981/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) 1 § 1 mom., 2 § 3 och 4 mom., 3 § 3 och 4 mom., 4 § 3 mom., 5 §, 6 § 1 mom., 2 mom. 2, 3 a och 12 punkten och 3 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 mom. 2 punkten, 8 a §, 10 § 1 mom. och 14 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom., 5 §, 6 § 1 mom. och 2 mom. 3 a punkten och 8 § 1 mom. i lag av den 9 februari 1990 (106/90), 2 § 3 och 4 mom. och 8 a § i lag av den 5 februari 1982 (112/82), 3 § 3 mom. i lag av den 18 december 1995 (1492/95), 3 § 4 mom. i lag av den 26 juli 1985 (671/85), 4 § 3 mom. och 6 § 3 mom. i lag av den 8 mars 1991 (473/91), 6 § 2 mom. 2 punkten i lag av den 5 februari 1988 (127/88), 6 § 2 mom. 12 punkten i lag av den 21 november 1994 (985/94), 7 § 1 mom. i lag av den 31 januari 1995 (119/95) och 10 § 1 mom. i lag av den 14 oktober 1994 (887/94) och 14 § 1 mom. i lag av den 8 november 1996 (830/1996), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 26 juli 1985 och den 9 februari 1990, nya 4 och 5 mom., till lagen en ny 1 a § och till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag samt genom lagar av den 18 juni 1980 och den 20 december 1982 (455/80 och 1086/82), ett nytt 6 mom., som följer:

1 §

För sänkning av boendekostnaderna betalas bostadsbidrag enligt denna lag till en person som är bosatt i Finland och som har fyllt 65 år. Bostadsbidrag betalas också till en person som har fyllt 16 år och som får

1) folkpension, frontmannapension eller efterlevandepension enligt familjepensionslagen (38/69),

2) full invalidpension, individuell förtidspension eller arbetslöshetspension enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller någon annan motsvarande pension på grundval av ett aspets- eller tjänsteförhållande,

3) invalidpension, individuell förtidspension eller arbetslöshetspension enligt lagen om pension för riksdagsmän (329/67) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/77),

4) på grundval full arbetsoförmåga beviljad fortlöpande olycksfallspension, livränta, invalidpension eller sådan ersättning för följorad inkomst som betalas när ett år har följlutit sedan trafikskadan uppkom enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, de olika lagarna om trafikförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst, eller

5) en förmån som motsvarar de ovan nämnda förmånerna och som betalas från utlandet.


Om en pension som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten ändras till ålderspension som betalas innan pensionstagaren har fyllt 65 år och får han bostadsbidrag omedelbart innan ålderspensionen börjar, fortsätter betalningen av bostadsbidraget så länge som villkoren för erhållande av bostadsbidrag uppfylls i övrigt.

Som efterlevandepension kan också betalas enbart bostadsbidrag.

1 a §

Om vid tillämpningen av denna lag särskilt skall avgöras om en person skall anses vara bosatt i Finland, avgör folkpensionsanstalten frågan enligt stadgandena i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/93). I folkpensionsanstaltens beslut får ändring sökas enligt vad som stadgas i 13 § i nämnda lag.

2 §

Vid bestämmande av bostadsbidrag beaktas boendekostnaderna för endast en bostad som skall betraktas som stadigvarande bostad och som är belägen i Finland.

Är hyresvärden nära anförvant eller anhörig till den som ansöker om bostadsbidrag eller hans make, eller är hyran uppenbarligen högre än den på orten gängse hyran för en bostad av motsvarande slag, eller är bostaden betydligt större än vad sökandens och hans familjs behov påkallar, eller kan förutom sökanden och hans familj även någon annan person anses svara för boendekostnaderna, kan vid bostadsbidragets bestämmande till boendekostnaderna hänföras endast den kostnadsdel som med hänsyn till omständigheterna kan anses skälig.

3 §

Statsrådet fastställer årligen maximibeloppet av de boendekostnader som skall beaktas vid fastställandet av bostadsbidraget. Maximibeloppen fastställs på basis av den ort där bostaden är belägen. Ovan nämnda maximibelopp höjs med 20 procent, om minst ett barn bor hos den som ansöker om bostadsbidrag, och med 40 procent, om minst tre barn bor hos honom. Med barn avses sökandens eller hans makes barn som är under 16 år eller ett sådant fosterbarn vars utkomst sökanden eller hans i samma hushåll boende make drar försorg om.

Har båda makarna rätt till bostadsbidrag på grundval av 1 §, fastställs för dem ett gemensamt bostadsbidrag, av vilket vardera får hälften, dock med beaktande av vad som stadgas i 5 §. Angående halvt bostadsbidrag gäller härvid vad som stadgas om bostadsbidrag. Betalas till den ena maken förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen och har den andra rätt till bostadsbidrag på grundval av 1 §, betalas bostadsbidraget i sin helhet till den sistnämnda maken till utgången av den månad under vilken den som får förtida ålderdomspension fyller 65 år.

4 §

Tilläggssjälvriskandelen utgör 40 procent av den del av årsinkomsten som överstiger 19 046 mark. För en gift person vars make inte har rätt till bostadsbidrag är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 27 916 mark. Om båda makarna har rätt till bostadsbidrag eller om den ena maken har rätt till bostadsbidrag och den andra får förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen som betalas till personer under 65 år, är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 30 592 mark. Om personen eller den ena av makarna får efterlevandepension enligt familjepensionslagen, är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av årsinkomsten som överstiger 16 370 mark eller av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 25 240 mark.

5 §

Om den ena av makar som har rätt till bostadsbidrag får efterlevandepension enligt familjepensionslagen, fastställs det halva bostadsbidrag som betalas till vardera maken särskilt med beaktande av vad som stadgas i 4 § 3 mom.

6 §

Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som en person eller, om han är gift, makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med åtta procent av det belopp varmed värdet av personens förmögenhet överstiger 36 000 mark eller, om han är gift, varmed värdet av makarnas förmögenhet överstiger 57 600 mark. Årsbeloppet av folkpensionen och av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp samt av frontmannapensionen fogas till årsinkomsten vid den tidpunkt från vilken bostadsbidraget beviljas eller justeras. Från en frontmannapensionstagares eller, om han är gift, från hans och hans makes årsinkomst skall dras av 6 190 mark.

Som årsinkomst räknas likväl inte:


2) vårdbidrag för pensionstagare enligt folkpensionslagen;


3 a) grundbeloppet enligt familjepensionslagen;


12) en förmån som betalas från utlandet och motsvarar de förmåner som avses i 2, 3, 4, 4 a samt 5-11 punkten.

När årsinkomsten uppskattas räknas en bostad som är i personens eget bruk inte som förmögenhet, och räntor på lån för anskaffning eller iståndsättning av en sådan bostad inte som avdrag från årsinkomsten.

7 §

Bostadsbidrag betalas inte till en bostadsbidragstagare som får fortgående offentlig anstaltsvård eller motsvarande vård (anstaltsvård) för den tid vården varar över nio månader.


8 §

Bostadsbidrag justeras:


2) då bidragstagarens make uppfyller villkoren enligt 1 § eller när de inte längre uplkylls eller då familjeförhållandena förändras, eller


Bostadsbidraget upphör, om en förmån till bidragstagaren som avses i 1 § 1 mom. upphör, dock inte när invalidpension eller arbetslöshetspension ändras till ålderspension

.

8 a §

Bostadsbidrag kan antingen för viss tid eller varaktigt förvägras eller dess belopp minskas beträffande den som skänkt bort egendom eller på annat sätt försvagat sin ekonomiska ställning till den grad att det inverkat på hans rätt till bostadsbidrag eller väsentligt på bostadsbidragets belopp. Så förfars endast om han vetat eller bort veta att denna åtgärd kan inverka på bostadsbidraget. Detsamma gäller en person som i ansökan eller anmälan vilken gjorts för fastställande av bostadsbidrag uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter om sin eller sin makes på bostadsbidraget inverkande inkomst eller förmögenhet eller om boendekostnaderna och som av denna orsak uppburit bostadsbidrag utan grund eller till ett för stort belopp.

Om det senare konstateras att ett lagakraftvunnet beslut genom vilket bostadsbidrag med stöd av 1 mom. har förvägrats eller minskats är oskäligt mot personen, kan pensionsanstalten rätta beslutet.

10 §

Den som är missnöjd med folkpensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller bostadsbidrag för pensionstagare får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos prövningsnämnden. I prövningsnämndens beslut får ändring inte sökas genom besvär annat än i fråga om återkrav.

14 §

Om inte något annan stadgas i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2 mom., 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a, 44-46, 67, 69, 74 b, 74 c och 75 §§, 79 § 1 och 4 mom., 80-83 och 84-86 §§, 88 § 2 och 3 mom. samt 88 a § folkpensionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Bostadsbidrag som betalas när denna lag träder i kraft ändras så att det börjar överensstämma med denna lag när bostadsbreraget följande gång justeras på det sätt som avses i 8 §. Någon justering görs emellertid inte på grund av en förändring av årsinkoreterna som beror på 6 § 1 mom. eller av förändringar i inkomstgränserna enligt 4 §.

När bostadsbidraget fastställs räknas inte till årsinkomsten maketillägg eller barntillägg som betalas enligt 5 och 6 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/95) och inte uildningsstöd som betalas enligt 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av familjepensionslagen (947/92).

De markbelopp om vilka stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 189/1996
ShUB 29/1996
RSv 174/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.