810/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 17 § lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 2 mom. lagen den 13 juni 1929 om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/29) som följer:

17 §

Ansökan om att en fullmaktshandling skall förklaras utan verkan skall göras till tingsrätten på den ort där sökanden är bosatt. Saknar sökanden boningsort i Finland, kan ansökan göras till tingsrätten på sökandens vistelseort eller till Helsingfors tingsrätt. Om ansökan bifalls, skall tingsrätten i den officiella tidningen införa en kungörelse enligt vilken handlingen blir utan verkan efter en viss tid. Denna tid kan bestämmas till högst 14 dagar efter kungörelsen i officiella tidningen. Genast efter att den utsatta tiden har löpt ut skall tingsrätten förklara fullmakten vara utan verkan, om hinder inte föreligger. Tingsrätten kan också vid behov på sökandens bekostnad en eller flera gånger införa kungörelsen i någon dagstidning innan den införs i den officiella tidningen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.