1051/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 19 april 1991 om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (724/1991) 16 §, sådan den lyder i förordning 12/1993,

ändras 1 §, 2 § 2 mom., 3 , 5-8 , 10 §, 11 § 1 mom. samt 13 och 18 §,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 497/1994, 5 § sdran den lyder delvis ändrad i förordning 1601/1995, 6 § sådan den lyder delvis i nämnda förordning 12/1993, 8 och 10 § sådana de lyder i nämnda förordning 497/1994, 11 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 12/1993 samt 18 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 12/1993, samt

fogas till förordningen nya 3 a, 3 b samt 6 a § som följer:

1 §
Krav på körtillstånd

Förare av fordon som transporterar sådana farliga ämnen på väg som avses i 3 § 1 punkten lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) skall ha ett intyg som berättigar till transport av farliga ämnen (ADR-körtillstånd), om de transporterar

1) farliga ämnen i ett fordons fasta eller avmonterbara tank, i ett batterifordon, vars tankar har en totalvolym som överskrider 1 m3, eller i en tankcontainer med en individuell volym över 3 m3 per transportenhet,

2) andra farliga ämnen än explosiva varor och radioaktiva ämnen i större mängder än de mängder som avses i marginalnummer 10 011 (begränsade kvantiteter) i bilaga B till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (147/1992), i fordon vars största tillåtna totalmassa överstiger 3,5 ton,

3) explosiva varor i större mängder än begränsade kvantiteter, oberoende av fordonets största tillåtna totalmassa, eller

4) radioaktiva ämnen, som närmare definieras i vederbörande ministeriums beslut, i större mängder än begränsade kvantiteter, oberoende av fordonets största tillåtna totaieassa.

Med fordon avses i denna förordning alla sådana motorfordon som är avsedda för vägtrafik, oberoende av om de är färdigbyggda eller ej, med minst fyra hjul och konstruerade för en maximihastighet över 25 km/h, samt släpvagnar till sådana fordon, med undantag av spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer samt alla rörliga motorredskap.

Med avvikelse från 1 mom. behövs ADR-körtillstånd emellertid inte för sådana mindre transporter som vederbörande ministerium fastställer närmare.

Föreskrifter om de körtillstånd som krävs vid transporter av farliga ämnen under försvarsmaktens tillsyn meddelas av det ministerium som är behörigt i försvarsärenden.

Finland erkänner körtillstånd som på behörigt sätt beviljats av de stater som tillträtt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979) och av Europeiska unionens medlemsstater.

Om körrätten stadgas i 5 kap. vägtrafiklagen (267/1981) och i körkortsförordningen (845/1990).

2 §
Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen indelas i en grundkurs, en kurs för tanktransport och en kompletteringskurs samt i utbildning avpassad så att den gör chaufförerna medvetna om riskerna med radioaktiva ämnen. Föreskrifter om en noggrannare kursindelning inom utbildningen samt om kursernas innehåll och längd meddelas av vederbörande ministerium.

3 §
Utbildare

Utbildning för körtillstånd får ges endast av sammanslutningar som godkänts av fordonsförvaltningscentralen.

Fordonsförvaltningscentralen beviljar på skriftlig ansökan tillstånd, om sökanden anses ha förutsättningar att ge utbildning. Fordonsförvaltningscentralen godkänner en föreståndare som ansvarar för den utbildning som utbildaren ger. Dessutom skall utbildaren ha ett detaljerat utbildningsprogram som stämmer överens med vederbörande ministeriums föreskrifter, undervisningspersonal som med hänsyn till verksamhetens omfattning är tillräcklig och yrkeskunnig, ändamålsenliga lokaler samt läromedel och hjälpmedel som behövs i undervisningen.

Vederbörande ministerium meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillståndsansökan och om villkoren för beviljande av tillstånd.

3 a §
Ordnande av utbildning

Utbildaren skall försäkra sig om att de som undervisar har goda kunskaper om de stadganden och bestämmelser som gäller transport av farliga ämnen och om den utveckling som sker i fråga om kraven på utbildningen.

Utbildningen skall ordnas i enlighet med tillståndsansökan och tillståndsbeslutet. Om man inom utbildningen ämnar avvika från det utbildningsprogram som anförts i tillståndsansökan eller från andra viktiga omständigheter som anförts i ansökan, skall fordonsförvaltningscentralen ge sitt samtycke till ändringarna.

3 b §
Övervakningen av utbildningen

Den som övervakar utbildningen för körtillstånd har rätt att närvara vid kurserna och följa undervisningen.

Den som övervakar utbildningen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om brister i utbildningen.

Fordonsförvaltningscentralen meddelar vid behov anvisningar om övervakningen av utbildningen.

5 §
Förutsättningarna för deltagande i körtillståndsprov

En förutsättning för deltagande i körtillståndsprov är att sökanden har deltagit i utbildning för förare av fordon som transporterar farliga ämnen.

Vederbörande ministerium kan vid behov bestämma att annan än i denna förordning avsedd utbildning som hänför sig till farliga ämnen kan godkännas så att den ersätter en del av utbildningen som ministeriet närmare bestämmer.

6 §
Körtillståndsprov

Körtillståndsprovet skall avläggas inom verksamhetsområdet för den mottagare av kör tillståndsprov inom vars verksamhetsområde personen har deltagit i utbildningen eller har sin hemort, om inte fordonsförvaltningscentralen bestämmer annat. Provet kan avläggas även under uppsikt av en innehavare av utbildningstillstånd som övervakaren av utbildning för körtillstånd har godkänt.

I provet skall examinanden visa att han har de kunskaper som krävs av en förare av fordon som transporterar farliga ämnen och färdigheter i fråga om de transporter och ämnen beträffande vilka han för provet har deltagit i utbildningen.

Den som har underkänts i ett prov får delta i provet på nytt tidigast sju dygn efter dagen för det underkända provet.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om körtillståndsprov som grundar sig på olika kurser. Fordonsförvaltningscentralen gör upp en förteckning över de frågor som har använts i proven och den kan ge anvisningar om tillämpningen av ministeriets föreskrifter.

6 a §
Övervakningen av körtillståndsprov

Fordonsförvaltningscentralen övervakar ordnandet av körtillståndsprov, och en person som är befullmäktigad av centralen har rätt att närvara vid provet.

7 §
Beviljande av körtillstånd samt när det förfaller

Körtillstånd och ändring av körtillstånd skall sökas skriftligen hos den övervakare av utbildning för körtillstånd inom vars verksamhetsområde utbildningen har erhållits eller inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort.

Körtillstånd beviljas den som blivit godkänd högst sex månader tidigare i körtillståndsprovet och som har körrätt till bilen. Om körtillståndsprovet har avlagts vid en yrkesläroanstalt i samband med yrkesundervisning för fordonsförare förutsätts dock att sökanden har körrätt till bilen först vid överlämnande av körtillstånd.

ADR-körtillstånd beviljas med en giltighetstid av högst fem år från den dag det beviljades eller från den dag då det senast förnyades.

Körtillståndet förfaller och övervakaren av utbildning för körtillstånd kan förstöra ett körtillstånd som han har beviljat, om körtillståndet inte har avhämtats inom ett år från att körtillståndet söktes. Sedan körtillståndet förfallit skall den som ansöker om körtillstånd på nytt förete en utredning om att förutsättningar för beviljande av körtillstånd föreligger.

8 §
Innehållet i körtillstånd

På basis av en grundkurs och ett godkänt prov som motsvarar den beviljas ADR-körtillstånd för transporter av farliga ämnen som avses i 1 § 1 mom. 2-4 punkten.

På basis av en grundkurs och en kurs för tanktransporter samt på basis av ett godkänt prov som motsvarar dessa beviljas ADR-körtillstånd för transporter av farliga ämnen som avses i 1 § 1 mom. 1-4 punkten.

10 §
Förnyande av körtillstånd

Giltighetstiden för ett ADR-körtillstånd kan förlängas med fem år, om sökanden uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd och tidigast under de 12 månader som föregår giltighetstidens utgång har deltagit i en kompletteringskurs och har blivit godkänd i det prov som motsvarar kursen.

11 §
Återkallande av körtillstånd

Polisen eller övervakaren av utbildning för körtillstånd kan för viss tid eller tills vidare återkalla ett körtillstånd som de beviljat, om innehavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av körtillståndet eller om han på grund av sina personliga egenskaper inte kan anses vara lämplig att transportera farliga ämnen. Innan körtillståndet ges tillbaka kan polisen eller övervakaren av utbildning för körtillstånd bestämma att innehavaren av körtillståndet skall delta i en kompletteringskurs eller genomgå ett körtillståndsprov.


13 §
Körtillståndets modell

ADR-körtillståndet är orange till färgen och det skrivs på finska, svenska och engelska. Körtillståndet skall överensstämma med bihanget B.6 till bilaga B i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (94/55/EG).

18 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas av vederbörande ministerium.

Vederbörande ministerium kan vid behov bevilja fordonsförvaltningscentralen rätt att i enskilda fall bevilja förare undantag från villkoren gällande körtillstånd i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

För utbildning för ADR-körtillstånd enligt denna förordning skall innehavaren av utbildningstillstånd skriftligen ansöka om komplettering av sitt tillstånd i den omfattbing som förutsätts i denna förordning.

På grundval av en grundkurs, en kurs för tanktransporter och en kompletteringskurs som syftar till TFÄ-körtillstånd och som genomgåtts innan denna förordning träder i kraft kan till den 1 juli 1997 beviljas sådana TFÄ-körtillstånd som avses i de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft, om sökanden har genomgått körtillståndsprovet och blivit godkänd senast den 1 juni 1997.

En grundkurs, kurs för tanktransporter och kompletteringskurs och ett körtillståndsprov motsvarande dessa som syftar till ADR-körtillstånd och som genomgåtts före den 1 juli 1997 i enlighet med de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft motsvarar fram till den 1 januari 1998 de kurser med samma namn och de körtillståndsprov motsvarande dessa som avses i denna förordning.

De TFÄ-körtillstånd som har beviljats före den 1 januari 1995 är i kraft i den omfattning som tillståndet avser under den tid som föreskrivs i 26 § lagen om transport av farltna ämnen. ADR-körtillstånden och de TFÄ-körtillstånd som beviljats efter den 31 dtnember 1994 är i kraft i den omfattning som tillståndet avser under den tid som nämns i tillståndet.

De TFÄ- och ADR-körtillstånd som beviljats i enlighet med de bestämmelser som vljit i kraft innan denna förordning träder i kraft samt de TFÄ-körtillstånd som beviljas med stöd av 3 mom. kan förnyas till ADR-körtillstånd i enlighet med de stadganden i denna förordning som gäller förnyande av körtillstånd.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rådets direktiv 94/55/EG; EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 7

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.