818/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om övergångsstadganden för reformen som gäller utsökningsmyndigheterna och ändringssökande i utsökningsärenden samt indragande av överexekutor

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag ingår övergångsstadganden som gäller följande lagar:

1) lagen den 22 mars 1996 om ändring av utsökningslagen (197/96),

2) lagen den 22 mars 1996 om ändring av lagen om avbetalningsköp (199/96),

3) lagen den 16 augusti 1996 om ändring av lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/96), nedan den nya verkställighetslffen,

4) lagen den 16 augusti 1996 om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (620/96),

5) lagen den 16 augusti 1996 om ändring av 6 kap. 12 § lagen om verkställighet av straff (623/96),

6) lagen den 1 november 1996 om ändring av utsökningslagen (792/96),

7) lagen den 1 november 1996 om ändring av lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fulrdörelseskyldighet (793/96),

8) lagen den 1 november 1996 om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (794/96),

9) lagen den 1 november 1996 om ändring av 11 kap. 15 § vattenlagen (795/96),

10) lagen den 1 november 1996 om ändring av 17 § lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (796/96),

11) lagen den 1 november 1996 om ändring av 41 § jordlegolagen (797/96),

12) lagen den 1 november 1996 om ändring av 7 § lagen om fornminnen (798/96),

13) lagen den 1 november 1996 om ändring av 17 och 18 §§ lagen om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång samt om verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut (799/96),

14) lagen den 1 november 1996 om äning av 2 § lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen om erkäande och verkställighet av domar på privaättens område och om konventionens tillämpning (800/96),

15) lagen den 1 november 1996 om ändring av lagen om erkännande och verkstädrighet av nordiska domar angående privadrättsligt anspråk (801/96),

16) lagen den 1 november 1996 om ändring av lagen om erkännande och verkstädrighet av österrikiska domar om privaträttdriga anspråk (802/96),

17) lagen den 1 november 1996 om ändring av 54 § konkursstadgan (803/96),

18) lagen den 1 november 1996 om ändring av 29 § lagen om förskottsuppbörd (804/96),

19) lagen den 1 november 1996 om ändring av 216 § mervärdesskattelagen (805/96),

20) lagen den 1 november 1996 om ändring av 58 § lagen om sjömanspensioner (806/96),

21) lagen den 1 november 1996 om ändring av 15 och 65 §§ gruvlagen (808/96),

22) lagen den 1 november 1996 om ändring av 2 § hovrättslagen (809/96),

23) lagen den 1 november 1996 om ändring av 17 § lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (810/96), samt

24) lagen den 1 november 1996 om ändring av 9 § lagen om fri rättegång (811/96).

2 §
Ärenden som överförs från överexekutor till länsstyrelsen

Överexekutors verksamhet upphör den 1 december 1996, när den i 1 § 1 punkten nämnda lagen träder i kraft.

Vederbörande länsstyrelse skall sedan överexekutors verksamhet upphört behandla

1) ärenden som är anhängiga hos överexekutor,

2) sådana ändringsansökningar som nämns i 5 § 1 mom., samt

3) ärenden som blir anhängiga efter den tidpunkt som nämns i 1 mom. och som enligt stadgandena fortfarande skall behandlas av överexekutor.

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas vid behandling av och sökande av ändring i sådana ärenden som nämns i 2 mom. 1 och 2 punkten i tillämpliga delar de stadganden som gällde vid denna lags ikraftträdande. I fråga om sådana ärenden som avses i 2 mom. 3 punkten gäller i tillämpliga delar vad som särskilt stadgas om behandling av ärenden i länsstyrelsen och om sökande av ändring i länsstyrelsens beslut.

3 §
Verkställbarhet av överexekutors beslut

Efter det överexekutors verksamhet upphört verkställs överexekutors beslut med iakttagande av de stadganden om verkställbarheten av överexekutors beslut som gällde när denna lag trädde i kraft.

Vad 1 mom. stadgar gäller också beslut som länsstyrelsen meddelat med stöd av 2 § 2 mom. 1 punkten.

4 §
Ärenden som överförs från stadsfogde och länsman till häradsfogde

För stadsfogdarna och de länsmän som avses i 1 kap. 2 § 2 mom. utsökningslagen, sådant det lyder i lag av den 13 juni 1986 (470/86), samt för avdelningschefen vid länsmansdistriktets utsökningsavdelning upphör verksamheten som utmätningsman den 1 december 1996, när den i 1 § 1 punkten nämnda lagen träder i kraft.

Hos utmätningsmannen anhängiga ärenden överförs till häradsfogden, den länsman som avses i 1 kap. 1 § utsökningslagen eller en av dem förordnad tjänsteman vid det härad eller något av de härad som har kommit i utmätningsmannens tidigare verksamhetsområdes ställe.

Vid behandlingen av överförda ärenden iakttas stadgandena i de lagar som nämns i 1 § och andra stadganden som gäller efter att denna lag har trätt i kraft, om inte något annat stadgas i denna lag.

Om en dom som avses i 4 kap. 22 § 1 mom. utsökningslagen har givits innan denna lag har trätt i kraft, iakttas vid ärendets behandling de stadganden i 3 mom. i samma paragraf som gällde vid denna lags ikrafttrnnande. Utmätningsmannen skall lämna en underrättelse enligt 5 kap. 6 § 3 och 4 mom. utsökningslagen, även om auktionen har kungjorts eller tillkännagivits innan denna lag har trätt i kraft. Utmätningsmannen skall också sända en kallelse enligt 5 kap. 21 § 3 mom. utsökningslagen, sådant det lyder i lag av den 22 mars 1996 (197/96), om borgnnärssammanträdet hålls efter det att denna lag har trätt i kraft, eller en kallelse enligt 5 kap. 21 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 12 april 1995 (551/95), och 3 mom., sådant det lyder i lag av den 1 november 1996 (792/96), utsökningslagen, om partsfönnandlingen hålls efter den 31 december 1996. Om borgenärsförhandlingen har hållits före denna lags ikraftträdande, tillämpas på utdelning över vilken inte visats upp fonnringsbevis 6 kap. 18 § utsökningslagen snnant det lydde vid denna lags ikraftträdande.

Utmätningsmannen kan med stöd av 9 kap. 1-5 §§ utsökningslagen rätta förrättningar, åtgärder och beslut med laga kraft vilka verkställts innan denna lag trädde i kraft.

5 §
Sökande av ändring

Ändring i verkställighetsåtgärder som har vidtagits eller i beslut i utsökningsärenden som har fattats innan denna lag trätt i kraft skall sökas och ändringsansökan behandlas med iakttagande i tillämpliga delar av de stadganden som gällde vid denna lags ikraftträdande. I stället för överexekutor behandlar länsstyrelsen besvären. Om hovrättens beslut meddelas efter att denna lag har trätt i kraft, skall besvärstillstånd sökas hos högsta domstolen och besvär anföras inom den tid som anges i 30 kap. 5 § 1 mom. rättegångsbalken.

Om någon i besvär som är anhängiga vid tingsrätten söker ändring på samma grund som i besvär vilka är anhängiga vid länsstyrelsen med anledning av en tidigare verkställighetsåtgärd i samma ärende, kan det vid länsstyrelsen anhängiga besvärsärendet i sin helhet överföras till tingsrätten med iakttagande i tillämpliga delar av 10 kap. 15 § utsökningslagen. Vid behandlingen av besvären i tingsrätten iakttas i tillämpliga delar de i 1 § nämnda lagarna och andra stadganden som gäller efter att denna lag har trätt i kraft. Beträffande rätten att anhängiggöra en verkställighetstvist i ett överfört ärende gäller 6 §.

6 §
Verkställighetstvist

En verkställighetstvist enligt 9 kap. 6-13 §§ utsökningslagen får inte anhängiggöras och anvisning om sådan får inte ges, om talan i samma ärende, vilken efter det att denna lag har trätt i kraft behandlas som en verkställighetstvist, redan har väckts när denna lag träder i kraft eller med stöd av de stadganden som gällde vid denna lags ikraftträdande kan väckas efter att denna lag har trätt i kraft eller om rätten att väcka talan är förverkad.

Återvinningstalan och annan sådan talan som avses i 1 mom. skall väckas och behandlas i domstolen med iakttagande i tillämpliga delar av de stadganden som gällde vid denna lags ikraftträdande.

7 §
Utsökningslagens stadganden om tvångsmedel

Ansökan om utdömande av vite som med stöd av utsökningslagen har förelagts innan denna lag trätt i kraft skall göras hos tingsrätten enligt 3 kap. 40 § utsökningslagen. Tingsrätten beslutar på motsvarande sätt om utdömande av sådant vite som länsstyrelsen med stöd av 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten eller fullföljdsdomstolen med stöd av 5 § 1 mom. har förelagt i ett utsökningsärende.

Verkställandet av häkte enligt 3 kap. 4 § 1 mom. utsökningslagen, sådant det lyder i lag av den 29 juli 1948 (576/48), förfaller när denna lag har trätt i kraft, och häkte kan inte längre användas som tvångsmedel vid verkställighet av en sådan dom som avses i nämnda lagrum.

8 §
Ärenden som avses i lagen om avbetalningsköp

Åtgärder som utmätningsmannen har vidtagit eller beslut som han har fattat enligt lagen om avbetalningsköp (91/66) innan denna lag trätt i kraft skall överklagas och åtgärden eller beslutet verkställas med iakttagande av lagen om avbetalningsköp, sådan den lyder vid denna lags ikraftträdande. Förrättningar och andra åtgärder som vunnit laga kraft och som har genomförts innan denna lag trätt i kraft kan rättas enligt 13 § lagen om avbetalningsköp. I övrigt gäller i tillämpliga delar 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten samt 3 mom., 3 och 4 §§, 5 § 1 mom. och 6 § i denna lag.

9 §
Verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt

Vad som stadgas i 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten samt 3 mom., 3 och 4 §§ och 5 § 1 mom. gäller i tillämpliga delar vid verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt samt sådana ärenden som avses i 45 och 46 §§ lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. I ett ärende som när denna lag träder i kraft är anhängigt hos överexekutor kan ett barn tas om hand med stöd av 25 § 2 mom. i den nya verkställighetslagen. En interimistisk säkringsåtgärd om vilken tingsrätten har förordnat med stöd av 3 och 4 mom. i den sistnämnda paragrafen är i kraft den tid som anges i 10 § 2 mom. lagen om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt (523/75), nedan den upphävda verkställighetslagen. Den länsstyrelse vid vilken verkställighetsärendet är anhängigt beslutar om återkallande av åtgärden.

Ansökan om utdömande av vite skall när denna lag har trätt i kraft göras hos tingsrätten enligt den nya verkställighetslagen även om vitet har förelagts innan denna lag trätt i kraft. Detsamma gäller vite som länsstyrelsen eller fullföljdsdomstolen med stöd av 1 mom. har förelagt i ett ärende som är anhängigt när denna lag träder i kraft. På indrivning av vite och bestämmande av förvandlingsstraff tillämpas efter det att denna lag har trätt i kraft den nya verkställighetslagens 26 § även i det fall att vitet har dömts ut med stöd av den upphävda verkställighetslagen. Om den underlåtelse att uppfylla en förpliktelse på grund av vilken vitet har dömts ut har inträffat innan denna lag trätt i kraft, avstår domstolen med stöd av 2 kap. 5 § 4 mom. strafflagen från att bestämma förvandlingsstraff, om ett sådant förfarande är tillåtet enligt det sistnämnda stadgandet.

De medlare som har förordnats med stöd av den upphävda verkställighetslagen kan utan särskilt förordnande fortsätta i sitt uppdrag till verksamhetsperiodens slut. Socialvårdsmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta tingsrätten om medlarna.

10 §
Hänvisningsstadganden samt tidigare stadganden om stadsfogde och länsman

Om det i en lag eller förordning eller ett beslut hänvisas till ett stadgande eller där annars avses ett sådant stadgande som har ersatts med ett stadgande som ingår i någon av de lagar som nämns i 1 § eller med ett stadgande i någon annan lag som träder ikraft tillsammans med de lagar som nämns i 1 §, skall det nya ersättande stadgandet tillämpas i stället för det tidigare stadgandet.

Vad som i lag, förordning eller beslut stadgas eller bestäms om länsman som utmätningsman eller om stadsfogde eller om biträdande utmätningsman som bistår dem, gäller när denna lag har trätt i kraft häradsfogden, den länsman som avses i 1 kap. 1 § utsökningslagen eller den biträdande utmätningsman som bistår dem.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.