1162/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om studiecentraler

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 §, 11 § 2 mom. och 18 § lagen den 17 december 1993 om studiecentraler (1215/ 93) som följer:

8 §

En studiecentrals årliga statsandel för annan än studiecirkelverksamhet beräknas på det belopp som fås när antalet för studiecentralen fastställda undervisningstimmar multipliceras med det bestämda priset per enhet per undervisningstimme. Om finansieringen av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen stadgas särskilt.

11 §

Priset per enhet per undervisningstimme räknas ut vartannat år så att de driftskostnader som studiecentralens verksamhet, studiecirklarna inte medräknade, har föranlett under året före det då priset per enhet bestäms divideras med antalet undervisningstimmar som hållits under det året, varvid det belopp som uträknats på detta sätt justeras enligt den uppskattade förändringen i kostnadsnivån och i verksamhetens art och omfattning under det innevarande och det följande året.


18 §

I fråga om betalning av utebliven förmån, återbetalning av grundlös förmån och upphörande av betalningsskyldighet som gäller dessa förmåner iakttas vad som stadgas om detta i 18-20 §§ lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Utan hinder av vad 11 § lagen om studiecentraler (1215/93), som delvis ändras gecom denna lag, stadgar om bestämmande av priset per enhet per undervisningstimme bectäms priset per enhet för 1997 enligt det pris per enhet som bestämts för 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.