av vad 1 mom. 1 och 3 punkten stadgar kan såsom den mängd elström som överlåtits till förbrukning eller förbrukats anses den mängd för vilken nätinnehavaren direkt eller via ett försäljningsbolag debiterar elanvändaren i samband med överföringen. Mängden accisbelagd elström för en eller flera skatteperioder kan härvid hänföras till den skatteperiod under vilken elanvändaren debiteras för redan levererad elström eller elström som skall levereras. Om accisen på elström då har ändrats, skall accis dock betalas enligt den accis som gäller vid leveranstidpunkten.

Den mängd el som avses i 1 mom. 2 punkten fås genom att man från den totala mängden producerad el som mäts vid en anläggning avdrar den el som behövs vid elproduktionen och upprätthållandet av produktionsberedskapen, dvs. den el som apparater för egen förbrukning förbrukar, samt den uppmätta el som levererats till nätet. Med apparater för egen förbrukning avses sådana anordningar och aggregat som anläggningen behöver för produktion av el eller el och värme och för upprätthållande av produktionsberedskapen samt sådana som behövs för avlägsnande och minskande av de miljöskador som anläggningen orsakar. Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om de anordningar och aggregat som hänförs till apparater för egen förbrukning.

Med skatteperiod avses en kalendermånad.

Accisfri elström
7 §

Fri från accis och försörjningsberedskapsavgift är elström som

1) en nätinnehavare överför till en annan nätinnehavare,

2) en accisskyldig enligt 5 § 1 mom. 2 eller 4 punkten överlåter till ett elnät,

3) överlåts till ett område utanför gemenskapen eller levereras till förbrukning i nnsot annat område inom gemenskapen än Finland.

Stöd till små kraftverk
8 §

Den som producerar elström

1) med vindkraft eller

2) i ett vattenkraftverk vars nominella effekt är högst en megavoltampere eller

3) i ett kraftvärmeverk med en nominell effekt på högst 40 megavoltampere vilket producerar elström med ved eller bränntorv

har rätt att på ansökan erhålla stöd för elström som levereras till ett elnät. Stödet är 1,6 penni per kilowattimme.

Ansökan skall lämnas till distriktstullkammaren på den ort där kraftverket är beläget. Ansökan om stöd kan gälla den elström som producerats under hela kalenderåret eller den elström som producerats under perioden januari-juni eller den elström som producerats under perioden juli-december skilt för sig. Ansökan om stöd skall göras senast inom sex månader från utgången av ovan nämnd period. Om den mängd elström som ansökan avser understiger 100 megawattimmar, betalas dock inget stöd.

Om felaktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats då ansökan om stöd gjorts eller om ett för stort stöd har betalts till sökanden av andra orsaker, skall distriktstullkammaren återkräva det överbetalda stödet. På det stöd som skall återbetalas uppbärs en årlig ränta om nio procent räknat från den dag stödet utbetaldes till den dag det återbetalas. Vid återkrav av stöd iakttas i tillämpliga delar vad lagen om påförande av accis stadgar om återkrav av accis som återburits till ett för stort belopp.

Ändring i ett beslut som distriktstullkammaren har meddelat med stöd av denna pmmagraf får sökas genom besvär hos länsrätten i Nylands län så som 45 § lagen om pmmörande av accis stadgar om ärenden som gäller påförande av accis eller återbäring av accis.

I länsrättens beslut får ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Vid sökande av ändring iakttas härvid 48 § lagen om påförande av accis.

Registrering av elaccisskyldiga
9 §

En nätinnehavare enligt 5 § 1 mom. 1 punkten skall till distriktstullkammaren på den ort som enligt handelsregistret är hans hemort göra en skriftlig anmälan för registrering som accisskyldig. Likaså skall en elproducent enligt 5 § 1 mom. 2 punkten göra en motsvarande anmälan till distriktstullkammaren på den ort där anläggningen är belägen.

Registret förs av tullstyrelsen.

På en i 1 mom. nämnd nätinnehavare och elproducent samt på en accisskyldig enligt 5 § 1 mom. 3 och 4 punkten tillämpas i övrigt i tillämpliga delar de stadganden i lagen om påförande av accis som gäller registrerade näringsidkare, med undantag av 8 och 9 §§ i nämnda lag, om något annat inte stadgas i denna lag.

Kombinerad produktion av el och värme
10 §

Då el produceras i en anläggning för kombinerad produktion av el och värme betalas accis enligt accistabellen på de bränslen som används för produktion av värme som om värmen hade producerats med en verkningsgrad om 95 procent.

Med anläggning för kombinerad produktion av el och värme avses i denna lag en sådan anläggning som kan producera el och värme antingen samtidigt eller var för sig för att utnyttjas vidare.

Stenkol
11 §

Accis och försörjningsberedskapsavgift för stenkol bestäms

1) för en auktoriserad lagerhållare på basis av de mängder som enligt lagerhållarens bokföring överlåtits till accisbelagd förbrukning under skatteperioden,

2) för stenkol som en auktoriserad lagerhållare under skatteperioden tagit för egen förbrukning på basis av de mängder som tagits i bruk.

12 §

Fritt från accis och försörjningsberedskapsavgift är

1) stenkol som används såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas,

2) stenkol som en auktoriserad lagerhållare levererar för att överlåtas till förbrukning i något annat område inom gemenskapen än Finland,

3) stenkol som används vid produktion av elström.

Befrielsen från accis och avgift enligt 1 mom. 3 punkten gäller dock inte sådan elproduktion som avses i 5 § 2 mom.

Om en auktoriserad lagerhållare vid eftergranskning inte kan förete en tillförlitlig utredning om en sådan accisfri leverans som avses i 1 mom. 2 punkten, skall för produkterna betalas accis enligt denna lag.

Om accisfrihet och befrielse från försörjningsberedskapsavgift för stenkol gäller dessutom vad som stadgas i 16 § 1 och 3-5 punkten lagen om påförande av accis.

13 §

Om en auktoriserad lagerhållare i lager har stenkol för vilket tidigare har betalts accis och som lagerhållaren själv använder eller överlåter till accispliktigt eller accisfritt bruk, har lagerhållaren rätt att i accisdeklarationen göra ett avdrag som motsvarar den tidigare betalda accisen. Avdraget skall göras senast inom tre månader från ingången av det kalenderår som följer efter det stenkolet använts eller överlåtits.

14 §

Om en auktoriserad lagerhållare inte kan göra avdraget enligt 13 § i accisdeklarationen, har han rätt att på ansökan få återbäring för den överbetalda accisen på stenkol.

Om accis på stenkol har betalts till ett större belopp än vad som stadgas i denna lag, har en användare som inte är auktoriserad lagerhållare rätt att på ansökan få återbäring för den överbetalda accisen.

Ansökan om återbäring i de fall som avses i 1 mom. skall göras hos distriktstullkammaren på den auktoriserade lagerhållarens hemort och i de fall som avses i 2 mom. hos distriktstullkammaren på den ort där stenkolet använts. Ansökan skall göras inom tre månader från utgången av det kalenderår under vilket stenkolet har överlåtits eller använts.

Bränntorv och tallolja
15 §

Den som för produktion av värme använder mer än 15 000 megawattimmar bränntorv under ett kalenderår är skyldig att betala accis enligt accistabellen på hela den mängd bränntorv som använts.

Skyldig att betala accis på tallolja är den som idkar industriell produktionsverksamhet för tallolja som han använt för uppvärmningsändamål.

16 §

Accis på bränntorv och tallolja påförs för varje skatteperiod enligt de stadganden som är i kraft den dag då bränntorv eller tallolja används för det ändamål som nämns i 15 §. Med skatteperiod avses en kalendermånad.

17 §

En användare enligt 15 § skall till distriktstullkammaren på den ort där användningen äger rum göra en skriftlig anmälan för registrering som accisskyldig.

Registret förs av tullstyrelsen.

På en i 1 mom. nämnd accisskyldig tillämpas i övrigt i tillämpliga delar de stadganden i lagen om påförande av accis som gäller registrerade näringsidkare, med undantag för 8 och 9 §§ i nämnda lag, om inte något annat stadgas i denna lag.

18 §

Beskattningen verkställs av den distriktstullkammare inom vars område det i 15 § avsedda bränslet används.

19 §

Den accisskyldige skall för påförande av accis ha sådan bokföring varav framgår användningen av de produkter som avses i 15 § och lagermängden samt övriga uppgifter som behövs för påförande av accis och tillsyn över beskattningen.

Naturgas
20 §

Skyldig att betala accis och försörjningsberedskapsavgift för naturgas är

1) den som importerar naturgas från ett land utanför gemenskapen,

2) den till vilken naturgas har överförts accisfritt med stöd av denna lag, om naturgasen har använts för något annat än ett argisfritt ändamål.

21 §

Fri från accis och försörjningsberedskapsavgift är naturgas som används

1) som råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första ausändningen då en vara tillverkas,

2) som energikälla vid oljeraffineringsprocessen,

3) vid produktion av elström.

Befrielsen från accis och avgift enligt 1 mom. 3 punkten gäller dock inte sådan elproduktion som avses i 5 § 2 mom.

22 §

Om accis och försörjningsberedskapsavgift för naturgas har betalts till ett större belopp än vad som stadgas i denna lag, har användaren rätt att på ansökan få återbäring av den överbetalda accisen och avgiften.

Ansökan enligt 1 mom. skall göras hos distriktstullkammaren på den ort där användningen äger rum. Ansökan skall göras inom tre månader från utgången av det kalenderår under vilket naturgasen har använts.

Särskilda stadganden
23 §

Till den del något annat inte stadgas i denna lag, gäller om accisskyldighet för elström, stenkol, bränntorv och tallolja liksom även om tillstånd och säkerheter som gäller accisskyldiga, accisplikt för produkter, beskattning av produkter som importeras från ett område utanför gemenskapen, tidpunkten för påförande av accis, beskattningsbara mängder, produkter som återsänts till skattefria lager, avgivande av accisdeklaration, fastställande, betalning och debitering av accis, ändringssökande, accisåterbäring, den accisskyldiges bokföringsskyldighet, granskning och skyldighet att lämna uppgifter samt även i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms i lagen om påförande av accis eller med stöd av den.

De stadganden i lagen om påförande av accis som gäller överföring av accispliktiga produkter tillämpas på i denna lag avsedda produkter till den del stadgandena gäller överföring av sådana produkter till en auktoriserad lagerhållares skattefria lager som importerats från ett område utanför gemenskapen eller överföring av produkter mellan skattefria lager i Finland.

Vad som i 1 mom. stadgas om påförande av accis på elström och stenkol samt i 24 § om påförande av accis på naturgas gäller på motsvarande sätt även den försörjningsberedskapsavgift som skall uppbäras för elström och ovan nämnda bränslen.

24 §

Om något annat inte stadgas i denna lag, gäller om betalning av den accis som uppbärs för naturgas och även i övrigt om ppbörande av accis och tillsynen över beskatpbingen i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om tull.

När en accisskyldig enligt 20 § 2 punkten är skyldig att betala accis för naturgas, eller när det är fråga om återbäring av accis enligt 22 § eller annan återbäring, tillämpas på påförande och återbäring av accis för naturgas vad som stadgas eller bestäms i lagen om påförande av accis eller med stöd av den.

25 §

När en proposition med förslag till ändring av denna lag har avlåtits till riksdagen, har statsrådet rätt att bestämma att på elström och vissa bränslen skall uppbäras accis enligt propositionen.

Om den accis som betalts enligt 1 mom. är högre än den accis som senare fastställs, skall den distriktstullkammare som verkställt beskattningen på ansökan återbära det belopp som motsvarar skillnaden till den accisskyldige.

26 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

Ikraftträdande
27 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 december 1994 om accis på vissa energikällor (1473/1994).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Övergångsstadganden
28 §

Den som med stöd av den upphävda lagen har haft rätt att vara verksam som auktoriserad lagerhållare eller registrerad näringsidkare eller som hos tullverket har gjort en registreringsanmälan om användning av bränntorv eller tallolja, behöver inte på nytt ansöka om nämnda tillstånd eller registrera sig på nytt med stöd av denna lag.

Denna lag tillämpas även på sådana produkter i produktgrupp 3 i accistabellen som den 15 november 1996 eller därefter, men före lagens ikraftträdande, har tagits emot i Finland eller överlåtits i fri rörelse i Finland och som tas i bruk vid produktion av värme efter lagens ikraftträdande, om accis och försörjningsberedskapsavgift inte har betalts för dem med stöd av denna lag. Accisskyldig är då den som använder produkten och som påförs accis för varje kalendermånad som betraktas som skatteperiod för de produkter som har använts för produktion av värme under skatteperioden. Den accisskyldige skall avge accisdeklaration till distriktstullkammaren på den ort där användningen äger rum, så som stadgas i 22 § 1 mom. lagen om påförande av accis. Accisen skall betalas inom den tid som anges i 35 § 1 mom. lagen om påförande av accis. Den accisskyldige har rätt att dra av den accis som redan har betalts för produkten från den accis som skall betalas för produkten enligt accistabellen.

Stöd enligt 8 § betalas för elström som produceras efter lagens ikraftträdande, dock före utgången av 2001.

Den som när denna lag träder i kraft är accisskyldig enligt 5 § 1 mom. 1 eller 2 punkten, skall inlämna i 9 § 1 mom. avsedd registeranmälan senast en månad efter ikraftträdandet.

RP 225/1996
StaUB 44/1996
RSv 243/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjningsberedskapsavgift
Elström p/kWh
accisklass I 1 3,1 *) 0,075
accisklass II 2 1,675 *) 0,075
Stenkol, stenkolsbriketter och fasta bränslen av stenkol; brunkol mk/t 3 169 7
Bränntorv mk/MWh 4 4,2
Naturgas, i gasform p/nm3 5 14,2 **) 0,5
Tallolja p/kg 6 22,1

*) Accisen på elström enligt accisklass I och accisklass II är 2,4 penni per kilowattimme under tiden 1.1.1997-31.3.1997. Accisen enligt accisklass I är 3,3 penni per kilowattimme och accisen enligt accisklass II är 1,45 penni per kilowattimme [ Den märkta texten har rättat (1997), Originaltexten lydde: 1,3 penni per kilowattimme ] under tiden 1.4.1997-31.12.1997.

**) Den accis som skall betalas för naturgas under tiden 1.1.1997-31.12.1997 sänks med 50 procent.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.