814/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 6 § förordningen angående frivilliga auktioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § förordningen den 22 mars 1898 angående frivilliga auktioner som följer:

6 §

Den som vid en frivillig auktion har ropat in fast egendom, ett registrering underkastat fartyg eller en del i ett sådant fartyg har rätt att, sedan villkoren för överförandet av äganderätten har fullgjorts, av förrättningsmannen få ett köpebrev på det som han ropat in och, om inte säljaren själv är förrättningsman, därtill hans skriftliga fullmakt att verkställa försäljningen. Vägrar förrättningsmannen att utfärda ett köpebrev, skall domstolen förplikta honom till det. I övrigt gäller 3 kap. 4 § 4 mom. utsökningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.