500/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1996

Trafikministeriets beslut om numrering av telenäten

Trafikministeriet har med stöd av 20 § telelagen av den 20 juni 1987 (183/87), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lag av den 16 juli 1990 (661/90) och den 24 maj 1996 (343/96), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på

1) styrningen av telekommunikationen i allmänna telenät,

2) samtrafiken mellan olika telenät och telekommunikationstjänster,

3) val av teleoperatör, samt

4) abonnentnumreringen av användare som anslutits till de allmänna telenäten.

På numreringen av en postadresserna tillämpas detta beslut enligt vad Teleförvalingscentralen bestämmer.

2 §
Definition

I detta beslut avses med

1) telekommunikation sändning och mottagning av meddelanden i ett allmänt telefonnät och mobiltelenät samt telekommunikation i andra allmänna telenät i enlighet med vad Teleförvaltningscentralen bestäuner,

2) operatörsprefix av Teleförvaltningscentralen till en teleinrättning given siffescod genom vilken telekommunikationen styrs till teleinrättningens eget nät eller till ett telenät som teleinrättningen väljer, samt

3) nummerportabilitet att telefonnumret förblir oförändrat när användaren blir kund i en annan teleinrättning och ansluter sig till en annan teleinrättnings nät och/eller ändrar anslutningens geografiska position inom numreringsområdet.

3 §
Telekommunikation till utlandet

I den valbara telekommunikationen från Finland till utlandet skall användas det operatörsprefix som Teleförvaltningscentralen givit eller det allmänna utlandsprefixet 00. Trafikministeriet bestämmer särskilt styrningen av telekommunikation som valts med prefixet 00.

4 §
Servicenummer

Numreringen av telekommunikationen skall ordnas så, att det allmänna nödnumret är 112 i hela landet.

Användningen av de övriga servicenumren skall ordnas på det sätt som Teleförvaltningscentralen bestämmer.

5 §
Telekommunikation mellan teleområdena

I telekommunikationen mellan teleområdena används ett riktnummer som bildas av fjärrprefixet och teleområdets nummer. Före riktnumret kan användas det operatörsprefix som Teleförvaltningscentralen givit. Telefonsamtal som valts utan operatörsprefix styrs på det sätt som trafikministeriet bestämmer.

Fjärrprefixet är 0.

Teleområdenas nummer är:

Teleområde Sifferkod
Kuopio teleområde 17
Kymmene teleområde 5
Lapplands teleområde 16
Mellersta Finlands teleområde 14
Norra Karelens teleområde 13
Nylands teleområde 9 och 19
S:t Michels teleområde 15
Tavastlands teleområde 3
Uleåborgs teleområde 8
Vasa teleområde 6
Åbo och Björneborgs teleområde 2
Ålands teleområde 18
6 §
Nummerförvaltning

Ett teleområde bildar ett slutet numreringsområde, dock så, att Nylands teleområde bildas av två slutna numreringsområden enligt 5 § 3 mom.

7 §
Nummerportabilitet

Före den 1 juni 1997 skall nummerportabilitet tas i begränsad användning i fasta telenät på det sätt som Teleförvaltningscentralen bestämmer.

Med stöd av 20 § 2 mom. telelagen meddelar Teleförvaltningscentralen särskilt närmare anvisningar om genomförandet av nummerportabilitet som kan erhållas rikstäckande.

8 §
Nummeravgifter

Om de avgifter som skall betalas för teleinrättningens nummer stadgas och bestäms särskilt.

9 §
Information om ändring av numreringen

Teleinrättningarna skall effektivt och i god tid informera användarna om ändringar i numreringen. Ändring av abonnentnummer skall meddelas abonnenten senast sex må- nader innan ändringen träder i kraft.

10 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut meddelas av Teleförvaltningscentralen.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1996 och det upphäver trafikministeriets beslut av den 26 september 1990 om numrering av telenäten (888/90).

Helsingfors den 19 juni 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Överingenjör
Antti Kohtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.