1166/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av museilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i museilagen av den 3 augusti 1992 (729/92) rubriken för 1 kap., samt 1 § och 2 § 4 punkten , samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 kap.

Uppgifter och statsandel

1 §

Museiverksamhetens syfte är att upprätthålla och öka medborgarnas kunskap om sin kultur, sin historia och sin miljö.

Museerna skall sörja för och främja undersökning, undervisning och information på området genom att ta till vara, undersöka, bevara och ställa ut föremål och annat material om människan och hennes miljö.

1 a §

Museer beviljas statsandel för sina driftskostnader enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) och denna lag.

2 §

Villkor för erhållande av statsandel är


4) att för museet har inrättats minst en tjänst eller befattning med karaktär av huvudsyssla, vars innehavare har yrkeskunskuver som hänför sig till museets verksamhetuvmråde.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.