845/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Lag om temporär ändring av folkpensionsanstaltens finansiering 1997

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad 1 § 1 mom. mervärdesskattelagen (1501/93) stadgar om mervärdesskattetagare skall, enligt vad som stadgas i denna lag, till folkpensionsanstalten 1997 av intäkterna av mervärdesskatten redovisas 2 400 miljoner mark.

2 §

Folkpensionsanstaltens andel av mervärdesskatten redovisas kalendermånadsvis. Varje kalendermånad redovisas 1/12 av det belopp som nämns i 1 §.

3 §

De månatliga posterna skall redovisas den dag försäkringspremierna enligt lagen om skatteuppbörd (611/78) redovisas till folkpensionsanstalten.

4 §

De redovisningar som avses i denna lag och den därtill anslutna betalningen sköts av skattestyrelsen eller, på dess förordnande, av länsskatteverket.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.


Lagen tillämpas på den mervärdesskatt som redovisas till folkpensionsanstalten för 1997.

RP 135/1996
StaUB 22/1996
RSv 128/1996

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.